+2

Đồng bộ các file giữa các Repository một cách cơ học bằng GitHub Actions

(Dịch lại bài viết trên Qiita:

GitHub Actionsを使ってリポジトリ間でファイルを機械的に同期する https://qiita.com/a_jike/items/9d454bf1efad0370ae03)

Thường xảy ra trường hợp ứng dụng có file giống với resource hiện có ở phía server. Nếu làm thủ công, thì mỗi lần đều cần sao chép resource file mới nhất từ ​​repository ở phía server sang repository ở phía ứng dụng, và mình thường hay lãng quên thao tác này cho nên đây là nguồn gốc của các sự cố.

Vì vậy, tôi đã thử sử dụng GitHub Actions để monitor directory cụ thể trong repository phía server. Và khi nó được cập nhật, tôi nhận được thông báo trong repository phía ứng dụng, lúc đó tôi sẽ thực hiện replace nhóm file và tạo pull request.

(Có vẻ cho đến bước merge thì đều có thể thực hiện tự động, nhưng nếu cắt bước xác nhận đi thì cũng khá là sợ, cho nên cần pull request)

Để biết cú pháp, hãy check link sau: https://docs.github.com/en/actions/reference/workflow-syntax-for-github-actions

Chuẩn bị workflow phía server

Add workflow mới ở mục New workflow thuộc tab Actions của Repository. Không dùng template cho nên hãy select :「set up a workflow yourself」 スクリーンショット 2021-05-18 11.49.11.png Default thì có thể tạo được YAML như thế này: スクリーンショット 2021-05-18 11.49.24.png

Nhưng do nó khác với những gì tôi muốn làm, nên tôi xin được viết lại như bên dưới. Giải thích được comment thẳng vào trong code luôn.

Nếu bạn tự ý add thêm vào rồi bị team nổi giận thì hãy add Local Repository/.github/workflows/hogehoge.yml vào rồi thực hiện pull request là OK.

# Tên được hiển thị ở action page của repository
name: Dispatch assets files updated
on:
 # monitor push vào Assets (trở xuống) của nhánh master
 push:
  branches:
   - master
  paths:
   - Assets/*
jobs:
 # JOB ID(Bất kỳ thứ gì bắt đầu bằng ký tự chữ cái hoặc _ và bao gồm các ký tự chữ và số và -, _ đều được)
 dispatch-directory-changes:
  strategy:
   matrix:
    # Có thể define sẵn setting của các JOB. Tại đây, define sẵn danh sách repository sẽ nhận thông báo.
    repo: ['<Owner name>/<tên repository phía app>']
  name: Do dispatch-directory-changes
  # Type của máy chạy job
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   # Sử dụng `peter-evans/repository-dispatch` để nhận thông báo bằng `repository_dispatch` trong repository phía app
   - name: Do repository-dispatch
    uses: peter-evans/repository-dispatch@v1
    with:
     # Set token cho Private Repository
     token: ${{ secrets.<GitHub secret key name> }}
     # Chỉ định repository đối tượng noti đã được define sẵn
     repository: ${{ matrix.repo }}
     # Event type để sẵn là: `directory-changes` 
     event-type: directory-changes

repository_dispatch có đặc thù là nó có thể thực thi nhiều workflow và tạo các event và event type tùy chỉnh (customize).

Có một công cụ tương tự, workflow_dispatch, có thể thực thi một single workflow cụ thể, có thể chỉ định branch và tag.

Để biết thêm thông tin, hãy xem link sau: https://docs.github.com/en/actions/reference/events-that-trigger-workflows#

Hoạt động của nó là: Những thay đổi của Assets trở xuống được push vào nhánh master <- đây chính là trigger. => Sẽ thực hiện event directory-changes đối với repository đã chỉ định ở matrix.repo

Chuẩn bị workflow cho cả phía app

Add workflow mới giống như bên server. スクリーンショット 2021-05-18 11.39.33.png スクリーンショット 2021-05-18 11.39.57.png

Nội dung yml được viết lại như sau Giải thích được coment thẳng vào trong code

# Tên được hiển thị ở action page của repository
name: Copy Assets from <tên repository phía server>
on:
 # Hook the event-type `directory-changes` specified in yml on the server side with repository_dispatch
 repository_dispatch:
  types: [directory-changes]
jobs:
 directory-changes:
  name: Copy Assets
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   # clone repository phía app
   - name: Clone
    uses: actions/checkout@v2
   # clone repository phía server
   - name: Clone <tên repository phía server>
    uses: actions/checkout@v2
    with:
     repository: <owner name>/<tên repository phía server>
     path: <tên repository phía server>
     token: ${{ secrets.<GitHub secret key name> }}
   # Copy the files under the server-side repository / Assets to the application-side repository / Assets
   - name: Copy assets files
    run: cp <tên repository phía server>/Assets/* Assets
   # Delete the cloned server-side repository because it has been copied
   - name: Clean <tên repository phía server>
    run: rm -rf <tên repository phía server>
   # Tạo pull request
   - name: Create Pull Request
    uses: peter-evans/create-pull-request@v3
    with:
     token: ${{ secrets.<GitHub secret key name> }}
     commit-message: 'Update Assets'
     branch: feature/asset-files-changes
     base: master
     # Add a time stamp at the end so that it does not have the same branch name
     branch-suffix: timestamp
     delete-branch: true
     # Chỉ định reviewer
     reviewers: <username or groupname, v.v..>

Trong ví dụ, để truy cập private repository, access token cá nhân được đăng ký vào mục Secrets trong Setting của từng Reposity phía server/phía app. Không thể sử dụng các keyname bắt đầu bằng "GITHUB_", nên cần suy nghĩ một cách hợp lý.

Access token permission thì nếu có repo là OK. スクリーンショット 2021-05-18 14.09.05.png

Check link sau để biết thêm chi tiết https://github.com/peter-evans/create-pull-request

Execute

Xác minh xem hoge.html có được đặt trong directory "Assets" ở phía server không, và pull request có được tạo thành công ở phía ứng dụng vào lúc nội dung được thay đổi không.

 1. Trên repository phía server, edit Assets/hoge.html rồi commit & push. Nhìn tab Actions ở Repository là biết nó bắt đầu chạy rồi. スクリーンショット 2021-05-18 17.22.24.png
 2. Có vẻ đã chạy xong trong vài giây mà không hề có lỗi. スクリーンショット 2021-05-18 17.22.53.png
 3. Check Actions phía ứng dụng, thì quá trình này cũng xong sau vài giây. スクリーンショット 2021-05-18 17.23.06.png
 4. Pull request phía app đã được tạo. スクリーンショット 2021-05-18 17.23.29.png
 5. Nội dung thay đổi của hoge.html cũng chính xác. スクリーンショット 2021-05-18 17.23.50.png

Tuyệt vời! (ơ mây zình gút chóp luôn!!)

Hết.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.