+1

Flutter : Project structure - localization, dependencies and assets

Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những thành phần đơn giản cấu tạo bên trong Flutter project :

 • Image và assets
 • Strings và Localization
 • Dependencies

Image và assets trong Flutter

Với iOS, resources được đặt trong thư mục Images.xcasset hoặc các thư mục riêng biệt trong project. Còn với Flutter tất cả resources khai báo trong file pubspec.yaml bên dưới thành phần assets. Ví dụ bạn có một file JSON đặt trong thư mục 'my-assets'.

my-assets/data.json

Bạn sẽ cần khai báo asset này trong file pubspec.yaml :

assets:
 - my-assets/data.json

Khi truy cập file này, bạn có thể sử dụng class AssetBundle

import 'dart:async' show Future;
import 'package:flutter/services.dart' show rootBundle;

Future<String> loadAsset() async {
 return await rootBundle.loadString('my-assets/data.json');
}

Với images, Flutter cũng hỗ trợ hiển thị theo định dạng tương tự như iOS. Image assets phải có các kích thước 1.0x, 2.0x, 3.0x hay bất kì tỉ lệ nào khác.

Asset được lưu trong trong bất kì thư mục nào mà chúng ta tạo trong project, miễn là bạn khai báo đường dẫn chính xác của asset đó trong file pubspec.yaml.

Ví dụ bạn cần thêm 1 image có tên "my_icon.png" có các kích thước 1.0x, 2.0x, 3.0x vào trong project của bạn. Đầu tiên bạn cần lưu image vào trong thư mục "images". Đặt image (1.0x) trong thư mục images, và các kích thước khác trong các thư mục con với tên thư mục là tỉ lệ của image đó.

images/my_icon.png    // Base: 1.0x image
images/2.0x/my_icon.png // 2.0x image
images/3.0x/my_icon.png // 3.0x image

Có vẻ việc thêm resources vào Flutter hơi vất vả >_<

Tiếp theo bạn phải khai báo vào file pubspec.yaml :

assets:
 - images/my_icon.jpeg

Trong Flutter, để truy cập file image, chúng ta sử dụng class AssetImage

return AssetImage("images/a_dot_burr.jpeg");

Hoặc sử dụng Image widget


Widget build(BuildContext context) {
 return Image.asset("images/my_image.png");
}

Các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn về assets và Images trong Flutter trong document : Adding Assets and Images in Flutter

Store strings and localization

Với iOS, chúng ta có file Localizable.strings để định nghĩa string và hỗ trợ localization. Trong Flutter, hiện tại không có một hệ thống hỗ trợ cho việc xử lý string. Cách tốt nhất hiện tại bạn có thể làm là khai báo các text là các trường tĩnh trong một last, sau đó truy xuất đến class này. Ví dụ bạn khai báo text "Welcome To Flutter" vào trong class Strings

class Strings {
 static String welcomeMessage = "Welcome To Flutter";
}

Và truy xuất text như sau:

Text(Strings.welcomeMessage)

Mặc định, Flutter chỉ hỗ trợ ngôn ngữ English cho strings. Vậy để hỗ trợ đa ngôn ngữ trong 1 ứng dụng Flutter thì các giải quyết thế nào? Chúng ta sẽ cần sử dụng package flutter_localizations . Bạn cũng có thể cần phải thêm package intl của Dart để sử dụng i10n, chẳng hạn như định dạng ngày / giờ.

dependencies:
 # ...
 flutter_localizations:
  sdk: flutter
 intl: "^0.15.6"

Để sử dụng package flutter_localizations, chúng ta phải chỉ định 2 delegate localizationsDelegatessupportedLocales trong app widget Ví dụ

import 'package:flutter_localizations/flutter_localizations.dart';

MaterialApp(
 localizationsDelegates: [
  // Add app-specific localization delegate[s] here
  GlobalMaterialLocalizations.delegate,
  GlobalWidgetsLocalizations.delegate,
 ],
 supportedLocales: [
  const Locale('en', 'US'), // English
  const Locale('he', 'IL'), // Hebrew
  // ... other locales the app supports
 ],
 // ...
)
 • supportedLocales xác định locale mà app hỗ trợ
 • localizationsDelegates xác định các localization delegate sẽ được sử dụng trong app.

Trong ví dụ trên thiết kế app với MaterialApp, do đó sẽ sử dụng GlobalWidgetsLocalizations để localize cho các base widgetsMaterialWidgetsLocalizations để localize cho các Material widgets. Nếu app của bạn thiết kế là WidgetsApp thì bạn chỉ cần sử dụng MaterialWidgetsLocalizations

Hiểu rõ hơn về localize trong Flutter, bạn có thể tìm hiểu thêm trong topic Internationalizing Flutter Apps

Dependencies in Flutter

Theo dõi ví dụ phía trên, bạn thấy việc thêm package flutter_localizations được đưa vào trong dependencies.

Bạn có thể hiểu đơn giản dependencies trong Flutter tương tự như Podfile của Cocoapods trong iOS. Flutter sử dụng hệ thống của Dart và trình quản lý gói Pub để xử lý các dependencies.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Package trong Flutter, bạn có thể tìm hiểu thêm trong topic Using Packages


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.