For vs forEach() vs for/in vs for/of in JavaScript

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng so sánh sự khác biệt của 4 cách duyệt mảng trong Javascript:

 • for (let i = 0; i < arr.length; ++i)
 • arr.forEach((v, i) => { /* ... */ })
 • for (let i in arr)
 • for (const v of arr)

Syntactic Overview

Khởi tạo mảng:

const arr = ['a', 'b', 'c'];

forfor/in cho phép bạn truy cập vào index của mảng chứ không phải là phần tử thực tế, thế nên bạn cần sử dụng arr[i] để lấy giá trị:

for (let i = 0; i < arr.length; ++i) {
 console.log(arr[i]);
}

for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

Với forEach()for/of bạn có thể truy cập trực tiếp đến giá trị của phần tử, forEach() cho phép bạn truy cập đến index của phần tử, for/of thì không.

arr.forEach((v, i) => console.log(v));

for (const v of arr) {
 console.log(v);
}

Non-Numeric Properties

Array trong javascript là object nên bạn cũng có thể thêm một phần tử có key là string thay vì chỉ là number thôi:

const arr = ['a', 'b', 'c'];

typeof arr; // 'object'

// Assign to a non-numeric property
arr.test = 'bad';

arr.test; // 'abc'
arr[1] === arr['1']; // true

3 trên 4 cách duyệt mảng bên trên bỏ qua các phần tử có key không phải là số, trừ for/in:

const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr.test = 'bad';

// Prints "a, b, c, bad"
for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

Đó là ví do tại sao lặp qua một mảng sử dụng for/in là bad practice, những cách còn lại bỏ qua các phần tử có key không phải number:

const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr.test = 'abc';

// Prints "a, b, c"
for (let i = 0; i < arr.length; ++i) {
 console.log(arr[i]);
}

// Prints "a, b, c"
arr.forEach((el, i) => console.log(i, el));

// Prints "a, b, c"
for (const el of arr) {
 console.log(el);
}

Thế nên tránh sử dụng for/in trừ khi bạn thực sự muốn duyệt qua các phần tử có key không phải số. Sử dụng rule guard-for-in của ESLint để không cho phép for/in

Empty Elements

Javascript array cho phép chứa các phần tử rỗng, dưới đây là một ví dụ về cú pháp hợp lệ:

const arr = ['a',, 'c'];

arr.length; // 3

for/infor/eachbỏ qua các phần tử rỗng, forfor/of thì không:

// Prints "a, undefined, c"
for (let i = 0; i < arr.length; ++i) {
 console.log(arr[i]);
}

// Prints "a, c"
arr.forEach(v => console.log(v));

// Prints "a, c"
for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

// Prints "a, undefined, c"
for (const v of arr) {
 console.log(v);
}

Function Context

Scope của this bên trong for, for/in, và for/of chính là scope bên ngoài của các cấu trúc lặp này, forEach() thì không như vậy trừ khi bạn dùng arrow function

'use strict';

const arr = ['a'];

// Prints "undefined"
arr.forEach(function() {
 console.log(this);
});

Thế nên sử dụng arrow function đối với forEach nếu không this sẽ không tồn tại.

Async/Await và Generators

forEach cũng không hoạt động tốt với Async/Await hoặc Generators. Nếu forEach callback là đồng bộ thì không thành vấn đề, nhưng bạn không thể sử dụng await bên trong forEach callback

async function run() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 arr.forEach(el => {
  // SyntaxError
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 });
}

Không sử dụng được yield nốt:

function* run() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 arr.forEach(el => {
  // SyntaxError
  yield new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 });
}

Sử dụng trong for/of thì hoàn toàn ok:

async function asyncFn() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 for (const el of arr) {
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 }
}

function* generatorFn() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 for (const el of arr) {
  yield new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 }
}

Kết luận

Nói chung, for/of là cách mạnh mẽ nhất để lặp lại qua một mảng trong JavaScript. Nó ngắn gọn hơn một vòng lặp thông thường và không có nhiều trường hợp đặc biệt như for/inforEach(). Nhược điểm chính của for/of là bạn không thể trực tiếp lấy được index của phần tử đang được duyệt(*). forEach() có một số trường hợp sẽ khiến code của bạn chạy không theo ý muốn nên cần hạn chế dùng , nhưng trong nhiều trường hợp khác nó giúp code của bạn ngắn gọn hơn.

(*) Để lấy được index của phần tử đang được duyệt khi sử dụng for/of, sử dụng Array entries function:

for (const [i, v] of arr.entries()) {
 console.log(i, v); // Prints "0 a", "1 b", "2 c"
}

Tham khảo: http://thecodebarbarian.com/for-vs-for-each-vs-for-in-vs-for-of-in-javascript


All Rights Reserved