+1

File Uploader với Refile Gem

I. Giới thiệu

Trong rails, 2 thư viện thường được sử dụng nhất trong việc upload file lên server đó là CarrierWavePaperClip. Ngoài ra còn có một thư viện thông dụng khác đó là Refile. Nó là một sản phẩm kế thừa từ gem CarrierWave với nhiều vượt trội. Và giống như DragonFly, nó kết hợp tính dễ sử dụng và đơn giản của PaperClip với sức mạnh của CarrierWave. Nó có khả năng định nghĩa bộ tùy chỉnh của xử lí tập tin, nhưng nó có khả năng xử lí tất cả các tập tin đó trong nháy mắt. Một khái niệm thú vị giống như nó làm cho các thư viện không sử dụng được ở trên môi trường production và không có CDN và đó có thể là một lỗ hổng tiềm tàng đối với các cuộc tấn công DDos. Nó gắn kết giống như nó chia ứng dụng Sinatra ở trên cùng ứng dụng rails của bạn. Cho phép stream các tập tin để cải thiện thời gian render trang và tiết kiệm bố nhớ máy chủ.

II. Cách sử dụng

Hãy chắc chắn là bạn phải cài imagemagick trên máy của bạn sudo apt-get install imagemagick Giờ ta sẽ tạo thử 1 ứng dụng rails rails new album Tạo 1 thực thể photo với câu lệnh scaffold rails g scaffold photo name Chạy lệnh migrate rails db:migrate Thêm thư viện refile và trong file Gemfile

gem "refile", require: "refile/rails"
gem "refile-mini_magick"

Chạy bundle Kết quả của nó sẽ lỗi như hình dưới đây

Bundler could not find compatible versions for gem "rack":
 In Gemfile:
  rails (< 5.1, >= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
   actioncable (= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
    actionpack (= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
     rack (~> 2.x)

  rails (< 5.1, >= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
   actioncable (= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
    actionpack (= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
     rack-test (~> 0.6.3) was resolved to 0.6.3, which depends on
      rack (>= 1.0)

  refile-mini_magick was resolved to 0.1.0, which depends on
   refile (~> 0.5) was resolved to 0.5.0, which depends on
    sinatra (~> 1.4.5) was resolved to 1.4.5, which depends on
     rack (~> 1.4)

  sass-rails (~> 5.0) was resolved to 5.0.4, which depends on
   sprockets (< 4.0, >= 2.8) was resolved to 3.6.0, which depends on
    rack (< 3, > 1)

Bạn có thể chỉ định nguồn git với ref, branch hoặc tag trong Gemfile như sau:

gem 'rails', :git => "git://github.com/rails/rails.git", :ref => "4aded"
gem 'rails', :git => "git://github.com/rails/rails.git", :branch => "2-3-stable"
gem 'rails', :git => "git://github.com/rails/rails.git", :tag => "v2.3.5"

Sau đó bundle lại , bạn vẫn có thể gặp lỗi như sau:

Bundler could not find compatible versions for gem "rack":
 In Gemfile:
  rails (< 5.1, >= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
   railties (= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
    actionpack (= 5.0.0.rc1) was resolved to 5.0.0.rc1, which depends on
     rack (~> 2.x)

  refile was resolved to 0.6.2, which depends on
   sinatra (~> 1.4.5) was resolved to 1.4.5, which depends on
    rack (~> 1.4)

[Can't install on Rails 5 ](https://github.com/refile/refile/issues/447 'Can't install on Rails 5')

Nếu bị vậy, chúng ta thay đổi phần refile trong Gemfile như sau:

gem 'sinatra', github: 'sinatra' #require master to get the rack >= 2.0
# remove version on gem dependency to use sinatra master branch
gem 'refile', require: 'refile/rails', github: 'pgericson/refile', branch: 'stupid-hack-sinatra-version' 
gem 'refile-mini_magick'

Và chạy lại bundle, sẽ thêm thành công. Ta thêm vào trong model Photo như sau:

class Photo < ApplicationRecord
 attachment :image
end

Ta thay đổi để thêm cột image_id vào bảng Photo như sau: rails g migration add_image_to_photos image_id Sau đó chạy lệnh rake db:migrate Ở trong form partial, thêm vào file upload, cụ thể:

<div class='field'>
  <%= f.attachment_field :image %>
</div>

Chắc chắn rằng params image phải được đẩy lên ở trong form

def photo_params
 params.require(:photo).permit(:name, :image)
end

Ở trong file show.html.erb, để hiện thị ra ảnh:

<%= image_tag attachment_url (@photo, :image) %>

Bạn có thể thêm vào vài thuôc tính để thay đổi kích cỡ của ảnh:

<%= image_tag attachment_url(@photo, :image, :fill, 100, 100, format: 'jpg') %>

Còn nhiều ví dụ về việc sử dụng refile, bạn cũng có thể tham khảo tại đây: https://github.com/refile/refile

Bài viết tham khảo tại: https://www.rubyplus.com/articles/4141-File-Upload-using-Refile-Gem-in-Rails-5 https://infinum.co/the-capsized-eight/best-rails-image-uploader-paperclip-carrierwave-refile


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.