+2

[Getting started with GNU/Linux] Phím tắt hữu ích trên Linux

Các phím tắt cơ bản giúp thao tác nhanh trên Terminal.

Sử dụng Terminal

Hầu hết các chức năng của GNU/Linux đều thực hiện được trên Terminal, các bản phân phối Linux bao gồm Terminal cho phép người dùng tương tác với shell từ máy tính. Sell như là biên dịch command-line cho phép người dùng thực thi câu lệnh. Bash (Boure Again Shell) là shell mặc định phổ thông trên các bản phân phối Linux và là shell mặc định trên macOS.

Mở Terminal

 • Ctrl + Alt + T hoặc Super + T

Di chuyển trỏ chuột

 • Ctrl + A: Di chuyển tới đầu dòng đang gõ.
 • Ctrl + B: Di chuyển tới cuối dòng đang gõ.
 • Ctrl + XX: Di chuyển giữa đầu dòng và vị trí hiện tại.
 • Alt + F: Di chuyển sang phải một chữ.
 • Alt + B: Di chuyển sang trái một chữ.
 • Ctrl + F: Di chuyển sang phải một kí tự.
 • Ctrl + B: Di chuyển sang trái một kí tự.

Thao tác với text

 • Ctrl + U: Xóa phần text từ vị trí hiện tại đến đầu dòng.

 • Ctrl + K: Xóa phần text từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.

 • Ctrl + W: Xóa từ phía trước vị trí hiện tại.

  (phần text sẽ được lưu vào clipbroad)

 • Ctrl + Y: Dán phần text ở clipbroad.

 • Atl + T: Đổi chỗ hai từ phía trước vị trí hiện tại.

 • Alt + L: Viết thường chữ sau vị trí hiện tại.

 • Alt + U: Viết hoa chữ sau vị trí hiện tại.

 • Alt + C: Viết hoa đến cuối từ bắt đầu từ vị trí hiện tại.

 • Alt + D: Xóa từ phía sau vị trí hiện tại.

 • Alt + .: Hiện thị từ cuối của lệnh trước.

 • Ctrl + T: Đổi chỗ hai kí tự trước vị trí hiện tại.

Điều khiển Terminal

 • Ctrl + L: Xóa màn hình, giữ nguyên dòng hiện tại.
 • Ctrl + S: Dừng tất cả output trên màn hình.
 • Ctrl + Q: Resume output trên màn hình.
 • Ctrl + C: Dừng lệnh hiện tại.
 • Tab: Tự động hoàn thành tên file hoặc thư mục.
 • Tab Tab: Hiện thị tất cả các khả năng có thể.

Đóng Terminal

 • Ctrl + Shift + W: Đóng Terminal hiện tại.
 • Ctrl + Shift + Q: Đóng toàn bộ Terminal.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.