+4

Gem sidekiq-cron

1. Introduce gem sidekiq-cron:

 • Khi muốn implement cron job, ta thường dùm gem whenever, muốn implement background job, ta thường dùng gem sidekiq.
 • Sử dụng gem sidekiq-cron có thể thay thế cả 2 gem trên.

2. Install:

 • Thêm gem "sidekiq-cron" vào Gemfile và chạy bundle install.
  gem "sidekiq-cron"
  
 • Sau khi install gem sidekiq-cron, mở file Gemfile.lock bạn sẽ thấy gem sidekiq cũng đã được install và thêm vào trong Gemfile.lock nên ta không cần phải install thêm gem sidekiq sau khi đã install gem sidekiq-cron.
 • Tương tự như gem sidekiq, ra cũng cần cần tạo file config/initialize/sidekiq.rb và tạo connection với redis
  # config/initialize/sidekiq.rb
  Sidekiq.configure_server do |config|
   config.redis = { url: "redis://localhost:6379/0" }
  end
  
  Sidekiq.configure_client do |config|
   config.redis = { url: "redis://localhost:6379/0" }
  end
  

3. Cronjob:

 • Với gem schedule, ta cần tạo 1 file config/schedule.rb để khai báo cronjob.
 • Với gem sidekiq-cron, ra cần tạo 1 file config/schedule.yml để khai báo cronjob.
  Sidekiq.configure_server do |config|
   config.redis = { url: "redis://localhost:6379/0" }
  
   schedule_file = "config/schedule.yml"
   if File.exist?(schedule_file)
    Sidekiq::Cron::Job.load_from_hash YAML.load_file(schedule_file)
   end
  end
  
 • File config/schedule.yml khai báo các cronjob.
  # config/schedule.yml
  hard_worker:
   cron: "* * * * *"
   class: "HardWorker"
   queue: "default"
  
 • Trong đó: hard_worker là tên của job và phải là duy nhất.
 • cron: schedule để chạy cronjob
 • class: class của worker sẽ chạy cronjob.
 • queue: lưu job trong queue của redis.
 • Có thêm 1 số option khác như: args, date_as_argument, active_job, queue_name_prefix, queue_name_delimiter, description

4. Cron syntax:

 • Mỗi cron được tạo thành từ 5 params:
  1. minute: 0 - 59
  2. hour: 0 - 23
  3. day_of_month: 1 - 31
  4. month: 0 - 11
  5. day_of_week: 0 - 6
 • Mặc định là: * * * * * thì cron jon sẽ được chạy mỗi phút 1 lần.
 • Thay đổi các params này sẽ thay đổi thời gian cron job được chạy.
 • Ví dụ: */10 * * * * thì cronjob sẽ được chạy 10 phút / 1 lần (ví dụ 22:00, 22: 10, 22: 20, ....).
 • Ví dụ: 10 * * * * thì cronjob sẽ được chạy vào phút thứ 10 của mỗi h / 1 lần (ví dụ: 22:10, 23:10, ...).
 • Ví dụ: 0,5,10 * * * thì cronjob sẽ được chạy vào phút thứ 0, 5, 10 của mỗi h / 1 lần (ví dụ: 22:00, 22:05, 22:10, ...)
 • Ví dụ: 0-10 * * * * thì cron job sẽ được chạy mỗi phút 1 lần từ phút thứ 0 - 10 của mỗi h 1 lần (ví dụ: 22:00, 22:01, 22:02, 22:03, 22:04, 22:05, 22:06, 22:07, 22:08, 22:09, 22:10, ....)
 • Tương tự cho các tham số sau tương ứng với hour, day_of_month, month, day_of_week.

5. Create worker:

 • Tạo class HarkWorker trong app/workers
  # app/workers/hard_worker.rb
  class HardWorker
   include Sidekiq::Worker
  
   def perform
    puts "HarkWorker is performing"
   end
  end
  

6. Run redis and sidekiq

 • Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn cần chạy redis-serverbundle exec sidekiq để chạy redis và sidekiq.

7. Sidekiq UI:

 • Thêm sidekiq/cron/web vào route để xem danh sách cron job với sidekiq UI.
  # config/routes.rb
  require "sidekiq/web"
  require "sidekiq/cron/web"
  
  Rails.application.routes.draw do
   mount Sidekiq::Web => "/sidekiq"
  end
  

8. Document:


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí