+1

Đối tượng Screen trong JavaScript

Đối tượng Screen trong JavaScript

 • Đối tượng screen chứa đựng các thông tin về màn hình của người dùng.

 • Với đối tượng screen, ta có thể xác định được chiều cao, chiều rộng, độ phân giải màu sắc màn hình của người dùng.

 • Dưới đây là danh sách các thuộc tính của đối tượng screen.

Thuộc tính Mô tả
height Lấy chiều cao màn hình của người dùng
width Lấy chiều rộng màn hình của người dùng
availHeight Lấy chiều cao màn của người dùng (không bao gồm thanh Taskbar nằm ngang)
availWidth Lấy chiều rộng màn hình của người dùng (không bao gồm thanh Taskbar nằm dọc)
colorDepth Lấy độ phân giải màu sắc màn hình của người dùng

1) Lấy chiều cao của màn hình

 • Để lấy chiều cao màn hình của người dùng, ta truy cập vào thuộc tính height của đối tượng screen.

Ví dụ

Lấy chiều cao màn hình của người dùng

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 <p id="demo"></p>
 <script>
  var x = "Chiều cao màn hình của bạn là: " + screen.height + "px";
  document.getElementById("demo").innerHTML = x;
 </script>
</body>

Đối với màn hình của bạn, biến x sẽ lưu trữ giá trị là:

1080

2) Lấy chiều rộng của màn hình

 • Để lấy chiều rộng màn hình của người dùng, ta truy cập vào thuộc tính width của đối tượng screen.

Ví dụ

Lấy chiều rộng màn của người dùng

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 <p id="demo"></p>
 <script>
  var x = "Chiều rộng màn hình của bạn là: " + screen.width + "px";
  document.getElementById("demo").innerHTML = x;
 </script>
</body>
</html>

Đối với màn hình của bạn, biến x sẽ lưu trữ giá trị là:

1920

3) Lấy chiều cao của màn hình (không gồm Taskbar)

 • Để lấy chiều cao màn hình (không bao gồm thanh Taskbar nằm ngang) của người dùng, ta truy cập vào thuộc tính availHeight của đối tượng screen.

Ví dụ

Lấy chiều cao màn hình (không bao gồm thanh Taskbar nằm ngang) của người dùng

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 <p id="demo"></p>
 <script>
  var x = "Chiều cao màn hình không bao gồm thanh Taskbar nằm ngang của bạn là: " + screen.availHeight + "px";
  document.getElementById("demo").innerHTML = x;
 </script>
</body>
</html>

Đối với màn hình của bạn, biến x sẽ lưu trữ giá trị là:

1040

4) Lấy chiều rộng của màn hình (không gồm Taskbar)

 • Để lấy chiều rộng màn hình (không bao gồm thanh Taskbar nằm dọc) của người dùng, ta truy cập vào thuộc tính availWidth của đối tượng screen

Ví dụ

Lấy chiều rộng màn hình (không bao gồm thanh Taskbar nằm dọc) của người dùng

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 <p id="demo"></p>
 <script>
  var x = "Chiều rộng màn hình không bao gồm thanh Taskbar nằm dọc của bạn là: " + screen.availWidth + "px";
  document.getElementById("demo").innerHTML = x;
 </script>
</body>
</html>

Đối với màn hình của bạn, biến x sẽ lưu trữ giá trị là:

1920

5) Lấy độ phân giải màu sắc

 • Để lấy độ phân giải màu sắc (số bit cho một điểm ảnh) màn hình của người dùng, ta truy cập vào thuộc tính colorDepth của đối tượng screen.

Ví dụ

Lấy độ phân giải màu sắc màn hình của người dùng

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 <p id="demo"></p>
 <script>
  var x = "Độ phân giải màu sắc màn hình của bạn là: " + screen.colorDepth + " bit";
  document.getElementById("demo").innerHTML = x;
 </script>
</body>
</html>

Đối với màn hình của bạn, biến x sẽ lưu trữ giá trị là:

24


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.