-2

Download file pdf in Rails with gem pdfkit

1. Giới thiệu

Download file pdf là 1 tính năng được nhiều người ưa chuộng, nó thuận tiện để in các biên lai, hay các thông tin về order,.. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách export ra file pdf bằng gem PDFKit trong rails. Đây là link github của của gem PDFKit

2. PDFKit

Add gem PDFKit in rails app

gem "pdfkit"

Và sử dụng gem wkhtmltopdf tren back-end để renders html using Webkit.

gem "wkhtmltopdf-binary"

Sau đó chạy lệnh bundle để cài đặt gem

Middleware Setup Rails apps

module DemoPdfkit
 class Application < Rails::Application
  config.middleware.use PDFKit::Middleware
  .....
   end
end

Usage

# PDFKit.new takes the HTML and any options for wkhtmltopdf
# run `wkhtmltopdf --extended-help` for a full list of options
kit = PDFKit.new(html, :page_size => 'Letter')
kit.stylesheets << '/path/to/css/file'

# Get an inline PDF
pdf = kit.to_pdf

# Save the PDF to a file
file = kit.to_file('/path/to/save/pdf')

# PDFKit.new can optionally accept a URL or a File.
# Stylesheets can not be added when source is provided as a URL of File.
kit = PDFKit.new('http://google.com')
kit = PDFKit.new(File.new('/path/to/html'))

# Add any kind of option through meta tags
PDFKit.new('<html><head><meta name="pdfkit-page_size" content="Letter"')
PDFKit.new('<html><head><meta name="pdfkit-cookie cookie_name1" content="cookie_value1"')
PDFKit.new('<html><head><meta name="pdfkit-cookie cookie_name2" content="cookie_value2"')

Bạn có thể xem thêm trong doc cùa gem. Đến đây ta bắt đầu có thể sử dụng gem pdfkit. Tạo Model, Data, HTML

rails generate model user name
rails generate model payment order_id amount:float user:references

rails db:migrate

User sẽ có nhiều payment

class User < ApplicationRecord
 has_many :payments
end
class Payment < ApplicationRecord
 belongs_to :user
end

Tạo data seed để demo db/seeds.rb

User.create!([{name: "name1"},{name: "names"}])
10.times do |n| 
 Payment.create!(
 { order_id: "#{Time.zone.now.strftime('%y%m%d')}-test#{n}", amount: rand(1..100), user_id: rand(1..2) })
end

Tạo User Controller

 rails generate controller Users index show

app/controllers/users_controller.rb

class UsersController < ApplicationController
 def index
  @users = User.all
 end

 def show
  @user = User.find_by id: params[:id]
 end
end

Cài đặt routes trong file config/routes

Rails.application.routes.draw do
 root "users#index"
 resources :users, only: [:index, :show] 
end

Bây giờ đến phần xử lý download file pdf payment của user Tách biết phần xử lý pdf này ra khỏi controller, mình tạo 1 services là generate_user_payment_as_pdf.rb

class GenerateUserPaymentAsPDF
 def initialize user
  @user = user
 end

 def to_pdf
  kit = PDFKit.new(as_html, page_size: 'A4')
  kit.to_file("#{Rails.root}/public/invoice.pdf")
 end

 def filename
  "User #{user.id}.pdf"
 end

 private
 attr_reader :user
 def as_html
  render template: "downloads/show", layout: "invoice_pdf", locals: { user: user }
 end
end

Phương thức as_html dùng để tạo ra file HTML Phương thức to_pdf sử dụng PDFKit để lưu file PDF trong thư mục public của rails

** Xây dựng phần layout của file PDF**

app/views/layouts/invoice_pdf.erb

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Download</title>
 <style>
  <%= Rails.application.assets.find_asset('application.scss').to_s %>
 </style>
</head>
<body>
 <%= yield %>
</body>
</html>

app/views/users/_template.html.erb

<div class="invoice">
 <h1>User Payments</h1>
 <h3>User Name: <%= @user.name %></h3>
 <h3>Date: <%= DateTime.now.to_time %></h3>
 <div class="receipt__details">
  <h2 class="payment-title">Danh sach Payments</h2>
  <table class="base-table base-table--standard">
   <thead>
    <tr>
      <th class="base-table__col-name">STT</th>
      <th class="base-table__col-name">OrderID</th>
      <th class="base-table__col-name">Amount</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <% total = 0 %>
    <% @user.payments.each_with_index do |payment, index| %>
     <tr>
      <td class="base-table__content">
        <p><%= index + 1 %></p>
      </td>
      <td class="base-table__content">
        <p><%= payment.order_id %></p>
      </td>
      <td class="base-table__content">
        <p class="base-table__text--right"><%= number_to_currency payment.amount %></p>
      </td>
      <% total += payment.amount %>
     </tr>
    <% end %>
    <tr class="total">
     <td style="text-align: right">Total: </td>
     <td><%= number_to_currency total %></span></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

app/views/users/index.html.erb

<h2>Danh sach users </h2>
<ul>
 <% @users.each do |user| %>
 <li>
  <%= link_to "#{user.id} - #{user.name} >>", user_path(user) %>
 </li>
 <% end %>
</ul>

app/views/users/show.html.erb

<%= render "template", user: @user %>
<%= link_to "Download", user_downloads_path(@user, format: "pdf"), target: :_blank %>

app/views/downloads/user_payment.html.erb

<%= render "users/template", user: @user %>

app/assets/stylesheets/users.scss

.invoice {
 width: 700px;
 max-width: 700px;
 border: 1px solid black;
 margin: 50px;
 padding: 50px;

 h1 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 100px;
 }
 .notes {
  margin-top: 100px;
 }
 
 .total td {
  padding-top: 25px;
  padding-left: 100px;
 }
 p {
  margin: 0;
  }
  
 .payment-title {
  margin-bottom: 10px;
  text-align: center;
  font-size: 2.2rem;
  padding: 5px 15px;
  font-weight: 400;
 }
 
 @media print {
  body * {
   visibility: hidden;
  }
 
  #receipt * {
   visibility: visible;
  }
 }
 .base-table {
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0;
  width: 100%;
  background-color: #fff;
  border: 2px solid #dedede;
 }
 .base-table__col-name {
  padding: 15px;
  font-weight: 400;
  font-size: 1.6rem;
  text-align: left;
  border: 2px solid #dedede;
 }

 .base-table__content {
  padding: 10px;
  border: 2px solid #dedede;
  vertical-align: middle;
 }

 .base-table__text--right {
  text-align: right;
 }
 
 .base-table--standard .base-table__col-name {
  padding: 8px;
  font-size: 1.4rem;
  border: 1px solid #000;
  background: #eee;
 }
}

Tiếp theo, mình xây dựng downloads_controller.rb để có thể xuất ra file PDF

app/controllers/downloads_controller.rb

class DownloadsController < ApplicationController
 before_action :load_user, only: [:index, :show]

 def show
  respond_to do |format|
   format.pdf { send_user_pdf }
   format.html { render_sample_html } if Rails.env.development?
  end
 end

 private

 def load_user
  @user = User.find_by id: params[:user_id]
 end

 def create_user_pdf
  GenerateUserPaymentAsPDF.new user
 end

 def send_user_pdf
  send_file create_user_pdf.to_pdf,
   filename: user_pdf.filename,
   type: "application/pdf",
   disposition: "inline"
 end

 def render_sample_html
  render template: "downloads/user_payment", layout: "invoice_pdf",
   locals: { uesr: @user }
 end
end

Update lại app/config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 root "users#index"
 resources :users, only: [:index, :show] do
  resource :downloads, only: :show
 end
end

Bây giờ chạy rails s để kiểm tra kết quả: Kết quả show 1 user http://localhost:3000/users/1

kết quả download pdf


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.