+2

Enum trong rails

Khi lập trình web ắt hẳn các bạn sẽ dùng đến một trường 'status' (trạng thái). Nhưng với một trường là status thì làm sao để có thể lưu được nhiều trạng thái khác nhau, chắc sẽ có bạn sẽ nghĩ tới trường hợp sử dụng kiểu dữ liệu là boolean, nhưng với kiểu dữ liệu là boolean chúng ta chỉ có thể lưu trữ 2 loại trạng thái đó là true hoặc false, với lại cảm giác nó cũng không rõ ràng lắm nhỉ. Ví dụ bạn muốn nhiều hơn 2 trạng thái ví dụ như [:pending, :accept, :reject] chả hạn. Thì ở bài viết lần này mình xin giới thiệu với các bạn một kĩ thuật trong rails để có thể xử lý tình huống này đó chính là Enum.
Để sử dụng Enum thì bạn cần khai báo kiểu dữ liệu ở đây là integer thay vì kiểu dữ liệu boolean hay string. Enum cho phép bạn map các giá trị strings với các giá trị integer. Để khai báo dùng Enum rất đơn giản bạn chỉ cần viết đoạn code sau trong model.

class Order < ApplicationRecord
   enum status: [:pending, :accept, :reject]
end

Nhìn ví dụ trên ta có thể tóm tắt định nghĩa của EnumEnum là một tập hợp các giá trị có thể có của một thuộc tính. Để sử dụng Enum, rất đơn giản chỉ cần gọi đến các giá trị mà bạn khai báo đối với thuộc tính bạn khai báo là Enum. Bạn có thể truy cập Enum bởi một đối tượng, mở console lên và test nhé.

Ví dụ :

order = Order.first
=> #<Order id: 1, status: "pending", created_at: "2020-03-17 09:07:05", updated_at: "2020-03-17 09:07:05", user_id: 2>

# để kiểm tra trạng thái của order có phải đang pending không, ta làm như sau
order.pending?
=> true
order.accept?
=> false
order.reject?
=> false

Hay là bạn muốn lấy tất cả các record mà có status là pending:

Order.pending
# tương tự nếu muốn lấy các status khác
Order.accept
Order.reject

Bạn có thể lấy tất cả các giá trị của status bằng cách

Order.statuses # gọi đến số nhiều của trường bạn đặt tên.
=> {"pending"=>0, "accept"=>1, "refuse"=>2}

mặc định rails sẽ lưu các giá trị của enum lần lượt từ 0 trở lên. Bạn có thể đặt lại các giá trị đó bằng cách khai báo

class Conversation < ActiveRecord::Base
 enum status: { active: "a", archived: "b" }
end

Conversation.statuses 
=> {"active"=> "a", "archived"=> "b"}

Sử dụng prefix và suffix trong enum

Nếu bạn không muốn gọi đến các giá trị của Enum theo mặc định, mà thay vào đó muốn thêm các tiền tộ hậu tố khác đứng trước cái giá trị đó cho tường minh thì trong Rails chúng ta rất dễ dàng khai báo như sau. Ví dụ với suffix:

class RegisterCourse < ApplicationRecord
  enum status: {pending: 0, approve: 1, discard: 2, block: 3}, _suffix: true
end

bình thường để lấy ra các record có trạng thái là pending ta chỉ cần RegisterCourse.pending. Thế nhưng nếu ta khai báo như thế kia và cố tình truy cập sẽ dẫn đến một thông báo lỗi :

NoMethodError (undefined method `pending' for #<Class:0x00007f1f9977f5f0>)

Vì có khai báo _suffix: true nên để gọi đến nó ta phải gọi như sau

RegisterCourse.pending_status

Mặc định rails sẽ lấy hậu tố là tên trường, ở trong trường hợp này nó là status. Nếu không muốn sẽ dụng theo mặc định ta có thể khai báo và đặt một tên khác như sau:

class RegisterCourse < ApplicationRecord
  enum status: {pending: 0, approve: 1, discard: 2, block: 3}, _suffix: "hello"
end

# để truy cập
RegisterCourse.pending_hello

Tương tự ta sử dụng nó với prefix

class RegisterCourse < ApplicationRecord
  enum status: {pending: 0, approve: 1, discard: 2, block: 3}, _prefix: true
end

# để truy cập 
RegisterCourse.status_pending

hay đặt một cái tên tiền tố khác

class RegisterCourse < ApplicationRecord
  enum status: {pending: 0, approve: 1, discard: 2, block: 3}, _prefix: "hello"
end

# để truy cập
RegisterCourse.hello_pending

Như vậy đó là những gì mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong bài viết lần này.

Tài liệu tham khảo https://api.rubyonrails.org/v5.2.4.1/classes/ActiveRecord/Enum.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.