+1

Elasticsearch gem Searchkick

Searchkick là gem support search sử dụng Elasticsearch.
Searchkick support các tính năng sau:

 • stemming ví dụ tomatoes sẽ match với tomato
 • special characters ví dụ jalapeno sẽ match với jalapeño
 • extra whitespace ví dụ dishwasher sẽ match với dish washer
 • misspellings ví dụ zuchini sẽ match với zucchini
 • custom synonyms ví dụ pop sẽ match với soda

Bên cạnh đó còn có:

 • query like SQL
 • reindex without downtime
 • personalize result for each user
 • auto complete
 • "Did you mean" suggestions
 • supports manu languages
 • work with ActiveRecord, Mongoid và NoBrainer

1. Getting started:

 • Chúng ta sẽ tạo 1 project để bắt đầu tìm hiểu gem seachkick
  rails new elastic_search
  rails g model product name
  rails db:migrate
  
 • Cài đặt các gem cần thiết
  # Gemfile
  gem "ffaker"
  gem "searchkick"
  
 • Tạo seed file
  # db/seeds.rb
  100.times do
   Product.create name: FFaker::Lorem.words.join(" ")
  end
  
 • Thêm searchkick vào Product
  # app/models/product.rb
  class Product < ApplicationRecord
   searchkick
  end
  
 • Chạy reindex cho Product trên rails console để push data lên server Elasticsearch
  Product.reindex
  
 • Sau khi đã chạy xong reindex, bạn có thể dùng searchkick để search product
  Product.search("perferendis")
  
 • Hoặc để search tất cả product thì ta search với key word là "*"
  Product.search("*")
  
 • Bạn có thể thấy trên log console, searchkick đã tạo 1 request dưới dạng curl sử dụng Elasticsearch DSL, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thêm về Elasticsearch DSL ở bài sau
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn 2 service để bạn có thể thử 2 loại query cơ bản trên
  Search::AllService.new.perform
  Search::SimpleService.new("your key word").perform
  

2. Querying:

a. Where with specific value:

 • Searchkick nhận câu query như câu query của SQL để search.
 • Ví dụ:
  Product.search "your key word", where: {in_stock: true}
  
 • Trong câu query, params where nhận giá trị là hash dạng key-value
 • Trong đó key là tên của attribute, value là mô tả giá trị của attribute đó
 • Searchkick sẽ thực hiện filter và chỉ search trên các product có các attribute thỏa giá trị của params where.
 • Trong ví dụ trên chỉ thực hiện trên các product có attribute in_stock là true.
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn service để bạn có thể thử query where
  Search::Where::SimpleService.new("your key word", in_stock: false).perform
  

b. Where with range value:

 • Trong các trường hợp giá trị của attribute không phải là giá trị biết trước (như true hoặc false) mà nằm trong 1 khoảng giá trị nhất định (như từ 10 đến 20) ta sử dụng câu truy vấn với gtelte.
 • Ví dụ:
  Product.search "your key word", where: {orders_count: {gte: 10, lte: 20}}
  Product.search "your key word", where: {orders_count: (10..20}}
  
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn service để bạn có thể thử query where với gtelte
  Search::Where::RangeService.new("your key wor", gte: "10", lte: "20").perform
  

c. Where with in:

 • Trong trường hợp giá trị của attribute không nằm trong 1 khoảng liên tục (ví dụ: [1, 2, 3, 4, 5]) mà là 1 mảng rới rạc (ví dụ [1, 3, 5]) ta sử dụng câu truy vấn với in:
 • Ví dụ:
  Product.search "your key word", where: {store_id: {in: [1, 3, 5, 7, 9]}}
  
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn service để bạn có thể thử query where với in
  Search::Where::InService.new("your key word", store_ids: [1, 3, 5, 7, 9]).perform
  

d. Where with not:

 • Ngược lại với in ta có not, searchkick sẽ search trên các product có giá trị của attribute không nằm trong mảng giá trị cho trước:
 • Ví dụ:
  Product.search "your key word", where: {store_id: {not: [1, 3, 5, 7, 9]}}
  
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn service để bạn có thể thử query where với not
  Search::Where::NotService.new("your key word", store_ids: [1, 3, 5, 7, 9]).perform
  

e. Where with all:

 • Tương tự với với in ta có all, searchkick sẽ search trên các product có giá trị của attribute bằng với mảng giá trị cho trước:
 • Ví dụ:
  # Trả về các product có product.store_id là 1 hoặc 3, 5, 7 
  Product.search "your key word", where: {store_id: {in: [1, 3, 5, 7, 9]}}
  
  # Trả về các product có product.store_id là [1, 3, 5, 7, 9]
  Product.search "your key word", where: {store_id: {all: [1, 3, 5, 7, 9]}}
  
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn service để bạn có thể thử query where với not
  Search::Where::AllService.new("your key word", store_ids: [1, 3, 5, 7, 9]).perform
  Search::Where::AllService.new("your key word", store_ids: [1]).perform
  
 • Với câu truy vấn thứ nhất kết quả trả về luôn là mảng rỗng vì product.store_id không bap giờ trả về mảng

f: Where with all and array value:

 • Với lý do đã nêu ở trên, all thường được dùng với các attribute trả về mảng hơn là gia trị duy nhất.
 • Mình tạo thêm các model có quan hệ như sau
  # app/models/product.rb
  has_many :order_details
  has_many :orders, through: :order_details
  
  # app/models/order.rb
  has_many :order_details
  has_many :products, through: :order_details
  
 • Khi đó ta có thể gọi product.order_ids và nhận được giá trị trả về là mảng
  Product.first.order_ids = [1, 2, 3]
  
 • Ta thử search product theo order_ids sử dụng all như sau
 • Ví dụ:
  Product.search("your key word", where: {order_ids: [1, 2, 3])
  
 • Kết quả trả về luôn là mảng rỗng.

g: Where with all and search_data and search_import:

 • Nguyên nhân là vì khi thực hiện reindex, data searchkick gửi lên elasticsearch mặc định là các column của table Product.
 • Tức là searchkick chỉ gửi lên elasticsearch data về id, name, created_at, updated_at, in_stock, orders_countstore_id.
 • Do đó khi search với order_ids của product thì elasticsearch luôn trả về mảng rỗng.
 • Searchkick quy định data gửi lên elasticsearch bằng method search_data, sửa lại method này như sau và thêm scope search_import như sau
  # app/models/product.rb
  class Product < ApplicationRecord
   belongs_to :store
   has_many :order_details
   has_many :orders, through: :order_details
  
   searchkick
  
   scope :search_import, -> {includes(:orders)}
  
   def search_data
    attributes.merge order_ids: order_ids 
   end
  end
  
 • Thực hiện reindex cho Product
  Product.reindex
  
 • Chạy lại câu query với all và ta thu được kết quả
  Product.search("your key word", where: {order_ids: [1, 2, 3])
  
 • Chúng ta sẽ tìm hiểu về search_datasearch_import kĩ hơn ở phần sau.
 • Chú ý câu query all chỉ search trên các product có order_ids là mảng con hoặc chính là mảng tham số truyền vào.
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn service để bạn có thể thử query where với not
  Search::Where::AllWithArrayService.new("your key word", order_ids: [1, 2, 3]).perform
  

h: Where with exists:

 • Ta cũng có thể thực hiện filter trên các product có store_id với query exists: true.
  Product.search("your key word", where: {store_id: {exists: true}})
  
 • Tuy nhiên để filter trên các product có store_id là nil thì không sử dụng query exists: true được mà phải gọi trực tiếp store_id: nil như sau
  Product.search("your key word", where: {store_id: nil})
  
 • Trong source code tham khảo đã implement sẵn service để bạn có thể query với 2 trường hợp trên
  Search::Where::ExistsService.new("your key word", store_exists: true).perform
  Search::Where::ExistsService.new("your key word", store_exists: false).perform
  

i: Where with and:

 • Operator mặc định của where là and, record trả về phải thỏa tất cả query của where, ví dụ
  Product.search("your key word", where: {store_id: 1, orders_count: {gte: 70, lte: 100}})
  
 • Ta có thể viết lại với query _and như sau
  Product.search("your key word", where: {
   _and: [
    {store_id: 1},
    {orders_count: (70..100)}
   ]
  })
  
  Search::Where::AndService.new("your key word", store_id: 1, orders_count: 70..100).perform
  

j: Where with or:

 • Trong trường hợp filter các product thỏa 1 trong 2 mệnh đề thì ta sử dụng query _or như sau
  Product.search("your key word", where: {
   _or: [
    {store_id: 1},
    {orders_count: (70..100)}
   ]
  })
  
  Search::Where::OrService.new("your key word", store_id: 1, orders_count: 70..100).perform
  

k: Where with not:

 • Trong trường loại của query _not, ta chỉ có thể truyền 1 attribute thay vì nhiều attribute
 • Ví dụ _not với store_id
  Product.search("your key word", where: {
   _not: {store_id: 1}
  })
  
  Search::Where::NotStoreIdService.new("your key word", store_id: 1).perform
  
 • Ví dụ _not với orders_count
  Product.search("your key word", where: {
   _not: {orders_count: 70..100}
  })
  
  Search::Where::NotOrdersCountService.new("your key word", orders_count: 70..100).perform
  
 • Trong trường hợp truyền nhiều attribute thì searchkick sẽ filter với attribute sau cùng
 • Ví dụ:
  Product.search("your key word", where: {
   _not: {store_id: 1},
   _not: {orders_count: 70..100}
  })
  
 • Sẽ tương đương với
  Product.search("your key word", where: {
   _not: {orders_count: 70..100}
  })
  

3. Fields:

 • Theo mặc định, elasticsearch sẽ search trên tất cả các attribute của product, ta có thể chỉ định elasticsearch chỉ search trên 1 vài attribute thông qua option fields
 • Ví dụ:
  Product.search("your key word", fields: ["*"])
  Product.search("your key word", fields: [:name])
  Product.search("your key word", fields: [:description])
  
 • Trong source code tham khảo có implement service để bạn search với fields options
  Search::FieldsService.new("your key word", fields: ["*"]).perform
  Search::FieldsService.new("your key word", fields: [:name]).perform
  Search::FieldsService.new("your key word", fields: [:description]).perform
  

4. Limit and offset:

 • Searchkick cung cấp thêm 2 option là offsetlimit có tác dụng tương tự offsetlimit trong SQL.
 • Ví dụ:
  Product.search("your key word", limit: 10, offset: 20)
  
 • Searchlick sẽ bỏ qua 20 product đầu tiên trong các product tìm được và chỉ trả về 10 product.
 • Trong source code tham khảo có implement service để bạn search với limitoffset.
  Search::LimitOffsetService.new("your key word", limit: 10, offset: 20).perform
  

5. Results:

 • Method search của searchkick trả về Searchkick::Results object.
 • Ta có thể coi object này như array và gọi các method của array như sau
  results = Product.search("your key word")
  results.size
  results.length
  results.any?
  results.each {|result| ... }
  
 • Searchkick::Result còn có thêm 2 method là tookresponse
  # thời gian thực hiện search (ms)
  results.took
  
  # response elasticsearch trả về (JSON)
  results.response
  
 • Searchkick::Result còn có thêm 1 method là total_count trả về toàn bộ product search được khi chưa pagination, khác với method count, length hay size
 • Ví dụ
  Product.search("your key word", limit: 10).length   # 10
  Product.search("your key word", limit: 10).size    # 10
  Product.search("your key word", limit: 10).count    # 10
  Product.search("your key word", limit: 10).total_count # 100
  

6. Source code


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.