+7

[Frontend] Install admin-lte as a node dependency

Như bài 1 của series mình có viết 1 bài build dự án với laravel và vue js đúng không.

Bên Client mình có dùng template AdminLte, nhưng mình làm 1 cách thủ công là xem trong phần core của template nó dùng thư viện gì rồi copy sang package.json để tải về, thật là tù đúng không, chẳng nhẽ nó dùng 1000 thư viện mình cũng phải tải 1000 thư viện về note_modules của mình,

Nhưng rất may là Admin-Lte có thể được cài đặt thông qua npm. Vì thế chúng ta nên dùng nó như là một node dependency. chúng ta chỉ việc cài về và sử dụng thôi, Ngon lành quá phải không.

Chúng ta bắt đầu luôn nhé

Cài đặt AdminLte

Cài đặt thông qua NPM

npm install admin-lte --save

Cài đặt xong rồi đúng không thử mở package.json xem nhé

Áp dụng vào dự án

Ok khi đã tải về rồi thì chúng ta require nó như 1 thư viện bình thường thôi 😃 Mình require nó trong file resources/assets/admin/js/bootstrap.js nhé


try {
  window.$ = window.jQuery = require('jquery');

  require('bootstrap');

  require('admin-lte');
} catch (e) {}

Như thế là chạy được rồi đấy, nhưng cứ từ từ mình refactor lại phần laravel-mix đã nhé

mix.js('resources/assets/frontend/js/app.js', 'public/frontend/js')
 .js('resources/assets/admin/js/app.js', 'public/admin/js')
 .sass('resources/assets/frontend/sass/app.scss', 'public/frontend/css')
 .sass('resources/assets/admin/sass/app.scss', 'public/admin/css')
 .copyDirectory('resources/assets/admin/dist/img', 'public/dist/img')
 .styles([
  'node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css',
  'node_modules/admin-lte/dist/css/AdminLTE.css',
  'node_modules/admin-lte/dist/css/skins/_all-skins.min.css',
 ], 'public/admin/lte/css/library.min.css')

 .scripts([
  'node_modules/admin-lte/dist/js/demo.js'
 ], 'public/admin/lte/js/library.min.js');

Giờ thì

npm run dev

lại để xem thành quả nhé, chạy ngon đúng không Giờ mình sẽ không lo thiếu thư viện gì rồi nhé

Xóa dependencies và devDependencies

Sau gì áp dụng nó như 1 Depnedencies thì những cái ở bài đầu mình thêm vào là không cần thiết nữa đúng không, giờ mình chỉ cần xóa và npm install lại là được

Những phần mình cần xóa đi

devDependencies

{
"R2": "^1.4.3",
"grunt": "^0.4.5",
"grunt-bootlint": "^0.9.1",
"grunt-contrib-clean": "^0.6.0",
"grunt-contrib-concat": "^1.0.1",
"grunt-contrib-csslint": "^0.5.0",
"grunt-contrib-cssmin": "^0.12.2",
"grunt-contrib-jshint": "^0.11.3",
"grunt-contrib-less": "^0.12.0",
"grunt-contrib-uglify": "^0.7.0",
"grunt-contrib-watch": "^0.6.1",
"grunt-cssjanus": "^0.2.4",
"grunt-image": "^1.5.2",
"grunt-includes": "^0.4.5",
"grunt-jscs": "^3.0.1",
"grunt-less": "^0.1.7",
"grunt-notify": "^0.4.5",
"grunt-text-replace": "^0.4.0",
}

Kết quả sẽ còn

  "devDependencies": {
    "axios": "^0.18",
    "bootstrap": "^4.0.0",
    "cross-env": "^5.1",
    "eslint": "^5.10.0",
    "jquery": "^3.2",
    "laravel-mix": "^2.0",
    "less": "^2.7.2",
    "lodash": "^4.17.4",
    "popper.js": "^1.12",
    "vue": "^2.5.7",
    "vuex": "^3.0.1"
  },

dependencies

{
    "bootstrap-colorpicker": "^2.5.1",
    "bootstrap-datepicker": "^1.7.0",
    "bootstrap-daterangepicker": "^2.1.25",
    "bootstrap-slider": "^9.8.0",
    "bootstrap-timepicker": "^0.5.2",
    "chart.js": "1.0.*",
    "ckeditor": "^4.7.0",
    "datatables.net": "^1.10.15",
    "datatables.net-bs": "^1.10.15",
    "fastclick": "^1.0.6",
    "flot": "^0.8.0-alpha",
    "font-awesome": "^4.7.0",
    "fullcalendar": "^3.4.0",
    "i": "^0.3.6",
    "inputmask": "^3.3.7",
    "ion-rangeslider": "^2.2.0",
    "ionicons": "^3.0.0",
    "jquery": "^3.2.1",
    "jquery-knob": "^1.2.11",
    "jquery-sparkline": "^2.4.0",
    "jquery-ui": "^1.12.1",
    "jvectormap": "^1.2.2",
    "moment": "^2.18.1",
    "morris.js": "^0.5.0",
    "pace": "0.0.4",
    "raphael": "^2.2.7",
    "select2": "^4.0.3",
    "slimscroll": "^0.9.1"
 }

Kết quả sẽ còn

  "dependencies": {
    "@fortawesome/fontawesome-svg-core": "^1.2.7",
    "@fortawesome/free-solid-svg-icons": "^5.4.2",
    "@fortawesome/vue-fontawesome": "^0.1.2",
    "bootstrap": "^3.3.7",
    "admin-lte": "^2.4.8",
    "chokidar-cli": "^1.2.1",
    "npm": "^6.4.1",
    "vue-router": "^3.0.1",
    "vue-toasted": "^1.1.25"
  }

Sau khi xóa hết trong package.json mình xóa luôn node_modules rồi npm install lại nhé

OK xong hết các bước rồi

npm run dev

lại từ đầu để xem thành quả nhé

Pull Request

https://github.com/tranvanmy/ForumMTV/pull/4/files

Kết Luận

Sau khi refactor lại, code của chúng ta khá gọn và clear rồi đúng không, bài của mình hôm nay đến đây thôi, Bài tiếp theo mình sẽ thiết kế phần backend theo repository nhé, mọi người nhớ like và upvote để mình cố động lực làm nốt series nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.