Dùng CSS(SCSS) để tạo message window theo phong cách game Persona 5

Nguồn: https://qiita.com/dd0125/items/070cb6950ecb052ad94b

Những bạn mê game Nhật hẳn không còn lại gì game Persona 5 nữa đúng không ạ?

Tác giả dd0125 trên diễn đàng qiita.com đã thử làm 1 window messge theo phong cách của dòng game cực kì nổi tiếng này và chia sẻ với chúng ta. Hãy cùng xem qua nhé.

Mẫu message window do tác giả làm:

Đặc trưng Ô thoại biến đổi tự do Window màu trắng đen tạo ấn tượng mạnh Phần mũi tên của ô thoại có tạo hình phức tạp Animation chuyển động theo khung thoại 1 cách bất quy tắc

Sample ( Codepen )

https://codepen.io/dd0125/pen/ExjXxEE

Source code

<link rel="stylesheet" href="persona5.css"> <body>

Persona 5 message window

<div class="message-area"> <div class="content"> <div class="arrow-white">
    <div class="background-white">
    </div>
    <div class="background-black">
    </div>
    <div class="text-area">
      <div>来てくれるかな</div>
      <div>モルモット君?</div>
    </div>
  </div>
</div>
</div> </body> <style> body { background-color: #9cc; } </style>

.message-window { width: 300px; position: relative;

.message-area { position: absolute; left: 20px;

> .content {
 position: relative;

 .arrow-white {
  background-color: #fff;
  position: absolute;
  width: 25px;
  height: 25px;
  bottom: 20px;
  left: -17px;
  z-index: -20;

  clip-path: polygon(62% 43%, 100% 17%, 100% 73%, 50% 100%, 44% 56%, 0 71%, 55% 8%);
  animation-name: arrowWhiteAnimation;
  animation-duration: 1s;
  animation-iteration-count: infinite;

 }

 .arrow-black {
  background-color: #000;
  position: absolute;
  width: 28px;
  height: 20px;
  bottom: 22px;
  left: -17px;

  z-index: -10;

  clip-path: polygon(62% 43%, 100% 26%, 100% 73%, 53% 80%, 44% 56%, 0 71%, 56% 19%);

  animation-name: arrowBlackAnimation;
  animation-duration: 1s;
  animation-iteration-count: infinite;
 }

 .background-white {
  background-color: #fff;
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  z-index: -40;

  clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 90% 100%, 0 87%);

  animation-name: backgroundWhiteAnimation;
  animation-duration: 1s;
  animation-iteration-count: infinite;
 }

 .background-black {
  background-color: #000;
  position: absolute;

  width: calc(100% - 25px);
  height: calc(100% - 12px);
  margin-left: 5px;
  margin-right: 20px;
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: 7px;

  z-index: -30;

  clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 95% 100%, 0 87%);

  animation-name: backgroundBlackAnimation;
  animation-duration: 1s;
  animation-iteration-count: infinite;

 }
 .text-area {
  color: #fff;
  font-size: 20px;
  margin-left: 5px;
  margin-right: 50px;
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: 7px;

  padding-left: 30px;
  padding-right: 30px;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 20px;

  line-height: 1.2em;

 }

}

} @keyframes arrowWhiteAnimation { 0% { clip-path: polygon(62% 43%, 100% 17%, 100% 73%, 50% 100%, 44% 56%, 0 71%, 55% 8%); } 25% { clip-path: polygon(62% 43%, 100% 18%, 99% 73%, 50% 99%, 44% 56%, 0 72%, 55% 8%); } 50% { clip-path: polygon(61% 43%, 98% 17%, 100% 73%, 48% 100%, 43% 56%, 1% 71%, 56% 8%); } 75% { clip-path: polygon(62% 44%, 100% 17%, 100% 72%, 50% 100%, 44% 58%, 0 71%, 55% 9%); } 100% { clip-path: polygon(62% 43%, 100% 17%, 100% 73%, 50% 100%, 44% 56%, 0 71%, 55% 8%); } } @keyframes arrowBlackAnimation { 0% { clip-path: polygon(62% 43%, 100% 26%, 100% 73%, 53% 80%, 44% 56%, 0 71%, 56% 19%); } 25% { clip-path: polygon(63% 43%, 100% 26%, 98% 73%, 53% 80%, 42% 56%, 1% 71%, 56% 19%); } 50% { clip-path: polygon(62% 44%, 100% 27%, 100% 72%, 53% 81%, 44% 57%, 0 74%, 56% 18%); } 75% { clip-path: polygon(62% 43%, 99% 26%, 100% 73%, 54% 80%, 44% 56%, 0 71%, 57% 19%); } 100% { clip-path: polygon(62% 43%, 100% 26%, 100% 73%, 53% 80%, 44% 56%, 0 71%, 56% 19%); } }

@keyframes backgroundWhiteAnimation { 0% { clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 90% 100%, 0 87%); } 25% { clip-path: polygon(6% 0, 98% 1%, 90% 100%, 1% 88%); } 50% { clip-path: polygon(6% 2%, 100% 0, 89% 100%, 0 87%); } 75% { clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 90% 99%, 0 87%); } 100% { clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 90% 100%, 0 87%); } }

@keyframes backgroundBlackAnimation { 0% { clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 95% 100%, 0 87%); } 25% { clip-path: polygon(7% 0, 100% 0, 94% 100%, 0 88%); } 50% { clip-path: polygon(6% 1%, 100% 0, 95% 99%, 0 87%); } 75% { clip-path: polygon(6% 0, 99% 1%, 95% 100%, 1% 87%); } 100% { clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 95% 100%, 0 87%); } } }

Những điểm quan trọng

clip-path clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 95% 100%, 0 87%); clip-path là css.

Đây là phần phụ trách hiển thị thay đổi theo hình dạng tùy ý những element khác nhau. Dùng cái này sẽ giúp biến đổi những hình tứ giác lớn thành những hình khối không theo quy tắc.

Và cái này đối ứng Animation CSS Việc tạo clip-path bằng tay thì khá phức tạp, cho nên dùng site bên dưới sẽ tiện hơn.

css clip-path maker https://bennettfeely.com/clippy/

KeyframeAnimation @keyframes backgroundBlackAnimation { 0% { clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 95% 100%, 0 87%); } 25% { clip-path: polygon(7% 0, 100% 0, 94% 100%, 0 88%); } 50% { clip-path: polygon(6% 1%, 100% 0, 95% 99%, 0 87%); } 75% { clip-path: polygon(6% 0, 99% 1%, 95% 100%, 1% 87%); } 100% { clip-path: polygon(6% 0, 100% 0, 95% 100%, 0 87%); } }

Bằng việc dùng cái này, bạn sẽ định nghĩa được animation phức tạp. Lần này thì giá trị của clip-path sẽ thay đổi từng chút một, khi mà nó là 0% hay 100% thì sẽ trở về trạng thái ban đầu.

Ngoài ra, div thì sẽ dùng KeyframeAnimation như sau.

animation-name: backgroundBlackAnimation; animation-duration: 1s; animation-iteration-count: infinite;

Nếu làm thế, cứ 1 giây sẽ tiến hành animation. Và số lần animation là vĩnh viễn.