0

Emoji

I. What is Emoji?

Emoji (絵文字= picture letter) là thuật ngữ xuất phát từ tiếng Nhật, có thể hiểu là những kí tự hình ảnh, ví dụ như hình mặt cười, biểu tượng cảm xúc như 😄 😮

II. Approach

Mysql 5.5.3+ hỗ trợ mã utf8mb4 để lưu Emoji

III. Implement

1. Config mysql server

Trước tiên là thiết lập 1 vài thông số character-set của mysql server trong file my.conf như sau:

  # my.conf
  [client]
  default-character-set = utf8mb4
  [mysqld]
  character-set-server = utf8mb4
  collation-server = utf8mb4_unicode_ci
  skip-character-set-client-handshake

Sử dụng của sổ dòng lệnh của mysql tạo thử database và kiểm tra variables

  mysql> use sample
  Database changed
  mysql> show variables like "char%" ;
  +--------------------------+----------------------------+
  | Variable_name      | Value           |
  +--------------------------+----------------------------+
  | character_set_client   | utf8mb4          |
  | character_set_connection | utf8mb4          |
  | character_set_database  | utf8mb4          |
  | character_set_filesystem | binary           |
  | character_set_results  | utf8mb4          |
  | character_set_server   | utf8mb4          |
  | character_set_system   | utf8            |
  | character_sets_dir    | /usr/share/mysql/charsets/ |
  +--------------------------+----------------------------+
  8 rows in set (0.00 sec)

Như bản variables trên ta thấy ngoại trừ character_set_filesystem và character_set_system thì tất cả giá trị của character-set còn lại đều là utf8mb4. Như vậy là đã hoàn thành xong thiết lập bên phái mysql server.

2. Config rails

Bước tiếp theo là config bên phái rails application. Trong file database.yml chúng ta thêm 3 thuộc tính charset, encoding, collaction như dưới đây để chỉ ra rằng chúng ta sẽ sử dụng mã utf8mb4.

  development:
   adapter: mysql2
   charset: utf8mb4
   encoding: utf8mb4
   collation: utf8mb4_unicode_ci
   reconnect: false

3. Max key length is 767 bytes problem

Mysql giới hạn kích thước của index key là 767 bytes. Với Utf8 sử dụng 3 bytes để mã hoá kí tự nên độ dài tối đa của index key là 255 kí tự. Nhưng Utf8mb4 sử dụng 4 bytes để mã hoá kí tự nên tối đa ta có 767/4 = 191 kí tự. Mà mặc định của khi tạo bảng với index kích thước tối đa của index key là 255 nên xảy ra lỗi như trên. Với rails 4 thì vấn đề này sẽ được giải quyết trọng vẹn, nhưng hiện tại chúng ta dùng rails 3 nên ta phải override một số hàm thư viện của ActiveRecord.

Override some module of ActiveRecord

// SchemaStatement

  module ActiveRecord
   module ConnectionAdapters # :nodoc:
     module SchemaStatements
      MAX_INDEX_LENGTH_FOR_UTF8MB4 = 191
      def initialize_schema_migrations_table
        if @config[:encoding] == 'utf8mb4'
         ActiveRecord::SchemaMigration.create_table(MAX_INDEX_LENGTH_FOR_UTF8MB4)
        else
         ActiveRecord::SchemaMigration.create_table
        end
      end
     end
   end
  end
// SchemaMigration

  module ActiveRecord
   class SchemaMigration < ActiveRecord::Base
     def self.index_name
      "#{Base.table_name_prefix}unique_schema_migrations#{Base.table_name_suffix}"
     end

     def self.create_table(limit=nil)
      unless connection.table_exists?(table_name)
        version_options = {null: false}
        version_options[:limit] = limit if limit

        connection.create_table(table_name, id: false) do |t|
         t.column :version, :string, version_options
        end
        connection.add_index table_name, :version, unique: true, name: index_name
      end
     end
   end
  end

Config length for unique columns of table

Thay đổi giới hạn độ dài cho một số thuộc tính unique

  // db/migrate/*.rb
  add_index :users, :email, unique: true, length: 191

4. Fix json

Đối với những ứng dụng web yêu cầu dữ liệu trả về dưới dạng json, chúng ta cần override module sau để dữ liệu trả về đúng với mã utf8bm4.

  module ActiveSupport
   module JSON
     module Encoding
      class << self
        def escape_with_json_gem(string)
         ::JSON.generate([string])[1..-2]
        end
        alias_method_chain :escape, :json_gem
      end
     end
   end
  end

IV. Conclusion

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và smartphone, Emoji là thứ ko thể thiếu, góp thêm phần thú vị hình tượng khi chúng ta giao tiêp và chia sẻ thông tin qua mạng. Và như hướng dẫn ở trên, ta có thể thấy việc tạo ra 1 ứng dụng web hộ trợ Emoji thật đơn giản với Ruby on rails.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.