Dockerizing fullstack app with reactjs, expressjs, postgresql (Phần 2)

Chào mọi người, lại là mình đây, hôm nay chúng ta cùng nhau hoàn thành nốt "Như thế nào để kết hợp reactjs, expressjs, postresql và docker trong một ứng dụng ?". Nào hãy theo dõi bài viết này nhé 🙏

1. Chuẩn bị

Vẫn như lần trước các bạn nhé 😄 (https://viblo.asia/p/dockerizing-fullstack-app-with-reactjs-expressjs-postgresql-phan-1-maGK74zMZj2)

2. Tiến hành

Hôm nay chúng ta sẽ làm 2 phần còn lại là serverdatabase.

database

Mình sẽ tiến hành khởi tạo database sử dụng hệ quản trị PostgreSQL trước nhé.

Đầu tiên chúng ta vào thư mục database và bắt đầu tạo các file cần thiết.

Tạo file table.sql để khởi tạo table

CREATE TABLE public.products (
 id bigserial NOT NULL,
 name varchar(128) NOT NULL
);

Tạo file testdata.sql để tạo các dữ liệu

START TRANSACTION;

-- Set sequence
SELECT setval('products_id_seq', 10000);

DELETE FROM products;

INSERT INTO products
(id, name)
VALUES
(1, 'Iphone X 64G'),
(2, 'Iphone 8 plus 64G'),
(3, 'Samsung Galaxy Note 9 128GB');

COMMIT;

Tạo file script.sh chứa các đoạn lệnh

#!/bin/sh

if [ "$1" == "create-db" ]; then
  docker exec -it app-db dropdb -U postgres management-app
  docker exec app-db createdb -U postgres management-app
elif [ "$1" == "create-table" ]; then
  docker cp ./table.sql app-db:/table.sql
  docker exec -it app-db psql -U postgres -d management-app -f ./table.sql
elif [ "$1" == "insert-testdata" ]; then
  docker cp ./testdata.sql app-db:/testdata.sql
  docker exec -it app-db psql -U postgres -d management-app -f ./testdata.sql
elif [ "$1" == "check" ]; then
  docker exec -it app-db psql -U postgres -d management-app -c "SELECT * FROM products"
else
  echo "syntax error."
fi

Sau đó cập nhật file docker-compose.yml

 db:
  image: postgres:9.6
  container_name: app-db
  volumes:
   - db-data:/var/lib/postgresql
  ports:
   - 15432:5432
  networks:
   - backend_network
  environment:
   - POSTGRES_USER=postgres
   - POSTGRES_PASSWORD=password
   - POSTGRES_DB=management-app
volumes:
 db-data:

Run nhẹ cái database này bằng chạy lệnh docker-compose xem nó lên gì nhé 😎

docker-compose up db

Kết quả

Tiếp tục tiến hành lần lượt các lệnh trong file script.sh

cd database/
./script.sh create-db
./script.sh create-table
./script.sh insert-testdata
./script.sh check

Kết quả

Vậy là dữ liệu đã được thêm vào như đúng mong đợi 👍

server

Đầu tiên chúng ta vào thư mục server và bắt đầu tạo các file cần thiết.

Tạo file package.json

{
 "name": "server",
 "version": "1.0.0",
 "main": "index.js",
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
  "cors": "^2.8.5",
  "express": "^4.17.1",
  "pg": "^7.11.0"
 },
 "devDependencies": {
  "nodemon": "^1.19.1"
 },
 "scripts": {
  "start": "nodemon src/app.js"
 }
}

Tạo file src/app.js. Ở đây mình chỉ cấu hình node đơn giản thôi nhé 😀

const express = require('express')
const cors = require('cors')

const productRouter = require('./productRouter')

const app = express()

app.use(
 cors({
  credentials: true,
  origin: `http://localhost:6969`,
 }),
)

app.use('/api/products', productRouter)

app.get('/', (req, res) => res.send('DaiNT2 - Hello server!'))

app.listen(9696, () => console.log(`Server listening on port 9696`))

Tiếp theo là tạo file src/connect.db.js để tạo một kết nối với database PostgreSQL

const { Pool } = require('pg')

const pool = new Pool({
 connectionString: process.env.DATABASE_CONNECTION_STRING,
})

module.exports = pool

Tạo file src/productController.js để thao tác với database

const pool = require('./connect.db')

module.exports.findAll = (req, res, next) => {
 const sql = 'SELECT * FROM products'
 pool.query(sql, (err, response) => res.send(response.rows))
}

Tạo file src/productRouter.js để tạo liên kết route với controller

const express = require('express')
const router = express.Router()

const { findAll } = require('./productController')

router.get('/', findAll)

module.exports = router

Tạo file Dockerfile để lên kịch bản build image cho server

FROM node:10-alpine

RUN mkdir /usr/app
WORKDIR /usr/app
COPY package.json .
RUN yarn
COPY . .

CMD ["yarn", "start"]

Sau đó cập nhật file docker-compose.yml (Lưu ý khi sử dụng window thì phải setting Shared Drives để có thể sử dụng volumes nhé)

version: '3.3'
services:
 client:
  build:
   context: ./client
  container_name: app-client
  volumes:
   - ./client/src:/usr/app/src
  ports:
   - 6969:6969
  networks:
   - frontend_network
  environment:
   - CHOKIDAR_USEPOLLING=true
 server:
  build:
   context: ./server
  container_name: app-server
  volumes:
   - ./server/src:/usr/app/src
  ports:
   - 9696:9696
  depends_on:
   - db
  networks:
   - backend_network
  environment:
   - CHOKIDAR_USEPOLLING=true
   - DATABASE_CONNECTION_STRING=postgresql://postgres:[email protected]:5432/management-app
 db:
  image: postgres:9.6
  container_name: app-db
  volumes:
   - db-data:/var/lib/postgresql
  ports:
   - 15432:5432
  networks:
   - backend_network
  environment:
   - POSTGRES_USER=postgres
   - POSTGRES_PASSWORD=password
   - POSTGRES_DB=management-app
volumes:
 db-data:
networks:
 frontend_network:
 backend_network:

Cuối cùng là run nhẹ cái app (toàn bộ) này bằng chạy lệnh docker-compose xem tất cả đã ổn áp chưa nhé 😎

docker-compose up

Kết quả

Lên hết rồi đó. Giờ ta truy cập vào http://localhost:6969/

Sự kết hợp đã thành công như mong đợi 💯. Quẩy lên nào anh em, hehe 😆

3. Kết luận

Tổng kết qua 2 phần thì chúng ta đã dựng thành công Dockerizing fullstack app with reactjs, expressjs, postgresql . Nhìn chung thì phần source code mình viết ở trên cũng không có gì khó hiểu cho các bạn đã biết cơ bản. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình, hi vọng nó có thể giúp phần nào đó giúp các bạn sớm trở thành một lập trình viên fullstack nhé 🙏 😜

Link repo tại đây https://github.com/daint2git/viblo.asia/tree/master/fullstack-reactjs-expressjs-postgresql-docker

All Rights Reserved