0

Getting Started Styled-Components

Motivation

Styled-components là giải pháp để ta có thể style React component một cách tốt hơn, linh hoạt hơn.

Installation

npm install --save styled-components

Getting started

Để bắt đầu làm việc với styled-components, ta import thư viện: import styled from 'styled-components';

Một component đơn giản sẽ được style như sau:

const DivWrapper = styled.div`
  text-align: center;
  color: #red;
`;

render() {
  <DivWrapper>
    Hello Worlds
  </DivWrapper>
}

Syntax styled.div`` lấy tính chất từ tính năng tagged template literal của ES6.

Một số tính năng sau đây giúp cho styled-components trở nên hữu ích khi ta cần tạo kiểu cho React components.

Thay đổi dựa trên props

const Button = styled.button`
  /* Adapt the colors based on primary prop */
  background: ${props => props.primary ? "palevioletred" : "white"};
  color: ${props => props.primary ? "white" : "palevioletred"};

  font-size: 1em;
  margin: 1em;
  padding: 0.25em 1em;
  border: 2px solid palevioletred;
  border-radius: 3px;
`;

render(
  <div>
    <Button>Normal</Button>
    <Button primary>Primary</Button>
  </div>
);

Component có thể thay đổi style dựa trên props được truyền vào. Với Buttonpropsprimary được set, thuộc tính backgroundcolor sẽ thay đổi.

Extending Styles

Với thuộc tính này, ta có thể tái sử dụng một component đã được styled. Ta truyền vào hàm construtor styled() component ta muốn kế thừa.

const Button = styled.button`
  color: palevioletred;
  font-size: 1em;
  margin: 1em;
  padding: 0.25em 1em;
  border: 2px solid palevioletred;
  border-radius: 3px;
`;

const TomatoButton = styled(Button)`
  color: tomato;
  border-color: tomato;
`;

Component ta muốn kế thừa có thể là styled component như ví dụ ở trên, hoặc có thể là một React component

// This could be react-router-dom's Link for example
const Link = ({ className, children }) => (
  <a className={className}>
    {children}
  </a>
);

const StyledLink = styled(Link)`
  color: palevioletred;
  font-weight: bold;
`;

Animation

Để sử dụng animation từ styled-components, ta import: import { keyframes } from 'styled-components';

const rotate = keyframes`
  from {
    transform: rotate(0deg);
  }

  to {
    transform: rotate(360deg);
  }
`;

const Rotate = styled.div`
  display: inline-block;
  animation: ${rotate} 2s linear infinite;
  padding: 2rem 1rem;
  font-size: 1.2rem;
`;

render(
  <Rotate>8</Rotate>
);

Theming

Theme được tạo bằng wrapping tất cả components bên trong một component lớn là ThemeProvider. ThemeProvider được import bằng cách: import { ThemeProvider } from 'styled-components';


Component ThemeProvider tồn tại một props duy nhất là theme, các components bên trong ThemeProvider sẽ nhận thuộc tính props.theme để style.

const Button = styled.button`
  border: 2px solid ${props => props.theme.primaryColor};
`;

const theme = {
  primaryColor: #DDD;
}

render() {
  <ThemeProvider theme={theme}>
    <Button>Click Me</Button>
  </ThemeProvider>
}

Nested theme

Nếu một ThemeProvider được nested bên trong một parent ThemeProvider thì child ThemeProvider sẽ nhận vào cho theme props một function, parameter cho function đó là chính là theme props từ parent. Hãy xem ví dụ:

// Define our `fg` and `bg` on the theme
const theme = {
  fg: "palevioletred",
  bg: "white"
};

// This theme swaps `fg` and `bg`
const invertTheme = ({ fg, bg }) => ({
  fg: bg,
  bg: fg
});

render(
  <ThemeProvider theme={theme}>
    <div>
      <Button>Default Theme</Button>

      <ThemeProvider theme={invertTheme}>
        <Button>Inverted Theme</Button>
      </ThemeProvider>
    </div>
  </ThemeProvider>
);

Một vài chú ý

 • Không viết styled-component bên trong hàm render(), việc này sẽ gây cho việc render trở nên chậm chạp.

References

 1. https://medium.freecodecamp.org/es6-tagged-template-literals-48a70ef3ed4d
 2. https://www.styled-components.com/docs/basics#getting-started

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.