0

Giới thiệu tool loại bỏ các đoạn code không sử dụng trong Swift

Giới thiệu

Trong các project, khi developer chúng ta thực hiện việc viết code, đôi khi định nghĩa ra các variable, các func hoặc các class mà có thể không bao giờ sử dụng đến, hoặc khi maintain chúng ta lại sử dụng một cái khác, không sử dụng cái cũ nữa mà không xoá hay không kiểm soát được các đoạn code không sử dụng đến, việc này làm cho code của chúng ta trở thành 'rác' ✌️ . Vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn một công cụ để các bạn có thể tìm ra những variable, func hay đoạn code mà các bạn không sử dụng đến trong project iOS (swift): đó là Periphery

Cài đặt

Cài đặt Homebrew

Periphery được cài đặt thông qua Homebrew, một trình quản lý pagekage phổ biến với nhiều nhà phát triển sử dụng macOS. Nếu bạn đã là người dùng Homebrew, bạn có thể bỏ qua bước này.

Cài đặt Homebrew:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Cài đặt Periphery

Sau khi cài đặt Homebrew, chúng ta cài đặt Periphery

brew tap peripheryapp/periphery
brew cask install periphery

Sử dụng Periphery

Sử dụng command scan

Chúng ta truy cập vào thư mục iOS project rồi thực hiện việc scan:

periphery scan

sau khi chạy lệnh scan, periphery sẽ hỏi bạn một số config:

https://images.viblo.asia/b188a579-ce2c-406d-ba8b-0a60c6711d8d.png

sau đó, periphery sẽ quét trong project của bạn tất cả các đoạn code mà bạn không sử dụng đến:

https://images.viblo.asia/4d763a08-c60d-499f-8350-49e10a61cfe0.png

Các bạn có thể thấy, bên trên là một project nhỏ cá nhân của tôi, sau khi thực hiện việc scan thì thấy quá nhiều đoạn code thừa 😦. Sau khi tìm được chúng ta thực hiện việc fix lại những dòng code này, để dễ cho việc maintain sau này hơn.

Kết luận

Trên đây tôi đã giới thiệu đến các bạn một tool để quét tất cả các đoạn code không sử dụng trong iOS project, nó sẽ giúp cho project của các bạn clean hơn, chuyên nghiệp hơn ✌️. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. Nguồn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.