+1

Gem DataGrid

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn gem DataGrid. Nó cho phép bạn dễ dàng xây dựng datagrid hay còn gọi là bảng dữ liệu với column được sắp xếp và filters.

Introduction

Thư viện Ruby giúp bạn xây dựng và biểu diễn dữ liệu dạng bảng với:

 • Customizable filtering
  
 • Columns
  
 • Sort order
  
 • Localization
  
 • Export to CSV
  

ORM Support

 • ActiveRecord
 • Mongoid
 • MongoMapper
 • Sequel
 • Array (slow but possible)

Để tạo một datagrid ta có đoạn code mẫu như sau

class UsersGrid

 include Datagrid

 scope do
  User.includes(:group)
 end

 filter(:category, :enum, select: ["first", "second"])
 filter(:disabled, :xboolean)
 filter(:group_id, :integer, multiple: true)
 filter(:logins_count, :integer, range: true)
 filter(:group_name, :string, header: "Group") do |value|
  self.joins(:group).where(:groups => {:name => value})
 end

 column(:name)
 column(:group, order: -> { joins(:group).order(groups: :name) }) do |user|
  user.name
 end
 column(:active, header: "Activated") do |user|
  !user.disabled
 end

end

Grid DSL

Để tạo báo cáo, bạn cần xác định:

 1. Phạm vi của các đối tượng để xem qua
 2. Bộ lọc sẽ được sử dụng để lọc dữ liệu
 3. Cột sẽ được hiển thị và có thể sắp xếp (nếu có thể)

Scope

Phạm vi mặc định của các đối tượng để lọc và hiển thị. Trong trường hợp phổ biến, nó là lớp con ActiveRecord::Base (hoặc bất kỳ ORM nào khác được hỗ trợ) với một số phạm vi chung như :

scope do
 User.includes(:group)
end

Filters

Mỗi bộ lọc được define bao gồm:

 1. Tên của bộ lọc
 2. Loại bộ lọc sẽ được sử dụng cho định dạng giá trị
 3. Khối điều kiện áp dụng cho phạm vi đã xác định
 4. Tùy chọn bổ sung

Datagrid hỗ trợ các loại bộ lọc khác nhau bao gồm:

 • text
 • integer
 • float
 • date
 • datetime
 • boolean
 • xboolean - the select of "yes", "no" and any
 • enum - selection of the given values
 • string
 • dynamic - build dynamic SQL condition

Columns

Mỗi cột được biểu diễn bằng tên và code block để tính giá trị.

column(:activated, :header => "Active", :order => "activated", :after => :name) do
 self.activated?
end

Một số tùy chọn định dạng cũng có sẵn. Mỗi cột có thể sắp xếp được.

Front end

Using Generator

Datagrid có một builtin generator:

rails g datagrid:scaffold skills

Lệnh cung cấp cho bạn code sử dụng ngay:

create app/grids/skills_grid.rb
create app/controllers/skills_controller.rb
create app/views/skills/index.html.erb
route resources :skills
insert app/assets/stylesheet/application.css

Customize Built-in partials

Để có thể kiểm soát datagrid built-in partials hãy chạy:

rake datagrid:copy_partials

Advanced frontend

Advanced frontend được mô tả chi tiết ở đây

Ref: https://github.com/bogdan/datagrid Live Demo: http://datagrid.herokuapp.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.