+1

form_with vs. form_tag vs. form_for trong Rails

Trong tương lai form_tagform_for sẽ không được dùng nữa và chúng sẽ được thay thế bằng form_with. Nếu bạn muốn biết thêm về form_with thì bạn có thể xem qua đề xuất của DHH, kiểm tra pull request trong đó nó đã được triển khai, kiểm tra tài liệu API và thử tạo một dự án và sử dụng nó.

Hoặc, tiếp tục đọc bài viết này trong đó tôi giải thích sự khác biệt giữa form_tag, form_forform_with với các ví dụ.

Một cú pháp dùng cho tất cả

Trước đây khi bạn muốn tạo một form, nhưng bạn không có một model cơ bản cho nó, thì bạn sẽ sử dụng form_tag.

<%= form_tag users_path do %>
 <%= text_field_tag :email %>
 <%= submit_tag %>
<% end %>

Khi bạn có một model cụ thể, thì bạn sẽ sử dụng form_for.

<%= form_for @user do |form| %>
 <%= form.text_field :email %>
 <%= form.submit %>
<% end %>

Như bạn có thể thấy, chúng ta sử dụng các form builder field helpers với form_for nhưng chúng ta không thực hiện điều đó với form_tag. Vì vậy, cú pháp cho mỗi form này là khác nhau.

Trường hợp này sẽ không xảy ra với form_with, bởi vì chúng ta luôn sử dụng form builder.

form_with không có model:

<%= form_with url: users_path do |form| %>
 <%= form.text_field :email %>
 <%= form.submit %>
<% end %>

form_with với model:

<%= form_with model: @user do |form| %>
 <%= form.text_field :email %>
 <%= form.submit %>
<% end %>

Khi truyền tham số model thì scopeurl sẽ tự động được lấy từ nó. Điều này tương tự như form_for.

Id và class tự động đã biến mất

form_tagform_for tạo id tự động cho các trường trong biểu mẫu. Ngoài ra form_for cũng tạo id cho form.

<%= form_for User.new do |form| %>
 <%= form.text_field :email %>
<% end %>

Kết quả:

<form class="new_user" id="new_user" action="/users" ...>
 ...
 <input type="text" name="user[email]" id="user_email" />
</form>

Với form_with, bạn phải chỉ định tất cả các id và class của mình theo cách thủ công:

<%= form_with model: @user do |form| %>
 <%= form.text_field :name %>
 <%= form.text_field :email, id: :email, class: :email %>
<% end %>

Kết quả:

<form action="/users" ...>
 ...
 <input type="text" name="user[name]" />
 <input id="email" class="email" type="text" name="user[email]" /> </form>

Đừng quên gán id cho các trường trong biểu mẫu nếu bạn muốn làm cho label hoạt động.

<%= form_with model: @user do |form| %>
 <%= form.label :name %>
 <%= form.text_field :name, id: :user_name %>
<% end %>

Cập nhật: form_with sẽ tự động tạo id từ Rails 5.2, do đó bạn không cần gán thủ công chúng nữa.

Form id và class attributes không kèm theo nữa

Trước đây:

<%= form_for @user, html: { id: :custom_id, class: :custom_class } do |form| %>
<% end %>

Với form_with:

<%= form_with model: @user, id: :custom_id, class: :custom_class do |form| %>
<% end %>

Form fields không phải tương ứng với các thuộc tính của model

Trước đây:

<%= form_for @user do |form| %>
 <%= form.text_field :email %>
 <%= check_box_tag :send_welcome_email %>
<% end %>

Với form_with:

<%= form_with model: @user, local: true do |form| %>
 <%= form.text_field :email %>
 <%= form.check_box :send_welcome_email %>
 <%= form.submit %>
<% end %>

Lưu ý rằng send_welcome_email sẽ được giới hạn cho user trong các tham số của controller trong ví dụ sau:

params[:user][:send_welcome_email]

Do đó, tôi có thể vẫn sẽ sử dụng check_box_tag thay vì form.check_box nếu tôi cần.

Tất cả form đều là remote theo mặc định

Sự thay đổi này là thú vị nhất đối với tôi. Tất cả các form được tạo bởi form_with sẽ được gửi theo yêu cầu XHR (Ajax) theo mặc định. Không cần khai báo remote: true như bạn phải làm với form_tagform_for.

Tôi thích tính năng này, vì nó sẽ gửi một tin nhắn. Nhờ Turbolinks, (gần như) tất cả các yêu cầu GET là các yêu cầu XHR theo mặc định. Và nhờ có form_with, điều này cũng có thể trở thành hiện thực cho các biểu mẫu. Bạn chỉ cần thực hiện một chút công việc (tạo mẫu phản hồi JavaScript) và bạn sẽ không cần phải load lại trang.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tắt các remote forms thì bạn có thể thực hiện với local: true.

<%= form_with model: @user, local: true %>
<% end %>

Hãy sử dụng form_with từ bây giờ

Tôi không trình bày mọi thứ trong bài viết này, nhưng nó đủ để giúp bạn bắt đầu với form_with vì vậy bạn không phải sử dụng form_tag và form_for nữa (dù sao chúng cũng sẽ bị xóa). Ngoài ra, hãy đọc tài liệu cho form_with.

Nguồn: Patrik Bóna


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.