Extending Python: C libraries and Python "ctypes" module

ctypes module là module dạng built-in cực mạnh của Python. Nó cho phép bạn sử dụng các lib sẵn có thừ một ngôn ngữ khác. Bài viết này sẽ giới thiệu những thứ basic nhất về ctypes kết hợp với C language.

Make C library example

Dưới đây là function giải phường trình bậc 1 viết bằng C.

Mô tả function cơ bản nó thế này:

+ Sẽ có 2 paramters a và b
+ Nếu a == 0:
  + Nếu b == 0: in ra Phương trình vô số nghiệm.
  + Nếu b != 0: in ra Phương trình vô nghiệm.
+ Nếu a! == 0:
  + Nghiệm sẽ là: x = -b/a
  + In ra nghiệm.

Define function đó bằng C:

void calculate_simple_equation(float a, float b) {
  if (a==0) {
    if (b==0) {
      printf("Phương trình vô số nghiệm");
      return;
    }
    printf("Phương trình vô nghiệm");
    return;
  }
  printf("Phương trình có nghiệm là x=%f", -b/a);
  return;
}

Lưu đoạn code chưa function trên vào file clibdev.c.

#include <stdio.h>


void calculate_simple_equation(float a, float b) {
  if (a==0) {
    if (b==0) {
      printf("Phương trình vô số nghiệm");
      return;
    }
    printf("Phương trình vô nghiệm");
    return;
  }
  printf("Phương trình có nghiệm là x=%f", -b/a);
  return;
}

Cuối cùng ta cần build đoạn code trên thành một C library.

Trong thư mục project, nơi chứa file clibdev.c, ta sẽ cần tạo Makefile có nội dung như sau:

clibdev.so: clibdev.o
	gcc -shared -o clibdev.so clibdev.o

clibdev.o: clibdev.c
	gcc -c -Wall -Werror -fpic clibdev.c

Make thì available trên mọi Linux. Tuy nhiên gcc thì hên xui 😄. Bạn phải make sure là đã cài gcc. Nếu chưa có bạn có thể dễ dàng cài đặt qua các package-management system.

$ gcc --version  
gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

Sau khi setup các kiểu sau, ta dùng lệnh sau để build:

$ make
gcc -c -Wall -Werror -fpic clibdev.c
gcc -shared -o libclib1.so clibdev.o

$ tree
.
├── clibdev.c
├── clibdev.o
├── libclib1.so
└── Makefile

0 directories, 4 files

Tất nhiên, nếu bạn không thích dùng make, bạn có thể dùng bash script hoặc Python script...

Load C library with Python's “ctypes” Module

Ta tạo một file Python để test việc load C library.

# load_c_lib.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

if __name__ == "__main__":
  pass

Để tiện việc import, file load_c_lib.py sẽ được đặt trong folder project cùng với clibdev.soMakefile.

Add Python code load C lib:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import ctypes

if __name__ == "__main__":
  libc = ctypes.CDLL("./clibdev.so")

  pass

Call C function from Python script

Bài toán là giải phương trình bậc nhất. Do vậy, params a, và b ta sẽ cho phép user nhập từ bàn phím:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import ctypes

if __name__ == "__main__":
  libc = ctypes.CDLL("./clibdev.so")

  print("Giải phương trình bậc nhất.\n")
  a = float(input("Nhập tham số a: \n"))
  b = float(input("Nhập tham số b: \n"))

  print(f"Nghiệm của phương trình: {a}x + {b} = 0 là: \n")

Tiếp theo, ta call C function và truyền ab vào cùng.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import ctypes

if __name__ == "__main__":
  libc = ctypes.CDLL("./clibdev.so")

  print("Giải phương trình bậc nhất.\n")
  a = float(input("Nhập tham số a: \n"))
  b = fload(input("Nhập tham số b: \n"))

  print(f"Nghiệm của phương trình: {a}x + {b} = 0 là: \n")

  # Calling C function with params a and b
  libc.calculate_simple_equation.argtypes = [ctypes.c_float, ctypes.c_float]
  libc.calculate_simple_equation(a, b)

Chạy script load_c_lib.py:

$ python load_c_lib.py
Giải phương trình bậc nhất.

Nhập tham số a: 2
Nhập tham số b: 3
Nghiệm của phương trình: 2.0x + 3.0 = 0 là:

Phương trình có nghiệm là x = -1.500000%

Một điểm chú ý khi sử sử dụng ctypes là việc ta cần phải giải phóng memory allocation. Để làm việc này tự động bạn thêm đoạn code sau.

alloc_func = libc.alloc_C_string
alloc_func.restype = ctypes.POINTER(ctypes.c_char)

print("Allocating and freeing memory in C")
c_string_address = alloc_func()

phrase = ctypes.c_char_p.from_buffer(c_string_address)
print(f"Python was just handed {hex(ctypes.addressof(c_string_address.contents))}({ctypes.addressof(c_string_address.contents)}):{phrase.value}")

free_func = libc.free_C_string
free_func.argtypes = [ctypes.POINTER(ctypes.c_char), ]
print(f"Python is sending to C {hex(ctypes.addressof(c_string_address.contents))}({ctypes.addressof(c_string_address.contents)}):{phrase.value)}"

free_func(c_string_address)

Conclusion

Với Python built-in ctypes, bạn có thể dễ dàng tương tác với C lib. Ngoài ctypes, bạn có thể tham khảo một thirt-party khác như cffi.

Sources:


All Rights Reserved