+3

Giới thiệu bộ Input Label Effects

Form input là biểu mẫu cung cấp cho người dùng để nhập dữ liệu đầu vào, giúp người dùng của bạn có thể tương tác với với bạn qua đó sẽ nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Thường ngày chúng ta đã quen với các kiểu input mặc định, đôi khi nó làm người dùng cảm thấy nhàm chán và đơn điệu !

Bài viết hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn về input kết hợp với css để tạo ra những hiệu ứng sáng tạo cho nó bớt nhàm chán...

HTML

<div class="input-main">
  <div class="container">
   <div class="row bg_3">
    <h2><i>Bộ Input Label Effects đẹp !!</i></h2>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-1" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-border"></span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-2" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-border"></span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-3" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-border"></span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-4" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-border">
      	<i></i>
      </span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-5" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-border">
      	<i></i>
      </span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-6" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-border">
      	<i></i>
      </span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-7" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-bg"></span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-8" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-bg"></span>
    </div>
    <div class="col-3 input-effect">
    	<input class="effect-9" type="text" placeholder="">
      <label>Họ & Tên</label>
      <span class="focus-bg"></span>
    </div>
   </div>
  </div>
</div>

CSS

@import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Damion|Muli:400,600");
body {
 font-family: "Muli", sans-serif;
}

h2 {
  font-weight: 400;
  color: red;
  font-size: 35px;
  text-align: center;
  position: relative;
}
h2:before {
  position: absolute;
  content: '';
  width: 100%;
  left: 0;
  top: 22px;
  background: red;
  height: 1px;
}
h2 i {
  font-style: normal;
  background: #fff;
  position: relative;
  padding: 10px;
}
:focus{outline: none;}

input[type="text"] {
 font: 15px/24px 'Muli', sans-serif; 
 color: #333; 
 width: 100%; 
 box-sizing: border-box; 
 letter-spacing: 1px;
}

:focus{outline: none;}

.col-3 {
 float: left; 
 width: 27.33%; 
 margin: 40px 3%; 
 position: relative;
 }

input[type="text"] {
 font: 15px/24px "Lato", Arial, sans-serif;
 color: #333; 
 width: 100%; 
 box-sizing: 
 border-box; 
 letter-spacing: 1px;
}

.effect-1, 
.effect-2, 
.effect-3 {
 border: 0; 
 padding: 4px 0; 
 border-bottom: 1px solid #ccc; 
 background-color: transparent;
}

.effect-1 ~ .focus-border {
 position: absolute; 
 bottom: 0; 
 left: 0; 
 width: 0; 
 height: 2px; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.4s;
}

.effect-1:focus ~ .focus-border,
.has-content.effect-1 ~ .focus-border {
 width: 100%; 
 transition: 0.4s;
}
.effect-1 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 0; 
 width: 100%; 
 top: 9px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-1:focus ~ label, .has-content.effect-1 ~ label {
 top: -16px; 
 font-size: 12px; 
 color: #4caf50; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-2 ~ .focus-border {
 position: absolute; 
 bottom: 0; 
 left: 50%; 
 width: 0; 
 height: 2px; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.4s;
}

.effect-2:focus ~ .focus-border,
.has-content.effect-2 ~ .focus-border {
 width: 100%; 
 transition: 0.4s; 
 left: 0;
}

.effect-2 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 0; 
 width: 100%; 
 top: 9px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-2:focus ~ label, .has-content.effect-2 ~ label {
 top: -16px; 
 font-size: 12px; 
 color: #4caf50; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-3 ~ .focus-border {
 position: absolute; 
 bottom: 0; 
 left: 0; 
 width: 100%; 
 height: 2px; 
 z-index: 99;
}
.effect-3 ~ .focus-border:before, 
.effect-3 ~ .focus-border:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 bottom: 0; 
 left: 0; 
 width: 0; 
 height: 100%; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.4s;
}

.effect-3 ~ .focus-border:after {
 left: auto; 
 right: 0;
}

.effect-3:focus ~ .focus-border:before, 
.effect-3:focus ~ .focus-border:after,
.has-content.effect-3 ~ .focus-border:before,
.has-content.effect-3 ~ .focus-border:after {
 width: 50%; 
 transition: 0.4s;
}
.effect-3 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 0; 
 width: 100%; 
 top: 9px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-3:focus ~ label, .has-content.effect-3 ~ label {
 top: -16px; 
 font-size: 12px; 
 color: #4caf50; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-4,
.effect-5,
.effect-6 {
 border: 1px solid #ccc; 
 padding: 7px 14px; 
 transition: 0.4s; 
 background: transparent;
}

.effect-4 ~ .focus-border:before,
.effect-4 ~ .focus-border:after {
 content: ""; 
 position: 
 absolute; 
 top: -1px; 
 left: 50%; 
 width: 0; 
 height: 2px; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.4s;
}

.effect-4 ~ .focus-border:after {
 top: auto; 
 bottom: 0;
}

.effect-4 ~ .focus-border i:before,
.effect-4 ~ .focus-border i:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 top: 50%; 
 left: 0; 
 width: 2px; 
 height: 0; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.6s;
}

.effect-4 ~ .focus-border i:after {
 left: auto; 
 right: 0;
}

.effect-4:focus ~ .focus-border:before,
.effect-4:focus ~ .focus-border:after,
.has-content.effect-4 ~ .focus-border:before,
.has-content.effect-4 ~ .focus-border:after {
 left: 0; 
 width: 100%; 
 transition: 0.4s;
}

.effect-4:focus ~ .focus-border i:before,
.effect-4:focus ~ .focus-border i:after,
.has-content.effect-4 ~ .focus-border i:before,
.has-content.effect-4 ~ .focus-border i:after {
 top: -1px; 
 height: 100%; 
 transition: 0.6s;
}

.effect-4 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 14px; 
 width: 100%; 
 top: 10px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-4:focus ~ label, .has-content.effect-4 ~ label {
 top: -18px; 
 left: 0; 
 font-size: 12px; 
 color: #4caf50; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-5 ~ .focus-border:before,
.effect-5 ~ .focus-border:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 top: 0; 
 left: 0; 
 width: 0; 
 height: 2px; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-5 ~ .focus-border:after {
 top: auto; 
 bottom: 0; 
 left: auto; 
 right: 0;
}

.effect-5 ~ .focus-border i:before,
.effect-5 ~ .focus-border i:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 top: 0; 
 left: 0; 
 width: 2px; 
 height: 0; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.4s;
}

.effect-5 ~ .focus-border i:after {
 left: auto; 
 right: 0; 
 top: auto; 
 bottom: 0;
}

.effect-5:focus ~ .focus-border:before,
.effect-5:focus ~ .focus-border:after,
.has-content.effect-5 ~ .focus-border:before,
.has-content.effect-5 ~ .focus-border:after {
 width: 100%; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-5:focus ~ .focus-border i:before,
.effect-5:focus ~ .focus-border i:after,
.has-content.effect-5 ~ .focus-border i:before,
.has-content.effect-5 ~ .focus-border i:after {
 height: 100%; 
 transition: 0.4s;
}

.effect-5 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 14px; 
 width: 100%; 
 top: 10px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-5:focus ~ label, .has-content.effect-5 ~ label {
 top: -18px; 
 left: 0; 
 font-size: 12px; 
 color: #4caf50; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-6 ~ .focus-border:before,
.effect-6 ~ .focus-border:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 top: 0; 
 right: 0; 
 width: 0; 
 height: 2px; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.2s; 
 transition-delay: 0.2s;
}

.effect-6 ~ .focus-border:after {
 top: auto;
 bottom: 0; 
 right: auto; 
 left: 0; 
 transition-delay: 0.6s;
}

.effect-6 ~ .focus-border i:before,
.effect-6 ~ .focus-border i:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 top: 0; 
 left: 0; 
 width: 2px; 
 height: 0; 
 background-color: #4caf50; 
 transition: 0.2s;
}

.effect-6 ~ .focus-border i:after {
 left: auto; 
 right: 0; 
 top: auto; 
 bottom: 0; 
 transition-delay: 0.4s;
}

.effect-6:focus ~ .focus-border:before,
.effect-6:focus ~ .focus-border:after,
.has-content.effect-6 ~ .focus-border:before,
.has-content.effect-6 ~ .focus-border:after {
 width: 100%; 
 transition: 0.2s; 
 transition-delay: 0.6s;
}

.effect-6:focus ~ .focus-border:after,
.has-content.effect-6 ~ .focus-border:after {
 transition-delay: 0.2s;
}

.effect-6:focus ~ .focus-border i:before,
.effect-6:focus ~ .focus-border i:after,
.has-content.effect-6 ~ .focus-border i:before,
.has-content.effect-6 ~ .focus-border i:after {
 height: 100%; 
 transition: 0.2s;
}

.effect-6:focus ~ .focus-border i:after,
.has-conten.effect-6 ~ .focus-border i:after {
 transition-delay: 0.4s;
}

.effect-6 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 14px; 
 width: 100%; 
 top: 10px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-6:focus ~ label, .has-content.effect-6 ~ label {
 top: -18px; 
 left: 0; 
 font-size: 12px; 
 color: #4caf50; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-7, 
.effect-8, 
.effect-9 {
 border: 0; 
 padding: 7px 15px; 
 border: 1px solid #ccc; 
 position: relative; 
 background: transparent;
}

.effect-7 ~ .focus-bg {
 position: absolute; 
 left: 0; 
 top: 0;
 width: 0; 
 height: 100%; 
 background-color: transparent; 
 transition: 0.4s; 
 z-index: -1;
}

.effect-7:focus ~ .focus-bg, 
.has-content.effect-7 ~ .focus-bg {
 transition: 0.4s; 
 width: 100%; 
 background-color: #ededed;
}

.effect-7 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 14px; 
 width: 100%; 
 top: 10px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-7:focus ~ label, .has-content.effect-7 ~ label {
 top: -18px; 
 left: 0; 
 font-size: 12px; 
 color: #333; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-8 ~ .focus-bg:before,
.effect-8 ~ .focus-bg:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 left: 0; 
 top: 0; 
 width: 0; 
 height: 0; 
 background-color: #ededed; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1;
}

.effect-8:focus ~ .focus-bg:before,
.has-content.effect-8 ~ .focus-bg:before {
 transition: 0.3s;
 width: 50%; 
 height: 100%;
}

.effect-8 ~ .focus-bg:after {
 left: auto; 
 right: 0; 
 top: auto; 
 bottom: 0;
}

.effect-8:focus ~ .focus-bg:after,
.has-content.effect-8 ~ .focus-bg:after {
 transition: 0.3s;
 width: 50%; 
 height: 100%;
}

.effect-8 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 14px; 
 width: 100%; 
 top: 10px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-8:focus ~ label, .has-content.effect-8 ~ label {
 top: -18px; 
 left: 0; 
 font-size: 12px; 
 color: #333; 
 transition: 0.3s;
}

.effect-9 ~ .focus-bg:before,
.effect-9 ~ .focus-bg:after {
 content: ""; 
 position: absolute; 
 left: 50%; 
 top: 50%; 
 width: 0; 
 height: 0; 
 background-color: #ededed; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1;
}

.effect-9:focus ~ .focus-bg:before,
.has-content.effect-9 ~ .focus-bg:before {
 transition: 0.3s; 
 width: 50%; 
 left: 0; 
 top: 0; 
 height: 100%;
}

.effect-9 ~ .focus-bg:after {
 left: auto; 
 right: 50%; 
 top: auto; 
 bottom: 50%;
}

.effect-9:focus ~ .focus-bg:after,
.has-content.effect-9 ~ .focus-bg:after {
 transition: 0.3s;
 width: 50%; 
 height: 100%; 
 bottom: 0; 
 right: 0;
}
.effect-9 ~ label {
 position: absolute; 
 left: 14px; 
 width: 100%; 
 top: 10px; 
 color: #aaa; 
 transition: 0.3s; 
 z-index: -1; 
 letter-spacing: 0.5px;
}

.effect-9:focus ~ label, .has-content.effect-9 ~ label {
 top: -18px; 
 left: 0; 
 font-size: 12px; 
 color: #333; 
 transition: 0.3s;
}

Link Demo

trên đây là một chia sẻ nhỏ của mình, hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. cảm ơn các bạn đã theo dõi bãi viết !!


Nguồn tham khảo

https://codepen.io/search/pens?q=Input Effects&page=1&order=popularity&depth=everything&show_forks=on


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.