Đôi chút về CSS framework - Bulma

1. Giới thiệu

 • Bulma là một css framework, được viết bằng sass dựa vào flexbox, sử dụng css-grid for responsive và được thiết kế cho mobile first. Nó là một modular css fw, có nghĩa bạn có thể sử dụng đơn lẻ các chức năng của nó như columns, button, form…

2. Cài đặt

 • Sử dụng npm (khuyên dùng)
  • npm install bulma
 • Sử dụng CDN
  • https://cdnjs.com/libraries/bulma

3. Tổng quan

 • Modularity: Bulma chứa 39 file .sass, chúng ta có thể import trực tiếp module nào cần thiết cho dự án của mình. Xem ví dụ bên dưới:

  • @import "bulma/sass/utilities/_all"
  • @import "bulma/sass/grid/columns"
  • @import "bulma/sass/elements/button.sass"
 • Responsiveness

  • Vertical by default: Tất cả element trong Bulma là mobile first và được tối ưu hóa cho việc đọc theo chiều dọc. Tuy nhiên, bạn có thể bố cục theo chiều ngang cho columns hoặc nav bằng modifier is-mobile.
  • Breakpoints:
   • Bulma có 5 breakpoint, là các giá trị mà Bulma dựa vào để detect cho responsive:

    • mobile: up to 768px
    • tablet: from 769px
    • desktop: from 1024px
    • widescreen: from 1216px
    • fullhd: from 1408px

   • Và có 9 reponsive mixins: Chúng ta có thể xem hình minh họa bên dưới.

 • Colors: Bulma hỗ trợ danh sách các màu mặc định, được sử dụng hiện tại cho các elementscomponents. Chúng ta có thể sử dụng với format như sau .is-$color như là is-primary, is-dark, is-success

   // Import danh sách biến khởi tạo mặc định
   @import "../node_modules/bulma/sass/utilities/initial-variables";
  
   // Định nghĩa màu xanh
   $blue: #72d0eb;
  
   // Update lại color của primary
   $primary: $pink;
  
  
 • Functions: Bulma sử dụng 3 functions để định nghĩa giá trị và tính toán màu sắc động colors dynamically.

  • powerNumber($number, $exp)
  • colorLuminance($color)
  • findColorInvert($color)

  Để hiểu rõ 3 function trên hoạt động như thế nào các bạn có thể tìm hiểu thêm tại https://bulma.io/documentation/overview/functions/

4. Tham khảoAll Rights Reserved