+2

Gherkin là gì? Viết Gherkin test trong cucumber

Gherkin là gì?

Gherkin là định dạng cho thông số kỹ thuật cucumber. Đây là một ngôn ngữ cụ thể của miền giúp bạn mô tả hành vi nghiệp vụ mà không cần phải đi sâu vào chi tiết thực hiện. Văn bản này hoạt động như tài liệu và bộkhung của các bài kiểm tra tự động của bạn. Gherkin dựa trên Ngữ pháp TreeTop tồn tại trong hơn 37 ngôn ngữ. Do đó, bạn có thể viết cucumber của mình bằng hơn 37 ngôn ngữ .

Kịch bản này phục vụ hai mục đích chính:

Tài liệu kịch bản người dùng

Viết một kiểm thử tự động (BDD)

Trong hướng dẫn Gherkin này, bạn sẽ học

Gherkin là gì? Tại sao cần Gherkin? Cú pháp của Gherkin Điều khoản quan trọng được sử dụng trong Gherkin Ví dụ Gherkin Thực hành tốt nhất khi sử dụng Gherkin Ưu điểm và nhược điểm của Gherkin

Tại sao cần Gherkin?

Nhu cầu về Gherkin có thể được giải thích dễ dàng bằng các hình ảnh sau

Trước Gherkin

Sau Gherkin

Cú pháp của Gherkin

Gherkin là ngôn ngữ hướng dòng giống như YAML và Python. Mỗi dòng được gọi là bước và bắt đầu với từ khóa và kết thúc của các thiết bị đầu cuối với một điểm dừng. Tab hoặc space được sử dụng để thụt lề.

Trong kịch bản này, một nhận xét có thể được thêm vào bất cứ nơi nào bạn muốn, nhưng nó nên bắt đầu bằng dấu #. Nó đọc từng dòng sau khi loại bỏ các từ khóa của Ghrekin như given, when, then, v.v.

Các bước Gherkin điển hình trông giống như:

Các kịch bản Gherkin: kết nối khái niệm nguyên nhân và kết quả của con người với khái niệm đầu vào / quá trình / đầu ra của phần mềm.

Cú pháp của Gherkin:

Tính năng: Tiêu đề của kịch bản Geven [Các tiền điều kiện hoặc bối cảnh ban đầu] When [Sự kiện hoặc Kích hoạt] Then [đầu ra mong muốn] Một tài liệu Gherkin có phần extension .feature và chỉ đơn giản là một tệp kiểm thử với phần extension lạ mắt. Cucumber đọc tài liệu của Gherkin và thực hiện một bài kiểm thử để xác thực rằng phần mềm hoạt động theo cú pháp cucumber của Gherkin.

Điều khoản quan trọng được sử dụng trong Gherkin

Feature Background Scenario Given When Then And But

Ví dụ về phác thảo kịch bản Quy ước đặt tên được sử dụng cho tên tính năng. Tuy nhiên, không có quy tắc nào được đặt ra trong Cucumber về tên.

Feature/tính năng:

Tệp phải có extension .feature và mỗi tệp tính năng chỉ nên có một tính năng. Từ khóa tính năng có trong Tính năng: và sau lần thêm đó, một khoảng trắng và tên của tính năng sẽ được viết.

Scenario/Kịch bản:

Mỗi tệp tính năng có thể có nhiều kịch bản và mỗi kịch bản bắt đầu bằng Kịch bản: theo sau là tên kịch bản.

Background:

Từ khóa Background giúp bạn thêm một số bối cảnh vào kịch bản. Nó có thể chứa một số bước của kịch bản, nhưng sự khác biệt duy nhất là nó nên được chạy trước mỗi kịch bản.

Given:

Việc sử dụng từ khóa Given là đưa hệ thống về trạng thái quen thuộc trước khi người dùng bắt đầu tương tác với hệ thống. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua việc viết các tương tác của người dùng trong các bước đã cho nếu được đưa ra trong bước "Precondition".

Cú pháp:

Given Given - a test step that defines the 'context Given I am on "/."

When:

When: là xác định hành động được thực hiện bởi người dùng.

Cú pháp:

When A When - a test step that defines the 'action' performed When I perform "Sign In." Then:

Việc sử dụng từ khóa 'then' là để xem kết quả sau hành động trong bước when. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xác minh những thay đổi đáng chú ý.

Cú pháp:

Then Then - test step that defines the 'outcome.' Then I should see "Welcome Tom."

And & But

Bạn có thể có nhiều given when hoặc Then.

Cú pháp:

But A But - additional test step which defines the 'action' 'outcome.' But I should see "Welcome Tom." And - additional test step that defines the 'action' performed And I write "EmailAddress" with "Tomjohn@gmail.com."

Given, When, Then,And, but là các bước kiểm tra. Bạn có thể sử dụng chúng thay thế cho nhau. Trình thông dịch không hiển thị bất kỳ lỗi nào. Tuy nhiên, chúng chắc chắn sẽ không có ý nghĩa gì khi đọc. Given The login page is opening When I input username, password and click the Login button Then I am on the Homepage

Ví dụ Gherkin

Feature: Login functionality of social networking site Facebook.

Given: I am a facebook user.

When: I enter username as username.

And I enter the password as the password

Then I should be redirected to the home page of facebook

Kịch bản được đề cập ở trên là một tính năng gọi là đăng nhập người dùng.

Tất cả các từ được in đậm là từ khóa Gherkin.

Gherkin sẽ phân tích từng bước được viết trong tệp định nghĩa bước. Do đó, các bước được đưa ra trong tệp tính năng và tệp định nghĩa bước phải khớp.

Ví dụ 2:

Feature: User Authentication Background: Given the user is already registered to the website Scenario: Given the user is on the login page When the user inputs the correct email address And the user inputs the correct password And the user clicks the Login button Then the user should be authenticated And the user should be redirected to their dashboard And the user should be presented with a success message

Thực hành tốt nhất khi sử dụng Gherkin

Mỗi kịch bản nên thực hiện riêng

Mọi tính năng sẽ có thể được thực thi cùng

Các bước thông tin cần được hiển thị độc lập

Kết nối Kịch bản của bạn với yêu cầu của bạn

Theo dõi đầy đủ các kịch bản nên được bao gồm trong một tài liệu yêu cầu

Tạo các mô-đun và các bước dễ hiểu Cố gắng kết hợp tất cả các kịch bản chung của bạn

Ưu điểm và nhược điểm của Gherkin

Gherkin đủ đơn giản để những người không lập trình hiểu

Các lập trình viên có thể sử dụng nó như một cơ sở rất vững chắc để bắt đầu các bài kiểm tra của họ

Nó làm cho Câu chuyện của người dùng dễ tiêu hóa hơn

Kịch bản Gherkin có thể dễ dàng hiểu được bởi các nhà điều hành và phát triển kinh doanh

Nhắm mục tiêu yêu cầu kinh doanh

Một tỷ lệ đáng kể của các đặc tả chức năng được viết dưới dạng câu chuyện của người dùng

Bạn không cần phải là chuyên gia để hiểu bộ lệnh Gherkin nhỏ

Gherkin liên kết các bài kiểm tra chấp nhận trực tiếp đến các bài kiểm tra tự động

Phong cách viết bài kiểm tra dễ sử dụng lại mã hơn trong các bài kiểm tra khác

Nhược điểm

Nó đòi hỏi một mức độ cao của sự tham gia và hợp tác kinh doanh

Có thể không hoạt động tốt trong tất cả các kịch bản

Các bài kiểm tra viết kém có thể dễ dàng tăng chi phí bảo trì kiểm tra

Tóm lược:

Gherkin là định dạng cho thông số kỹ thuật của cucumber

Gherkin là ngôn ngữ hướng dòng giống như YAML và Python

Tập lệnh Gherkin kết nối khái niệm nguyên nhân và kết quả của con người với khái niệm đầu vào / quá trình và đầu ra của phần mềm

Feature, Background, Scenario, Given, When, Then, And But được sử dụng quan trọng trong Gherkin

Trong Gherkin cucumber, mỗi kịch bản nên thực hiện riêng

Ưu điểm lớn nhất của Gherkin là đủ đơn giản để những người không lập trình hiểu

Nó có thể không hoạt động tốt trong tất cả các loại kịch bản

Refer: https://www.guru99.com/gherkin-test-cucumber.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.