+1

Edit Bootstrap Tags Input

1. Giới thiệu Bootstrap Tags Input:

 • Bootstrap Tags Input là bộ thư việc jQuery kết hợp với thư viện Bootstrap hỗ trợ người dùng tạo giao diện quản lý tag.
 • Các bạn có thể download source code bộ thư viện tại đây và tham khảo cách cài đặt và sử dụng các hàm của thư viện tại đây.

2. Cài đặt:

 • Để sử dụng bộ thư viện Bootstrap Tags Input, ta chỉ cần include file css và js của Bootstrap và Tags Input vào file html.
 • Thêm data-role="tagsinput" vào thẻ input được sử dụng để tạo và quản lý tag.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Edit With Bootstrap TagsInput</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/2.3.2/css/bootstrap.min.css">
	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-tagsinput/0.8.0/bootstrap-tagsinput.css">
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-tagsinput/0.8.0/bootstrap-tagsinput.min.js"></script>
</head>
<body>
	<center>
	 	<div class="form-group">
			<input type="text" value="123,456,789" data-role="tagsinput" placeholder="Add tags" />
		</div>
	</center>	
</body>
</html>
 • Kết quả thu được.

3. Một vài hàm cơ bản:

 • Lấy giá trị của các tag .
  $('input').val(); // trả về "123,456,789"
 • Lấy các item đang có
  $('input').tagsinput('items'); trả về ["123", "456", "789"]
 • Tạo tag mới
  $('input').tagsinput('add', '123');
 • Xóa tag bất kì
  $('input').tagsinput('remove', '123');
 • Xóa tất cả các tag
  $('input').tagsinput('removeAll');

4. Một vài sự kiện đơn giản:

 • beforeItemAdd được gọi trước khi tag được thêm vào.
  $('input').on('beforeItemAdd', function() {
    event.item         // item sẽ được thêm vào
    event.cancel = true;    // ngăn không cho item được thêm vào
  });
 • itemAdded được gọi sau khi tag được thêm vào.
  $('input').on('itemAdded', function() {
    event.item         // item đã được thêm vào
  });
 • beforeItemRemove được gọi trước khi tag bị xóa đi.
  $('input').on('beforeItemRemove', function() {
    event.item         // item sẽ được thêm vào
    event.cancel = true;    // ngăn không cho item bị xoá đi
  });
 • itemRemoved được gọi sau khi tag bị xóa đi.
  $('input').on('itemRemoved', function() {
    event.item         // item đã bị xóa đi
  });

4. Edit Bootstrap Tags Input:

 • Thư viện Bootstrap Tags Input chỉ cho phép ta thêm hoặc xóa 1 tag, để edit 1 tag đã có sẵn ta phải xóa tag đó và thêm 1 tag mới với nội dung tương ứng.
 • Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn edit trực tiếp 1 tag bằng javascript.
 • Giả sử ta có file html edit_bootatrap_tags_input.html đã include thư việc Bootstrap, thư việc Bootstrap Tags Input và file edit_bootatrap_tags_input.js
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Edit With Bootstrap TagsInput</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/2.3.2/css/bootstrap.min.css">
	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-tagsinput/0.8.0/bootstrap-tagsinput.css">

	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-tagsinput/0.8.0/bootstrap-tagsinput.min.js"></script>

	<script src="edit_bootatrap_tags_input.js"></script>
</head>
<body>
	<center>
	 	<div class="form-group">
			<input type="text" value="123,456,789" data-role="tagsinput" placeholder="Add tags" />
		</div>
	</center>	
</body>
</html>
 • Ta cài dặt sự kiện onclick cho .tag, khi click vào .tag, ta ẩn tag đó, ẩn thẻ <input> măc định, thay thế bằng 1 thẻ <input> có giá trị của .tag và fpcus vào thẻ <input> đó.
$(document).on('click', '.tag', function() {
		var tagsInput = $('input[data-role="tagsinput"]');
		var valuesStr = tagsInput.val();
		var values = valuesStr.split(',');

		var bootstrapTagsInput = $('.bootstrap-tagsinput');
		var input = bootstrapTagsInput.find('input');
		var index = bootstrapTagsInput.children().index($(this));
		value = values[index];

		var htmlStr = 	'<span class="tag label label-info" id="js-edit-container">' + 
							'<input type="text" class="form-control" id="js-edit-input" style="background-color: white">' + 
						'</span>'
		$(this).after(htmlStr);
		$(this).hide();
		input.hide();

    var editContainer = $('#js-edit-container');
		var editInput = $('#js-edit-input');
		editContainer.data('value', value);
		editInput.val(value);
		editInput.focus();
	});
 • Kết quả thu được.
 • Ta cài đặt sự kiện focusout và cho thẻ <input id="js-edit-input"> để khi user click ra ngoài ô input tag được edit và lưu lại kết qủa hoặc trả lại giá trị ban đấu khi user nhập tag rỗng.
  $(document).on('focusout', '#js-edit-input', function() {
		var bootstrapTagsInput = $('.bootstrap-tagsinput');
		var editContainer = $('#js-edit-container');
		var tags = bootstrapTagsInput.children();
		var index = tags.index(editContainer);

		var tagsInput = $('input[data-role="tagsinput"]');
		var values = tagsInput.val().split(',');

		var value = $(this).val();
		var defaultValue = editContainer.data('value');
		var value = value || defaultValue;

		var input = bootstrapTagsInput.find('input');

		editContainer.remove();
  	values[index - 1] = value;
  	tagsInput.tagsinput('removeAll');

  	for (var i = 0; i < values.length; i++) {
	   	tagsInput.tagsinput('add', values[i]);
	  }

  	input.show();
  	input.focus();
	});
 • Bạn cũng có thể cài đặt tương tự khi user nhấn enter hoặc tab.
 • Tham khảo source code ví dụ tại đây.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.