+3

Edtech, hay chuyện về công nghệ - con người

Bài thuyết trình của diễn giả Lê Duy Quang, Solution Architecture Techkids, tại sự kiện Tech Invasion 2018 được tổ chức bởi Vietcode.org


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.