+3

Dockerizing a Node.js web app

Introdution

Hi guys! Sau khi có ý định tìm hiểu docker và đọc document. Nhận thấy để thực hành các phần của docker: containers, services... chúng ta cần có một image.

Bài hướng dẫn trên trang chủ của docker bằng python bản thân đang làm nodejs. Nên mình quyết định việc đầu tiên sẽ: build docker image của nodejs.

Mời các bạn theo dõi:

Create the Node.js app

 • Để tạo một docker container của Nodejs việc đầu tiên chúng ta phải tạo nodejs app, bằng cách tạo file package.json với nội dung như dưới:
 {
  "name": "docker_web_app",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Node.js on Docker",
  "author": "phucluongngoc@gmail.com",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
   "start": "node index.js"
  },
  "dependencies": {
   "express": "^4.16.1"
  }
 }
 • Từ package.json chúng ta sẽ cài gói phụ thuộc với npm install.
 • Và tạo web app hết sức đơn giản trong index.js file:
 'use strict';

 const express = require('express');

 // Constants
 const PORT = 8080;
 const HOST = '0.0.0.0';

 // App
 const app = express();
 app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello world 2019!\n');
 });

 app.listen(PORT, HOST);
 console.log(`Devil's running on http://${HOST}:${PORT}`);
 • Done! Thử check lại web-app của chúng ta có hoạt động.
 • Đầu tiên khởi chạy server với: npm start sau đó thử request tới server chúng ta được kết quả như dưới:
 $ curl -i localhost:8080
 HTTP/1.1 200 OK
 X-Powered-By: Express
 Content-Type: text/html; charset=utf-8
 Content-Length: 18
 ETag: W/"12-7ewqKCFbMISMUMaXguJLPYCIvw0"
 Date: Sat, 20 Apr 2019 08:59:27 GMT
 Connection: keep-alive

 Hello world 2019!
 • Fine! Như vậy web-app của chúng ta hoạt động, phần tiếp theo sẽ tạo các cấu hình cần thiết để có build docker image từ web app này.

Creating a Dockerfile

 • Tạo một file trống với tên chính xác: Dockerfile bằng cách:
touch Dockerfile
 • Image của chúng ta sẽ build dựa trên image gốc được cung cấp bởi Node bằng câu lệnh:
 FROM node:8
 • Tiếp theo ta sẽ tạo thư mục chứa toàn bộ source code bên trong image. Đây cũng sẽ là thư mục làm việc của web app.
 #Create app directory
 WORKDIR /usr/src/app
 • Bước tiếp theo chúng ta sẽ copy file package*.json và cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết(thay vì copy toàn bộ) việc này cho phép tận dụng lợi thế cached của Docker layers).
 # Install app dependencies
 # A wildcard is used to ensure both package.json AND package-lock.json are copied
 # where available (npm@5+)
 COPY package*.json ./

 RUN npm install
 # If you are building your code for production
 # RUN npm ci --only=production
 • COPY toàn bộ source code vào trong Docker image với câu lệnh:
 #Bundle app source
 COPY . .
 • Map tới port 8080 của container
 EXPOSE 8080
 • Khởi chạy ứng dụng:
 CMD ["npm", "start"]
 • Dockerfile hoàn chỉnh của chúng ta trông sẽ như thế này:
 FROM node:8

 #Create app directory
 WORKDIR /usr/src/app

 # Install app dependencies
 # A wildcard is used to ensure both package.json AND package-lock.json are copied
 # where available (npm@5+)
 COPY package*.json ./

 RUN npm install
 # If you are building your code for production
 # RUN npm ci --only=production

 #Bundle app source
 COPY . .

 EXPOSE 8080

 CMD ["npm", "start"]

Add .dockerignore file

 • Tạo file .dockerignore cùng cấp với file Dockerfile. Cấu hình dưới sẽ chỉ cho docker biết bỏ qua các file ko cần copy vào trong image:
 node_modules
 npm-debug.log

Building our image

 • Chúng ta đã setup xong web app và cấu hình cho docker. Bước tiếp theo build docker image từ các chuẩn bị đó:
 docker build -t node-web-app .
 • -t node-web-app gắn cho image được một tag với tên node-web-app.
 • Đừng quên ., nó có thể là PATH hoặc URL, dấu chấm . cho docker biết sẽ đọc file Dockerfile cùng cấp với thư mục đang chạy lệnh docker build

Run the image

 • Khởi chạy image với -d | detached mode, để container chạy nền ( background). -p để map port local với port trên container.
 docker run -p 3000:8080 -d node-web-app
 • Kiểm tra container của bạn đang chạy
 # Get container ID
 docker ps

 # Print app output
 docker logs <container id>
 • Nếu cần login bên trong container đang chạy, thực hiện lệnh sau:
 docker exec -ti <container id> /bin/bash

Test

 • Thử truy cập tới dịch vụ, ta sẽ được như dưới:
 # curl -i localhost:3000
 HTTP/1.1 200 OK
 X-Powered-By: Express
 Content-Type: text/html; charset=utf-8
 Content-Length: 18
 ETag: W/"12-7ewqKCFbMISMUMaXguJLPYCIvw0"
 Date: Sat, 20 Apr 2019 09:56:54 GMT
 Connection: keep-alive

 Hello world 2019!

Question

 • Một số câu hỏi mình thắc mắc khi build image này:

  1. Port trong web-app, và EXPOSE trong Dockerfile, trong -p 3000:8080 khi run image có mối liên hệ như thế nào?

  Port trong web-app là port cấu hình dịch vụ. Web-app sẽ lắng nghe request thông qua port này.

  EXPOSE trong Dockerfile chỉ ra rằng container lắng nghe trên cổng này trong mạng (network) cụ thể.

  -p 3000:8080 Giúp map giữa localhost:3000 vào port 8080 của container. Lưu ý container và localhost thuộc 2 dải mạng khác nhau.

  Hai port của -pEXPOSE mang hai ý nghĩa khác nhau, không liên quan. Bạn có thể command EXPOSE và chạy lại. Container khác ( nếu có) được cấu hình cùng dải mạng với conatiner web-app sẽ ko truy cập được. Nhưng từ máy chủ sẽ vẫn truy cập được qua: localhost:3000. Không tin à? Làm thử đi thì biết 😄.

  1. Chẳng phải COPY . . sẽ copy toàn bộ source code vào trong image rồi. Tại sao lại phải copy package.jsonnpm install trước.

  npm install thường là bước tốn thời gian, nhưng chúng ta chỉ cần chạy lại nó khi package.json có sự thay đổi. Bởi vậy thường bước một sẽ cài các gói phụ thuộc và bước hai mới thực sự thêm source code. Ví dụ khi bạn thay đổi source code src/*.js nhưng không thay đổi các gói phụ thuộc package.json. Nhờ thực hiện theo cách này, khi bạn build lại image, Docker sẽ không cần chạy lại chúng(npm install). Nguyên nhân từ cách Docker image được build ( dựa trên layer và cache).

 • Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới bước này 😄.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.