+1

Generic Protocol trong Swift

Trong Swift có 2 cách để tạo protocol generic:

 1. Thêm Self Requirement.
 2. Dùng Associated Types

1. Protocol Self Requirement

Kiểu của các parameters là kiểu Self. Khi class , struct hoặc enum adopt protocol này, thì kiểu sẽ tự động chuyển về kiểu của object adopt protocol đó.

protocol WithSelfProtocol {
  func doAllTheThings(other: Self) -> Bool
}

class SomeClass: WithSelfProtocol {
  func doAllTheThings(other: SomeClass) -> Bool {
    return true
  }
}


let someObject = SomeClass()
let oneOtherObject = SomeClass()
someObject.doAllTheThings(oneOtherObject)
 • Protocol with self sẽ không làm việc trong các case sau:
  • Properties of type Self aren’t allowed. (Thuộc tính không phù hợp với type Self).
  • Nếu Self trả về là một kiểu của của một function. Ví dụ:
protocol NotAGenericSelfProtocol {
  func doAllTheThings(with: Self) -> Self // Nếu khai báo thế này
  // Xcode sẽ báo lỗi thiếu từ khoá final.
}

class SomeOtherClass: NotAGenericSelfProtocol {
  // This won't compile
  func doAllTheThings(with: SomeOtherClass) -> SomeOtherClass {
    
  }
}

Các bạn lại nghĩ tôi viết kiểu của parametes là kiểu protocol thì sao. Khi mà viết kiểu parametes là kiểu protocol thì nó được gọi là Without Self Requirement:

protocol WithoutSelfProtocol {
  func doAllTheThings(other: WithoutSelfProtocol) -> Bool
}

class SomeClass: WithoutSelfProtocol {
  func doAllTheThings(other: WithoutSelfProtocol) -> Bool {
    return true
  }

}

Mình sẻ giải thích cho các bạn ưu điểm khi sử dụng Self requiment so với Without Self Requirement :

Đây là bảng so sánh ưu điểm của with Self requirement.

1.1 Think heterogeneous? Think homogeneous?

Giải thích đã có trong bài viết các bạn đọc thêm để hiểu nhé. Chỉ cần các bạn hiểu đơn giản là

- heterogeneous: Các phần tử trong một mảng có thể có các kiểu khác nhau VD: [1, 6, 4, "2"]

- homogeneous: Ngược lại với heterogeneous là các phần tử trong một mảng phải cùng kiểu.

Mình sẽ làm ví dụ về With Self Requirement có đặc điểm là homogeneous:

 • With Self Requirement :
// with Self Requirement
protocol Human {
  func getName(name: Self)
}

class Student: Human {
  print("toi la hoc sinh")
}

class Techer: Human {
  print("toi la giao vien")
}


Main: 
    let student = Student()
    let techter = Techer()        
    let human: [Human] = [student, techter] // Error: Protocol 'Human' 
    // can only be used as a generic constraint 
    // because it has Self or associated type requirements

Mặc dù các object student, techter đều có kiểu Human nhưng không thể lưu vào trong một Collection.

 • Without Self Requirement:
protocol NotHuman {
  func getName(name: NotHuman)
}

class Dog: NotHuman {
  func getName(name: NotHuman) {
    print("con cho")
  }
}

class Cat: NotHuman {
  func getName(name: NotHuman) {
    print("con meo")
  }
}

Main: 
    let cat = Cat()
    let dog = Dog()
    let animal: [NotHuman] = [cat, dog] // Not Error

1.2 Dynamic Dispatch ? Static Dispatch ?

Dynamic Dispatch: xác định hàm được chạy trong quá trình runtime.

Static Dispatch: xác định hàm được chạy trong quá trình biên dịch.

Một hàm không được khai báo ở protocol mà được khai báo ở extension thì nó là static dispatch. (Các bạn có thể xem các ví dụ trên mạng nhé để hiểu vấn đề).

Để hiểu về dynamic dispatch với statich dispatch trong protocol các bạn có thể đọc .

Mình sẽ lấy ví dụ về Self Requirement Protocol có tính static dispatchWithout Self Requirement có tính dynamic dispatch

protocol NotHuman {
  func getName(name: NotHuman) // Requirement -> dynamic method
}

extension NotHuman {
  // Requirement
  func getName(name: NotHuman) {
    print("Dong vat")
  }
  
}

class Dog: NotHuman {
  // Requirement
  func getName(name: NotHuman) {
    print("con cho")
  }
 
}

Main: 
    let dog = Dog()
    let notHumand: NotHuman = dog
    notHumand.getName(name: dog) // result: "con cho"
    
    Vậy Without Self Requirement có tính dynamic dispatch
protocol Human {
  func getName(name: Self)
}
extension Human {
  func getName(name: Self) {
    print("Con nguoi")
  }
}

class Student: Human {
  func getName(name: Student) {
    print("toi la hoc sinh")
  }
}

Main: 
    let student = Student()
    let human: Human = student // Error: Protocol 'Human' can only be used as a generic constraint because it has Self or associated type requirements
    human.getName(name: student) // Member 'getName' cannot be used on value of protocol type 'Human'; use a generic constraint instead
    -> tính static dispatch.

2. Protocol Associated Types

Khi mà dùng Self chỉ có thể dùng được kiểu mà protocol đó adopt. Nếu dùng Protocol Associated Types có thể khai báo một hoặc nhiều associatedtypes trong một protocol.

Protocol Associated Types (PAT)= Type Alias + Generics

Ví dụ dưới đây sẽ cho các bạn thấy cách sử dụng Associated Types trong protocol:

protocol GenericProtocol {
 associatedtype myType
 var anyProperty: myType { get set }
}

Bất kỳ class, struct, enum mà dopt protcol GenericProtocol đều phải implement anyProperty. Tuy nhiên , kiểu của anyProperty chưa được khai báo rõ ràng.Vì vậy trong class, struct hoặc enum phải định nghĩa rõ ràng hoặc định nghĩa ngầm.

2.1 Define Associated Type Implicitly

Bạn có thể xác định kiểu của myType dựa vào giá trị liên kết với anyProperty

class SomeClass: GenericProtocol {
 var anyProperty: myType = "Bob"
}

Bây giờ , myType đã được định nghĩa là String, tuy nhiên bạn có thể làm như bên dưới :

class SomeClass: GenericProtocol {
 var anyProperty = "Bob" // myType is "String"
}

2.2 Define Associated Type Explicitly

Bạn có thể định nghĩa associated type bằng cách gọi typealias như bên dưới hoặc có thể định nghĩa myType như cách tôi viết ở trên.

class SomeClass: GenericProtocol {
 typealias myType = String
 var anyProperty: myType = "Bob"
}

hoặc bạn có thể định nghĩa myType thành một kiểu bất kỳ mà bạn muốn :

struct SomeStruct: GenericProtocol {
var anyProperty = [1, 2, 3]
}

Bài viết đang còn chưa đầy đủ, mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể comment xuống bên dưới, để bài viết được tốt hơn.

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.