0

Gem Draper

1. Why use a Decorator:

 • Tưởng tượng bạn có Article model.
 • Với gem Draper bạn có thể tạo 1 class ArticleDecorator.
 • Class này gói model Article ở bên trong, định nghĩa các hàm xử lý logic của model Article.
  # app/decorators/application_decorator.rb
  class ApplicationDecorator < Draper::Decorator
   delegate_all
  end
  
  # app/decorators/article_decorator.rb
  class ArticleDecorator < ApplicationDecorator
   def publication_status
    return "Drafting" if drafting?
    "Published at #{published_at.strftime("%A, %B %e")}"
   end
  end
  
 • Thực hiện tạo decorator ở controller trước khi sử dụng trong view như sau.
  # app/controllers/articles_controller.rb
  def show
   @article = Article.find(params[:id]).decorate
  end
  
 • Ở view, bạn có thể sử dụng @article đã được decorate như sử dụng model và có thể gọi các method decorator.
  # app/views/articles/show.html.erb
  <%= article.id %>
  <%= article.title %>
  <%= article.content %>
  <%= article.publication_status %>
  
 • Bạn cũng có thể tạo article_helper và implement phương thức publication_status như sau.
  # app/helpers/article_helper.rb
  module ArticleHelper
   def publication_status article
    return "Drafting" if article.drafting?
    "Published at #{article.published_at.strftime("%A, %B %e")}"
   end
  end
  
 • Tuy nhiên cách này có 1 số hạn chế sau
 • Phương thức publication_status sẽ tồn tại ở tất cả view và controller, không chỉ trong ArticleController
 • Giả sử bạn có thêm model Book và bạn cần implement phương thức publication_status cho book
 • Bạn cần phải sửa code ở phương thức publication_status như sau
  # app/helpers/article_helper.rb
  module ArticleHelper
   def publication_status object
    case object.class
    when Article
     # implement publication_status for Article
    when Book
     # implement publication_status for Book
    end
   end
  end
  
 • Các này bạn phải sửa code ở trong helper đã viết, bên cạnh đó ArticleHelper lại đang implement logic của Book.
 • Hoặc chia thành cách method publication_status_article, publication_status_book
 • Trong khi với gem Decorator, bạn chỉ cần tạo BookDecorator và implement publication_status
  # app/helpers/book_helper.rb
  class BookDecorator < Draper::Decorator
   def publication_status
    return "Drafting" if drafting?
    "Published at #{published_at.strftime("%A, %B %e")}"
   end
  end
  
 • Cách này không cần sửa code cũ và vẫn đảm bảo các model không chồng chéo nhau.
 • Với cách tiếp cận implement publication_status trong từng model thì dễ dẫn đến fat model.
 • Các method trong model chỉ nên chứa các hàm logic liên quan đến việc CRUD của model đó.
 • Các method sau nên đưa vào decorator
 1. Các method hiển thị attribute của model
 2. Các method để tính toán dữ liệu giữa các attribute của model, ví dụ tính toán name từ first_namelast_name, tính toán age từ birthday.
 3. Các method để tính toán url của model, ví dụ tính toán user đã cập nhật đủ thông tin thì trả về user_path, ngược lại trả về edit_user_path.

2. Installation:

 • Thêm gem Draper vào Gemfile.
  # Gemfile
  gem "draper"
  
 • Chạy bundle install để install gem Draper vào source code.

3. Writing Decorators:

 • Bạn có thể tạo decorator kế thừa trực tiếp từ Draper::Decorator như sau
  # app/decorators/article_decorator.rb
  class ArticleDecorator < Draper::Decorator
  end
  
 • Hoặc tạo ApplicationDecorator kế thừa Draper::Decorator và cho decorator kế thừa ApplicationDecorator như sau
  # app/decorators/application_decorator.rb
  class ApplicationDecorator < Draper::Decorator
  end
  
  # app/decorators/article_decorator.rb
  class ArticleDecorator < ApplicationDecorator
  end
  

4. Generators:

 • Để tạo ApplicationDecorator ta chạy
  rails generate draper:install
  
 • Để tạo ArticleDecorator ta chạy
  rails generate decorator Article
  
 • Để tạo ArticleDecorator cùng với các file khác như migration, model, helper, .... ta chạy
  rails generate resource Article
  

5. Accessing Helpers:

 • Để sử dụng các method của helper trong decorator ra sử dụng method h.
 • Ta cần include Draper::LazyHelpers để tránh bị chậm khi gọi method h thường xuyên
  # app/decorators/article_decorator.rb
  class ArticleDecorator < ApplicationDecorator
   include Draper::LazyHelpers
  
   def emphatic
    h.content_tag(:strong, "Awesome")
   end
  end
  

6. Accessing the model:

 • Để sử dụng các method của model trong decorator, ví dụ method published?, ta có thể sử dụng 1 trong các cách gọi sau
  self.object.published?
  object.published?
  model.published?
  published?
  
 • Trong đó selfdecorator, object hay model là record đang được gói lại bởi decorator.

7. Decorating Objects:

a. Single object:

 • Để tạo decorator trên 1 object, ta gọi method decorate.
  @article = Article.first.decorate
  
 • Theo mặc định, gọi method decorate sẽ trả về decorate ứng với model đó, ví dụ trên sẽ trả về ArticleDecorator.
 • Nếu muốn trả về BookDecorator với article object ta có thể làm như sau.
  @article = BookDecorator.new(Article.first)
  @article = BookDecorator.decorate(Article.first)
  

b. Collections:

 • Tương tự, chúng ta có thể trả về decorator cho collection theo 2 cách sau.
  @articleas = Article.all.decorate
  @article = ArticleDecorator.decorate_collection(Article.all)
  

c. Using pagination:

 • 1 vài gem dùng để pagination thêm 1 số method vào ActiveRecord::Relation.
 • Ví dụ method paginate của gem kaminari thêm 1 số method sau vào ActiveRecord::Relation: current_page, total_pages, limit_value, ....
 • Để gọi các method trên với decorator, ta thực hiện delegate
  # app/decorators/paginating_decorator.rb
  class PaginatingDecorator < Draper::CollectionDecorator
   delegate :current_page, :total_pages, :limit_value, :entry_name, :total_count, :offset_value, :last_page?
  end
  
  # app/decorators/article_decorator.rb
  class ArticleDecorator < ApplicationDecorator
   def self.collection_decorator_class
    PaginatingDecorator
   end
   end
  
 • Thực hiện paginate cho collection paginate như collection bình thường
  @articles = Article.page(0).decorate
  @articles = ArticleDecorator.decorate_collection(Article.page(0))
  @articles.total_pages
  

8. Document


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.