Viblo CTF
0

Giới thiệu phương thức Array#intersection trong Ruby

Lấy gợi ý từ phương thức Array#unionArray#difference . Ruby bây giờ thêm phương thức Array#intersection đó là một bí danh cho Array#&

Mục đích đằng sau những bổ sung này là làm cho các phương thức sạch hơn và dễ đọc hơn so với các toán tử của chúng.

Hãy xem từng phương thức làm gì.

Array#intersection

Phương thức Array#intersection trả về một mảng mới chưa các phần tử chung của cả 2 mảng. Thứ tự sắp xếp của mảng trả về được lấy theo mảng ban đầu. Mảng kết quả có các phần từ duy nhất. Thứ tự được bảo toàn từ mảng đã cho

[ 1, 1, 3, 5 ].intersection([ 3, 2, 1 ]) #=> [ 1, 3 ]
[ "a" ].intersection #=> [ "a" ]

Bạn cũng có thể truyền nhiều mảng làm đối số cho phương thức.

[ "a", "b", "z" ].intersection([ "a", "b", "c" ], [ "b" ]) # => [ "b" ]

Array#union

Một cách thiết lập khác, Array#union trả về mảng mới bằng cách nối các mảng khác với chính nó, không bao gồm bất kỳ bản sao nào. Thứ tự được bảo toàn từ mảng đã cho

[ "a", "b", "c" ].union( [ "c", "d", "a" ] ) #=> [ "a", "b", "c", "d" ]
[ "a" ].union #=> [ "a" ]

Giống như Array#intersection, bạn có thể truyền nhiều mảng làm đối số.

[ 1, 2, "a" ].union([ 1, 27, "a" ], [ 2, "I" ]) #=> [ 1, 2, "a", 27, "I" ]

Array#difference

Như tên gọi của nó. Array#difference trả về một mảng mới với các phần tử khác nhau của 2 mảng. Thứ tự được bảo toàn từ mảng đã cho.

[ 1, 4, 7, 8, "a", :t ].difference([ 4, :t ]) #=> [ 1, 7, 8, "a" ]

Giống như 2 phương thức trên, bạn hoàn toàn có thể truyền nhiều mảng làm đối số

[ 1, 4, 7, 8, "a", :t ].difference([ 4, :t ], [ "a" ]) #=> [ 1, 7, 8 ]


All Rights Reserved