0

Giới thiệu gem Remotipart

Remotipart là một gem Ruby on Rails giải quyết vấn đề upload files sử dụng Jquery Ajax.

Phụ thuộc

Gem jquery-rails là được bao gồm mặc định trong Rails 3 và Rails 4, cài đặt Jquery và Rails JQuery UJS driver (jquery-ujs).

Cài đặt

Ứng dụng của bạn cần sử dụng gem jquery-rails version v.2.3.0 hoặc cao hơn. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của gem jquery-rails, bạn cần có sự hỗ trợ về phiên bản của jquery-ujs (rails.js hoặc jquery_ujs.js) từ VERSION_COMPATIBILITY.

 1. Cài đặt gem Remotipart

  • Thêm vào GEMFILE (sử dụng các phiên bản thích hợp nếu cần)

   gem 'remotipart', '~1.2'

  • Sau đó chạy

   bundle install

 2. Các tập tin js sẽ tự động được thêm vào asset, nên thêm dòng sau vào app/assets/javascripts/application.js (ngay sau //= require jquery_ujs)

  //= require jquery.remotipart

 3. Các files js cần được thêm :defaults vào ứng dụng javascript của bạn

  <%= javascript_include_tag :defaults %>

Sử dụng

 • Đối với multipart / forms với các tập tin inputs, thiết lập remote trong form_for giống như cho form ajax thông thường:

  remote: true

 • Khi Javascript được kích hoạt trong trình duyệt, form, bao gồm cả các tập tin sẽ được gửi không đồng bộ với các controller bằng:

  :format => 'js'

 • Nếu bạn muốn xác định một yêu cầu cụ thể được thực hiện thông qua form remotipart

  • Từ controller hoặc view của ứng dụng:

   if remotipart_submitted?

  • Từ javascript:

   $(form).bind("ajax:success", function(){
    if ( $(this).data('remotipartSubmitted') )
   });
   
 • Nếu bạn muốn nhận được thông báo khi upload xong (có thể thành công hoặc lỗi)

  • Từ javascript:

    $(form).on("ajax:remotipartComplete", function(e, data){
     console.log(e, data)
    });
   

Ví dụ

sample_layout.html.erb

   <%= form_for @sample, :html => { :multipart => true }, :remote => true do |f| %>
    <div class="field">
     <%= f.label :file %>
     <%= f.file_field :file %>
    </div>
    <div class="actions">
     <%= f.submit %>
    </div>
   <% end %>

sample_controller.rb

   def create
    respond_to do |format|
     if @sample.save
      format.js
     end
    end
   end

create.js.erb

   // Display a Javascript alert
   alert('success!');
   <% if remotipart_submitted? %>
    alert('submitted via remotipart')
   <% else %>
    alert('submitted via native jquery-ujs')
   <% end %>

Tài liệu tham khảo

https://github.com/JangoSteve/remotipart


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.