+3

Giới thiệu package Jumpstate - React

1. Giới thiệu Jumpstate

1.1 Giới thiệu

Jumpstate là một công cụ đơn giản và hiệu quả trong việc quản lý các state của Redux

1.2 Ứng dụng

 • Dễ đọc, dễ tìm hiểu, dễ refactor code khi cần maintain
 • Effects (Async actions and side-effects)
 • Có hệ thống Global hook
 • Không cần Action creators
 • Không cần Action constants
 • Không yêu cầu dispatching

2. Cài đặt và sử dụng

2.1 Cài đặt

$ npm install jumpstate --save

2.2 Ví dụ

Bên dưới là ví dụ tổng quát làm nổi bật các tính năng chính của jumpstate:

// Import Jumpstate
import { State, Effect, Actions, Hook, dispatch, getState, CreateJumpstateMiddleware } from 'jumpstate'

// Create a state with some actions
const Counter = State({
 // Initial State
 initial: { count: 0 },
 // Actions
 increment (state, payload) {
  return { count: state.count + 1 }
 },
 decrement (state, payload) {
  return { count: state.count - 1 }
 }
})

// Create a sandboxed state with similar actions
const SandboxCounter = State('sandboxCounter', {
 // Initial State
 initial: { count: 0 },
 // Actions
 increment (state, payload) {
  return { count: state.count + 1 }
 },
 decrement (state, payload) {
  return { count: state.count - 1 }
 }
})

// Create an asynchronous effect
Effect('asyncIncrement', (isSandbox) => {
 console.log(isSandbox)
 if (isSandbox) {
  return setTimeout(() => SandboxCounter.increment(), 1000)
 }
 setTimeout(() => Actions.increment(), 1000)
})

// Create a hook
Hook((action, getState) => {
 // Like never letting the first counter equal 10!
 if (getState().counter.count === 10) {
  Actions.increment()
 }
})

// Setup your redux however you like
const reducers = {
 counter: Counter,
 counter2: Counter2,
 sandboxCounter: SandboxCounter
}

const store = createStore(
 combineReducers(reducers),
 // Just be sure to apply the Jumpstate Middleware :)
 applyMiddleware(
  CreateJumpstateMiddleware()
 )
)

// Somwhere in a connected component...
React.createClass({
 render () {
  return (
   <div>
    <h1>Counter 1: { this.props.count }</h1>
    <h1>Counter 2: { this.props.count2 } <em>*Try to make me 10</em></h1>
    <h1>Sandboxed Counter: { this.props.sandboxCount }</h1>

    <h3>Global Actions</h3>
    <button onClick={() => Actions.decrement()}>Decrement</button>
    <button onClick={() => Actions.increment()}>Increment</button>
    <button onClick={() => Actions.asyncIncrement()}>Increment after 1 sec.</button>

    <h3>Sandboxed Actions</h3>
    <button onClick={() => SandboxCounter.decrement()}>Decrement</button>
    <button onClick={() => SandboxCounter.increment()}>Increment</button>
    <button onClick={() => Actions.asyncIncrement(true)}>Increment after 1 sec.</button>
   </div>
  )
 }
})

2.3 Global States

Dễ dàng tạo một state toàn cục, có thể gọi được reducer cùng với redux ngay lập tức.

import { State, Actions } from 'jumpstate'

// Use `State` to make a new global state
const counterReducer = State({
 // Initial State
 initial: { count: 0 },
 // Actions
 increment (state, payload) {
  return { count: state.count + 1 }
 },
 decrement (state, payload) {
  return { count: state.count - 1 }
 }
})

// Now you can use the reducer it returned in your redux setup
const store = createStore({
 counter: counterReducer
})

// And call global actions using jumpstate's `Actions` registry
Actions.increment()

2.4 State Actions

Khi bạn tạo một state, bạn gán nó với các action function. Khi được gọi, mỗi action sẽ nhận giá trị state hiện tại, và payload sẽ được truyền cùng với việc gọi đó

Điều quan trọng là vẫn duy trì được tính bất biến ở đây, không làm thay đổi state, mà tạo ra các state mới cho những action khác nhau.

Khi bạn tạo một state, bạn cần gán:

increment (state, payload) {
 return {
  count: state.count + 1
 }
},

2.5 Effect

Effect là những action không đồng bộ.

Nó được xây dựng dựa trên các khái niệm của thunkssagas nhưng dễ hiểu và dễ sử dụng hơn.

Không giống với thunks, Effect có các actions redux riêng, và các callback của nó sẽ được thực thi khi các actions tương ứng được gọi.

Nó cũng giúp cho việc gọi các api từ server dễ dàng hơn rất nhiều so với redux-saga.

Ví dụ tạo Effect

import { Effect, Actions } from 'jumpstate'

const postFetchEffect = Effect('postsFetch', (payload) => {
 // You can do anything here, but async actions are a great use case:
 Actions.showLoading(true)
 Axios.get('http://mysite.com/posts')
  .then(Actions.postsFetchSuccess)
  .catch(Actions.postsFetchError)
  .finally(() => Actions.showLoading(false))
})

// Call the effect
Actions.postsFetch()
// or alternatively
postFetchEffect()

2.6 Hook

Dễ dàng tạo Hook, cho phép bạn theo dõi các state của từng actions

Có thể cancel các Hook khi đã làm xong việc.

Ví dụ tạo Hook:

import { Hook, Actions } from 'jumpstate'

// You can hook into any actions, even ones from external libraries!
const formLoadedHook = Hook((action, getState) => {
 if (action.type === 'redux-form/INITIALIZE') {
  console.log('A Redux-Form was just initialized with this payload', payload)
 }
})

// Load google analytics if it is not yet loaded
const analyticsLoadedHook = Hook((action, getState) => {
 if (!getState().analytics.loaded)
 Actions.analytics.load()
})

// Cancel a hook:
formLoadedHook.cancel()
analyticsLoadedHook.cancel()

2.7 Actions

Tất cả các actions (bao gồm các Effect) có sẵn thông qua object Actions

Actions.increment()
Actions.mySandbox.increment()
Actions.myEffect()

2.8 Sandboxed States

Các sandboxed state đã được đặt tên và không làm ảnh hưởng tới các event bên ngoài.

Các state của nó chỉ được thay đổi bằng cách gọi các action thông qua Actions.prefixName.actionName() hoặc thông qua các phương thức reducer

import { State, Actions } from 'jumpstate'

// Create a sandboxed state by passing a name as the first parameter
const SandboxedCounter = State('otherCounter', {
 // Initial State
 initial: { count: 0 },
 // Actions
 increment (state, payload) {
  return { count: state.count + 1 }
 },
 decrement (state, payload) {
  return { count: state.count - 1 }
 },
})

// Now you can use the reducer it returned in your redux setup
const store = createStore({
 sandboxedCounter: SandboxedCounter
})

// Sandboxed actions are accessible through the prefix on Actions or as methods on its reducer!
Actions.otherCounter.increment()
// or
SandboxedCounter.increment()

2.9 Action Creators

Jumpstate tự động cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các action creator. Mỗi action sẽ có một action creator method tương ứng có:

 1. Đối tượng có thể truy xuất action creator
 2. reduceraction thuộc về thông qua myReducer.actionCreators
 3. effect thông qua myEffect.actionCreator
import { State, Actions, Effect, ActionCreators } from 'jumpstate'

const globalCounterReducer = State({
 initial: { count: 0 },
 increment (state, payload) {
  return { count: state.count + 1 }
 }
})

const myCounterReducer = State('myCounter', {
 initial: { count: 0 },
 increment (state, payload) {
  return { count: state.count + 1 }
 }
})

const incrementAsyncEffect = Effect('incrementAsync', () => setTimeout(() => Actions.increment(), 1000))

// All of the available action creators are available...

// On The ActionCreators object:
ActionCreators.increment(2) === {
 type: 'increment',
 payload: 2
}
ActionCreators.myCounter.increment(2) === {
 type: 'myCounter_increment',
 payload: 2
}
ActionCreators.incrementAsync(2) === {
 type: 'incrementAsync',
 payload: 2
}

// And on the reducer/effect the action belongs to:
globalCounterReducer.actionCreators.increment(2) === {
 type: 'increment',
 payload: 2
}
myCounterReducer.actionCreators.increment(2) === {
 type: 'myCounter_increment',
 payload: 2
}
incrementAsyncEffect.actionCreator.increment(2) === {
 type: 'myCounter_increment',
 payload: 2
}

2.10 Removing/Cancelling Effects and Hooks

Nếu bạn biết các Effect hay Hook đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, hãy xóa chúng để giúp bộ nhớ của máy rộng rãi hơn

// Effects
const myEffect = Effect(...)
myEffect.cancel()

// Hooks
const myHook = Hook(...)
myHook.cancel()

3. Kết luận

Trên đây mình có giới thiệu tổng quan về package Jumpstate, hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trong khi làm việc với Redux - React

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Tài liệu tham khảo: https://github.com/jumpsuit/jumpstate

Giới thiệu về Hook: Bài viết của tác giả Phạm Văn Đức

Action Creator: Tham khảo ở đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.