0

Getting started: Zend Framework 3

Cài đặt zend framework với composer


Chúng ta sẽ bắt đầu với tiếp cận zendframework. Ta sẽ cloneZendSkeletonApplication có sẵn trên github để tạo dự án mới từ đầu:

$ composer create-project -s dev zendframework/skeleton-application path/to/install

Một số các package cần thiết để sử dụng sẽ được install, bao gồm:

 • zend-component-installer
 • zend-mvc

Sau khi cài đặt xong. Chúng ta có thể test ngay lập tức bằng cách sử dụng PHP's built-in web server:

$ cd path/to/install
$ php -S 0.0.0.0:8080 -t public/ public/index.php
# OR use the composer alias:
$ composer run --timeout 0 serve

Với lệnh trên sẽ tạo một cli-server với port 8080. Ta có thể kiểm tra hoạt động với việc vào trình duyệt truy cập vào: http://localhost:8080/

Development mode


Zend framework cung cấp cho chúng ta 3 commend để sử dụng chuyển đổi mode là:

$ composer development-enable # bật development mode
$ composer development-disable # tắt development mode
$ composer development-status # kiểm tra trạng thái mode

Khi chúng ta sử dụng lệch bật development mode thì ngay lập tức zf sẽ thêm các cấu hình ở file config/development.config.php.dist vào trong load để sử dụng các cấu hình của bạn bằng cách copy file development.config.php.dist bỏ phần .dist vào trong forder config/autoload/... để sử dụng.

Nếu bạn tắt development mode thì các cấu hình bạn cài đặt trong forder config/autoload/... sẽ bị xóa. Nên bạn hãy copy file cấu hình này lại nếu có chỉnh sửa hoặc tái sử dụng.

Hoặc bạn có thể sử dụng cách thủ công chuẩn bị file config rồi copy vào thư mục config/autoload/...

Sử dụng Unit Tests


Nếu muốn sử dụng unit test. Chúng ta cần cài đặt thêm 1 package tên là zend-test.

$ composer require --dev zendframework/zend-test

Sau đó chỉ việc sử dụng nó với câu lệnh:

$ ./vendor/bin/phpunit

Cũng giống như config development mode. Chúng ta sẽ có file phpunit.xml.dist để sử dụng, nếu bạn muốn thay đổi Unit test thì có thế sửa lại file nào theo ý muốn và sử dụng.

Khi bạn sử dụng Vagrant


Điều kiện: bạn đã cài đặt vagrant và apache server. Cách chạy máy ảo vagrant đã được cấu hình.

$ vagrant up

Sau đó, để thực hiện các truy vấn cũng như sử dụng apache server. Chúng cần access vào máy ảo vagrant

$ vagrant ssh

1 số ví dụ thực hiện lệnh php như: cài đặt, update những package của composer.

composer install
composer update

Cuối cùng sau khi chạy xong vagrant thì host của bạn cũng được map vào port 8080 (default) và port 80 đối với apache. Vào webserver của bạn với: http://localhost:8080/

Using docker-compose


Đối với docker thì zend framework cũng cung cấp cho chúng ta 1 file docker-compose.yml thuận tiện cho việc sử dụng docker-compose.
Và để bắt đầu build dự án với:

$ docker-compose up -d --build

Cũng giống như vagrant, chúng ta sẽ truy cập webserver chúng ta ở: http://localhost:8080

Web server setup


Apache setup

Chúng ta có thể setup 1 server apache khá đơn giản. Các bạn có thể tham khảo bên dưới cấu hình của mình.

<VirtualHost *:80>
  ServerName zfapp.localhost
  DocumentRoot /path/to/zfapp/public
  <Directory /path/to/zfapp/public>
    DirectoryIndex index.php
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    <IfModule mod_authz_core.c>
    Require all granted
    </IfModule>
  </Directory>
</VirtualHost>

Nginx setup

Tương tự, cho phần server nginx. Chúng ta mở file /path/to/nginx/nginx.conf và thêm vào object HTTP nếu bạn chưa có:

http {
  # ...
  include sites-enabled/*.conf;
}

Tạo một máy ảo với cấu hình bên dưới trong file /path/to/nginx/sites-enabled/zfapp.localhost.conf

server {
  listen    80;
  server_name zfapp.localhost;
  root     /path/to/zfapp/public;

  location / {
    index index.php;
    try_files $uri $uri/ @php;
  }

  location @php {
    # Pass the PHP requests to FastCGI server (php-fpm) on 127.0.0.1:9000
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/zfapp/public/index.php;
    include fastcgi_params;
  }
}

Sau đó khởi động lại nginx, và tiến hành làm những điều thú vị hơn 😄.

Tài liệu tham khảo:All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.