+5

Fast Multiplication, Exponentiation, and Polynomial Evaluation

Đây là một bài trong series Algorithms.

Mở bài

Chào mừng các bạn đến với bài tiếp theo trong series các thuật toán 😄 Thuật toán này được sử dụng khá nhiều trong cả competitive programming lẫn cryptography, nên các bạn có đam mê chơi Viblo Code hay CTF đều nên đọc nhé!

Không chần chừ gì nữa, chúng ta vào bài thôi!

Multiplication vs. Exponentiation vs. Polynomial Evaluation

3 thuật toán này có liên quan mật thiết tới nhau, và cái sau là phiên bản nâng cao của cái trước. Để tính nhanh, chúng ta sẽ sử dụng binary representation của các phần tử. Chúng ta bắt đầu từ phép nhân nhé: giả sử chúng ta có 123×456123 \times 456, chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng sau: do 123=0b1111011123 = 0b1111011

123×456=(20+21+23+24+25+26)×456=456×20+456×21+0×22+456×23+456×24+456×25+456×26\begin{alignedat}{2} 123 \times 456 =& (2^0 + 2^1 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6) \times 456\\ =& 456 \times 2^0 + 456 \times 2^1 + 0\times 2^2 + 456 \times 2^3 + 456 \times 2^4 + 456 \times 2^5 + 456 \times 2^6 \end{alignedat}

Để chuyển từ phép nhân qua phép mũ, chúng ta chỉ cần thay ++ bằng ×\times×\times bằng ^:

456123=45620+21+23+24+25+26=45620×45621×45623×45624×45625×45626\begin{alignedat}{2} 456^{123} =& 456^{2^0 + 2^1 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6}\\ =& 456^{2^0} \times 456^{2^1} \times 456^{2^3} \times 456^{2^4} \times 456^{2^5} \times 456^{2^6} \end{alignedat}

Từ công thức nhân, nếu bây giờ chúng ta thay đổi exponent 22 bằng đơn thức xx:

456×x0+456×x1+0×x2+456×x3+456×x4+456×x5+456×x6456 \times x^0 + 456 \times x^1 + 0\times x^2 + 456 \times x^3 + 456 \times x^4 + 456 \times x^5 + 456 \times x^6

Và nếu mỗi một đơn thức có một hệ số khác nhau:

a0x0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6a_0x^0 + a_1x^1 +a_2x^2+ a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6

Các bạn đã thấy mối liên quan chưa? Giờ chúng ta đến phần thuật toán nhé.

Lower-order to higher-order

Đơn giản là chúng ta tính từ trái sang phải trên công thức trên, và phải sang trái theo binary representation. Ở phép nhân, thuật toán này được gọi là Russian Peasant method (hay còn gọi là shift-and-add): với 456=0b111001000456=0b111001000

     1111011
   x 111001000
----------------
     0000000
    0000000
    0000000
   1111011
   0000000
  0000000
  1111011
 1111011
 1111011
----------------
1101101100011000

Implement thuật toán này khá đơn giản:

def russian_peasant(x, y):
  result = 1
  power = 1
  while y:
    last_bit = y & 1
    if last_bit:
      result += power
    power <<= 1
    y >>= 1
  return result

Từ code trên chúng ta có thể tạo phiên bản cho hàm mũ, thuật toán này được gọi là exponentiation-by-squaring:

def exp_by_sqr(x, e):
  result = 1
  power = 1
  while e:
    last_bit = e & 1
    if last_bit:
      result *= power
    power *= x
    y >>= 1
  return result

Và phiên bản để tính giá trị của một polynomial:

def eval_polynomial(coeffs, x):
  # coeffs goes from lower-order to higher-order, some may be 0
  result = 0
  power = 1
  for coeff in coeffs:
    result += power * coeff
    power *= x
  return result

Higher-order to lower-order

Nếu chúng ta có thể làm xuôi, chúng ta có thể làm ngược 😃 Có lẽ dễ nhất để hiểu thì mình sẽ giới thiệu luôn từ đầu phiên bản dành cho đa thức, và từ đó mọi người có thể tự làm ra phiên bản cho nhân và mũ:

f(x)=a0x0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6=a0+x×(a1+x×(a2+x×(a3+x×(a4+x×(a5+x×a6)))))\begin{alignedat}{2} f(x) =& a_0x^0 + a_1x^1 +a_2x^2+ a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6\\ =& a_0 + x\times(a_1 + x\times(a_2 + x\times(a_3 + x\times(a_4 + x\times(a_5 + x\times a_6))))) \end{alignedat}

Phương pháp này được gọi là Horner's method.

Giờ chúng ta viết code cho tính giá trị của polynomial trước:

def horners_method(coeffs, x):
  # coeffs goes from lower-order to higher-order, some may be 0
  result = 0
  for coeff in coeffs[::-1]:
    result = result * x + coeff
  return result

Như các bạn có thể thấy, lần này chúng ta chỉ cần lưu có mỗi kết quả thôi. Thuật toán này sẽ có lợi cho các phần cứng, khi chúng ta phải sử dụng tối thiểu bộ nhớ.

Giờ chúng ta sẽ sửa thuật toán trên cho phép nhân:

def fast_mult(x, y):
  result = 0
  for bit in bin(y)[2:]:
    result = result * 2 + int(bit) * x
  return result

Và thuật toán cho phép mũ:

def fast_exp(x, y):
  result = 1
  for bit in bin(y)[2:]:
    result = result * result * x ** int(bit)
  return result

Bonus: Montgomery's Ladder

Trong một số trường hợp, chúng ta cần phép nhân phải mất lượng thời gian giống nhau không phụ thuộc vào đầu vào - ví dụ như trong mật mã, chúng ta có thể dùng timing attack (một loại side-channel attack) để biết được đầu vào là gì: nếu phép toán kết thúc nhanh hơn thì chúng ta biết bit đó là 0 và ngược lại. Để tránh tình trạng này, chúng ta sử dụng một phiên bản khác của thuật toán trên gọi là Montgomery's ladder:

def montgomerys_ladder(x, e):
  result = x
  accumulator = x * x
  for bit in bin(e)[3:]:
    if bit == '0':
      accumulator *= result
      result *= result
    else:
      result *= accumulator
      accumulator *= accumulator
  return result

Trong thuật toán Montgomery's ladder, biến result sẽ lưu kết quả mũ xex^{e'} của iteration đó giống như thuật toán gốc, và biến accumulator sẽ luôn lưu xe+1x^{e'+1}. Nếu như bit tiếp theo là 0, result sẽ mũ 2 lên, và nếu bit tiếp theo là 1 thì result = result * accumulator = result * result * x, giống như thuật toán gốc. Các bạn có thể viết ra để xem: với exponent là 10=0b101010 = 0b1010:

          1    0    1    0
 e (so far)   0b1   0b10  0b101  0b1010
   result    1    2    5    10
accumulator    2    3    6    11

Để ý rằng ee luôn bằng với số mũ của result, và số mũ của accumulator luôn hơn result là 1.

Kết bài

Hãy để ý rằng những thuật toán này có thể sử dụng với bất cứ một field/ring nào. Đồng nghĩa với việc, bạn có thể sử dụng nó khi nhân ma trận, mũ ma trận, với các field extension, elliptic curve calculation, functional calculus, v.v. khả năng là vô hạn.

Bài này thực ra không nhiều lý thuyết nên toàn công thức với code là chính, các bạn thông cảm :-j


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.