+6

Domain Name System (DNS) - System Design Concepts

Mayfest2023

1. Giới thiệu về DNS

Domain Name System (DNS) là một hệ thống cốt lõi của Internet, giúp chuyển đổi tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP có thể hiểu được bởi máy tính. Mỗi lần bạn truy cập một trang web bằng cách nhập tên miền, DNS đều có một vai trò thiết yếu.

2. Lịch sử phát triển của DNS

DNS được phát triển vào những năm 1980 nhằm thay thế hệ thống tên miền dựa trên file host. Lúc đầu, việc tìm kiếm địa chỉ IP tương ứng với một tên miền đều phải thực hiện thông qua việc tra cứu trên file host lớn. DNS đã thay đổi cách thức này và tạo ra một cách tiếp cận hiệu quả hơn.

3. Cách DNS hoạt động

Quá trình hoạt động của DNS bắt đầu khi bạn nhập một tên miền vào trình duyệt. Yêu cầu này được gửi tới DNS Resolver, sau đó được chuyển tiếp đến DNS Root Server, DNS TLD Server và cuối cùng là DNS Authoritative Server. Mỗi server này đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định địa chỉ IP phù hợp với tên miền đó. Các server DNS liên kết với nhau để tạo thành một hệ thống phân cấp, cho phép tìm kiếm và truy xuất địa chỉ IP một cách hiệu quả.

4. Các thành phần chính của DNS

Có bốn thành phần chính trong DNS: DNS Resolver, DNS Root Server, DNS TLD Server và DNS Authoritative Server.

5. DNS Resolver

DNS Resolver là điểm khởi đầu cho quá trình giải quyết tên miền. Khi bạn nhập một tên miền vào trình duyệt, yêu cầu đầu tiên được gửi đến DNS Resolver.

6. DNS Root Server

DNS Root Server là nơi DNS Resolver gửi yêu cầu tiếp theo sau khi nhận được từ trình duyệt. Root Server không trả lời trực tiếp yêu cầu này, nhưng chỉ dẫn DNS Resolver đến TLD Server thích hợp.

7. DNS TLD Server

TLD Server (Top Level Domain Server) quản lý thông tin cho các tên miền cấp cao như .com, .org hoặc .net. TLD Server sẽ chỉ dẫn DNS Resolver đến Authoritative Server phù hợp.

8. DNS Authoritative Server

Authoritative Server là nơi chứa thông tin chính xác về tên miền cần tra cứu. Sau khi nhận được yêu cầu từ DNS Resolver thông qua TLD Server, Authoritative Server sẽ trả lời với địa chỉ IP tương ứng.

9. So sánh giữa các loại DNS Server (Resolver, Root, TLD, Authoritative)

Mỗi loại DNS Server đều có vai trò riêng trong quá trình giải quyết tên miền, tạo thành một hệ thống phân cấp đảm bảo hoạt động mượt mà và hiệu quả của DNS.

 • DNS Resolver: Là nơi tiếp nhận yêu cầu đầu tiên từ người dùng, tạo ra quá trình giải quyết tên miền.
 • DNS Root Server: Là cầu nối giữa Resolver và TLD Server, không trả lời trực tiếp yêu cầu nhưng chỉ dẫn đến TLD Server thích hợp.
 • DNS TLD Server: Là người quản lý thông tin cho các tên miền cấp cao, chỉ dẫn Resolver đến Authoritative Server phù hợp.
 • DNS Authoritative Server: Là nơi chứa thông tin chính xác về tên miền, trả lời cho Resolver với địa chỉ IP tương ứng với tên miền.

10. Cách DNS giải quyết tên miền

Quá trình giải quyết tên miền diễn ra thông qua các bước: từ DNS Resolver, qua Root Server, TLD Server và cuối cùng là Authoritative Server. Cùng lúc đó, để tối ưu hóa hiệu suất, DNS sử dụng cơ chế cache để lưu trữ thông tin giải quyết tên miền tạm thời.

11. DNS Caching và quá trình hoạt động

DNS Caching là cơ chế lưu trữ thông tin giải quyết tên miền tạm thời. Thông tin này được lưu trữ ở nhiều cấp độ, bao gồm trình duyệt, hệ điều hành, và DNS Resolver. Việc lưu trữ này giúp giảm thiểu thời gian giải quyết tên miền, tăng hiệu suất cho hệ thống DNS.

12. DNS Forwarding và quá trình hoạt động

DNS Forwarding là quá trình mà DNS Resolver chuyển yêu cầu giải quyết tên miền đến một DNS Server khác. Quá trình này được sử dụng khi DNS Resolver không có thông tin cần thiết để giải quyết tên miền.

13. DNS Blocking và DNS Filtering

DNS Blocking và DNS Filtering là hai phương pháp được sử dụng để kiểm soát việc truy cập vào nội dung không mong muốn trên Internet. DNS Blocking ngăn chặn truy cập bằng cách không trả về địa chỉ IP, trong khi DNS Filtering chỉ cho phép truy cập vào nội dung đã được phê duyệt.

14. Những vấn đề an ninh liên quan đến DNS

DNS không phải lúc nào cũng an toàn. Có một số vấn đề an ninh mà DNS phải đối mặt, bao gồm DNS spoofing và DNS amplification attacks. DNS spoofing là kỹ thuật giả mạo thông tin DNS để đánh lừa người dùng truy cập vào một trang web giả mạo. DNS amplification attack là một hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), sử dụng DNS để tạo ra một lượng lớn dữ liệu gửi đến máy chủ mục tiêu.

15. Giải pháp và công nghệ giải quyết vấn đề an ninh DNS

Một số giải pháp và công nghệ được đề xuất để giải quyết vấn đề an ninh của DNS bao gồm DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) và DNS over HTTPS (DoH). DNSSEC cung cấp cơ chế xác thực cho dữ liệu DNS, giúp ngăn chặn DNS spoofing. DoH là một giao thức giúp tăng cường bảo mật và riêng tư của người dùng bằng cách mã hóa tất cả thông tin giữa trình duyệt web và DNS Server.

16. Kết luận

DNS là một phần không thể thiếu của Internet hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng với nội dung mà họ muốn truy cập. Mặc dù có một số vấn đề an ninh, nhưng với sự phát triển của công nghệ, các giải pháp đang được tìm kiếm để đảm bảo an toàn và hiệu quả của DNS.


日本語

1. ドメインネームシステム(DNS)とは何か

ドメインネームシステム(DNS)は、インターネット上のウェブサイトを見つけるためのシステムです。DNSは、ウェブサイトの名前をIPアドレスに変換します。

2. DNSが必要な理由

IPアドレスは数字と文字の組み合わせで、人間が覚えるのは難しいです。DNSは、人間が覚えやすいウェブサイトの名前を使って、これらのIPアドレスを見つける手助けをします。

image.png

3. DNSがどのように動作するか

DNSサーバーは階層的に連携して、効率的にIPアドレスを検索し、取得します。

4. DNSの主要なコンポーネント

DNSには4つの主要なコンポーネントがあります:DNSリゾルバ、DNSルートサーバー、DNS TLDサーバー、DNSオーソリティブサーバー。

5. DNSリゾルバ

DNSリゾルバは、ドメイン名の解決プロセスを開始する場所です。ウェブサイトの名前をブラウザに入力すると、最初の要求はDNSリゾルバに送られます。

6. DNSルートサーバー

DNSルートサーバーは、DNSリゾルバから次のリクエストを受け取る場所です。ルートサーバーはこの要求に直接応答しませんが、適切なTLDサーバーへの道筋をDNSリゾルバに示します。

7. DNS TLDサーバー

TLDサーバー(トップレベルドメインサーバー)は、.com.org.netなどのトップレベルドメインの情報を管理します。TLDサーバーは、DNSリゾルバを適切なオーソリティブサーバーに指示します。

8. DNSオーソリティブサーバー

オーソリティブサーバーは、検索するドメイン名の正確な情報が格納されている場所です。TLDサーバーからDNSリゾルバへの要求を受け取った後、オーソリティブサーバーは対応するIPアドレスで応答します。

9. DNSサーバーの種類(リゾルバ、ルート、TLD、オーソリティブ)の比較

 • DNSリゾルバ:ユーザーからの最初のリクエストを受け取り、ドメイン名の解決プロセスを開始します。
 • DNSルートサーバー:リゾルバとTLDサーバーの間をつなぎ、直接的な回答ではなく適切なTLDサーバーへの指示をします。
 • DNS TLDサーバー:トップレベルドメインの情報を管理し、リゾルバを適切なオーソリティブサーバーへと指示します。
 • DNSオーソリティブサーバー:ドメイン名の正確な情報を持ち、リゾルバにドメイン名に対応するIPアドレスを提供します。

image.png

10. DNSがドメイン名を解決する方法

ドメイン名の解決プロセスは、DNSリゾルバから始まり、ルートサーバー、TLDサーバー、最終的にオーソリティブサーバーへと進んでいきます。同時に、パフォーマンスを最適化するために、DNSはキャッシュというメカニズムを利用して、一時的にドメイン名の解決情報を保存します。

11. DNSキャッシングとその動作

DNSキャッシングは、一時的にドメイン名の解決情報を保存するメカニズムです。この情報は、ブラウザ、オペレーティングシステム、DNSリゾルバなど、複数のレベルで保存されます。これにより、ドメイン名の解決時間が短縮され、DNSのパフォーマンスが向上します。

12. DNSフォワーディングとその動作

DNSフォワーディングは、DNSリゾルバがドメイン名の解決リクエストを他のDNSサーバーに転送するプロセスです。これは、DNSリゾルバがドメイン名を解決するための必要な情報を持っていない場合に利用されます。

13. DNSブロッキングとDNSフィルタリングの違い

DNSブロッキングは、特定のドメイン名へのアクセスを完全に阻止するプロセスです。これは、不適切または有害なコンテンツを含むウェブサイトへのアクセスを防ぐために使用されます。一方、DNSフィルタリングは、特定のドメイン名へのアクセスを制限するプロセスで、一部のユーザーがウェブサイトにアクセスするのを防ぎます。

14. DNSに関連するセキュリティ問題

DNSは、DNSスプーフィングやDNSアンプリフィケーションアタックなどのセキュリティ問題に直面しています。DNSスプーフィングは、DNS情報を偽装してユーザーを偽のウェブサイトに誘導するテクニックです。DNSアンプリフィケーションアタックは、サービス拒否攻撃(DDoS)の一形態で、DNSを利用して大量のデータをターゲットのサーバーに送り込む方法です。

15. DNSのセキュリティ問題を解決するソリューションとテクノロジー

DNSのセキュリティ問題を解決するためのいくつかのソリューションとテクノロジーが提案されています。これには、DNSSEC(ドメインネームシステムセキュリティ拡張)とDNS over HTTPS(DoH)が含まれます。DNSSECは、DNS情報の認証メカニズムを提供し、DNSスプーフィングを防ぎます。DoHは、ウェブブラウザとDNSサーバー間のすべての情報を暗号化するプロトコルで、ユーザーのセキュリティとプライバシーを強化します。

16. まとめとよくある質問

DNSはインターネットの根本的な部分であり、ウェブサイトの名前をIPアドレスに変換するために使用されます。このプロセスはドメイン名解決と呼ばれ、DNSリゾルバ、ルートサーバー、TLDサーバー、オーソリティブサーバーといった複数のコンポーネントを利用します。

よくある質問:

 1. DNSとは何ですか? DNSはDomain Name Systemの略で、ウェブサイトの名前をIPアドレスに変換するためのシステムです。

 2. DNSが重要な理由は何ですか? DNSは人間が覚えやすいウェブサイトの名前を使って、そのウェブサイトのIPアドレスを見つける手助けをします。

 3. DNSはどのように動作しますか? DNSは階層的に連携したサーバーを通じて、ドメイン名を解決します。

 4. DNSキャッシングとは何ですか? DNSキャッシングは、一時的にドメイン名の解決情報を保存するメカニズムです。これにより、ドメイン名の解決時間が短縮され、DNSのパフォーマンスが向上します。

 5. DNSに関連するセキュリティ問題は何ですか? DNSスプーフィングやDNSアンプリフィケーションアタックなど、多くのセキュリティ問題が存在します。

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.