+2

Elasticsearch trong Rails với Gem Searchkick

Giới thiệu về Elasticsearch

 • ES được gọi là "search & analyze in real time" là vì nó có khả năng trả về kết quả tìm kiếm một cách nhanh hóng và chính xác trong một nguồn dữ liệu lớn (big data source)
 • ES là một công cụ tìm kiếm dựa trên phần mềm Lucene.
 • ES có thể tích hợp vào các ứng dụng được xây dựng trên các ngôn ngữ như: Ruby, Java, PHP, .Net, Perl, Python, JavaScript, Groovy.
 • ES được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache.

Khi nào nên dùng Elasticsearch

 • Tìm kiếm text thông thường - Searching for pure text (textual search)
 • Tìm kiếm text và dữ liệu có cấu trúc - Searching text and structured data (product search by name + properties)
 • Tổng hợp dữ liệu - Data aggregation
 • Tìm kiếm theo tọa độ - Geo Search
 • Lưu trữ dữ liệu theo dạng JSON - JSON document storage

Gem Searchkick

Trong bài viết này, mình muốn đề cập đén searchkick - gem hỗ trợ tìm kiếm rất tốt, dễ sử dụng và còn quen thuộc hơn với Ruby dev. Các ưu điểm của gem searchkick:

 • Truy vấn giống như SQL- mà bạn không cần phải học 1 ngôn ngữ truy vấn mới
 • Reindex không có thời gian chết
 • Dễ dàng sử dụng
 • Làm việc với ActiveRecord, Mongoid, and NoBrainer

Cài đặt

Trước hết các bạn cần cài đặt Elasticsearch, vào https://stackjava.com/elasticsearch/huong-dan-cai-dat-elasticsearch-tren-ubuntu-16-04.html để tham khảo cách cài đặt.

Cài đặt gem searchkick thì chỉ cần thêm khai báo vào Gemfile và tiến hành bundle

# Gemfile
gem 'searchkick'

Thêm module searchkick vào model nào cần dùng để tìm kiếm.

Để index dữ liệu của model lên server ES ta dùng lệnh trong console:

Model.reindex

Cách dùng

Gọi hàm search từ controller. Ví dụ:

class ProductsController < ApplicationController
 def index
  if params[:query].present?
   @products = Product.search params[:query]
  else
   @products = Product.all
  end
 end
end

Thêm form search trong view

<div>
 <%= form_tag "/products", method: :get, class: "form-inline" do %>
  <%= text_field_tag "query", params[:query], class: "form-control" %>
  <%= submit_tag "Search" %>
 <% end %>
</div>

Phân trang

Kết quả tìm kiếm có thể dễ dàng được phân trang với param pageper_page

@models = Model.search params[:query], page: params[:page], per_page: 15

Tìm kiếm từng phần

Mặc định, kết quả tìm kiếm phải khớp với tất cả các từ trong đầu vào (mặc định sử dụng phép toán AND). ví dụ:

Product.search 'fresh honey' # fresh AND honey

Để tìm kiếm được từng phần của đầu vào thì bạn hãy thêm key operator: 'or' vào phương thức search.

@models = Model.search params[:query], operator: "or"

Thêm chức năng Highlight

Thêm vào module searchkick trong model

class Model < ActiveRecord::Base
 searchkick highlight: [:content]
end

Sau đó reindex lại Model.reindex

Sửa hàm search trong controller

@models = Model.search params[:query], fields: [:content], highlight: true

Hiển thị trong view:

models.with_highlights.each do |model, highlights|
 highlights[:content] 
end

Chúng ta có thể chỉ định trường muốn search:

Model.search "cinema", fields: [:content], highlight: {fields: [:content]}

search_data

Để kiểm soát những dữ liệu nào sẽ được đánh index thì ta dùng hàm search_data trong model, ví dụ:

def search_data
  {
   content: content,
   category_id: category_id,
   created_at: created_at
  }
 end

Khi nào cần reindex lại

Trong một số trường hợp thì bạn cần phải tiến hành đánh lại index cho model của mình bằng method .reindex:

 • Khi bạn cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản searchkick.
 • Khi thay đổi method search_data
 • Khi bạn thay đổi method khai báo searchkick.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Tài liệu tham khảo

https://github.com/ankane/searchkick

http://searchkick.org/

https://www.elastic.co/guide/index.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.