+2

Dockerize một ứng dụng Rails 5, Postgres, Redis, Sidekiq và Action Cable với Docker Compose

Sau bài viết này, bạn sẽ hiểu những lợi ích của việc sử dụng Docker là gì và sẽ có thể:

 • Cài đặt Docker trên tất cả các nền tảng trong vòng 5 phút.
 • Chạy một ứng dụng Rails 5+ sử dụng các phương pháp tốt.
 • Biết cách viết Dockerfile.
 • Chạy nhiều Docker container với Docker Compose.

Docker là gì và tại sao nó hữu ích?

Docker cho phép bạn đóng gói một ứng dụng hoặc dịch vụ với tất cả các dependencies của nó vào một đơn vị được tiêu chuẩn hóa. Đơn vị này được gọi là Docker image.

Tất cả mọi thứ ứng dụng cần để chạy đều được chứa trong đó. Docker image chứa code, runtime, thư viện hệ thống và bất cứ thứ gì bạn cài đặt trên máy chủ để làm cho nó chạy nếu bạn không sử dụng Docker.

Cài đặt Docker

Việc cài đặt Docker được hướng dẫn chi tiết tại Docker’s documentation

Đảm bảo rằng Docker và Docker Compose hoạt động

Trước khi tiếp tục, bạn nên kiểm tra:

docker --version
> Docker version 17.06.0-ce, build 02c1d87

docker-compose --version
> docker-compose version 1.14.0, build c7bdf9e

Tạo một ứng dụng rails

Ta có thể sử dụng rails new để tạo một project mới và xây dựng nó, nhưng sẽ nhanh hơn nếu sử dụng một ứng dụng có sẵn.

Ta sẽ sử dụng một ứng dụng cơ bản cung cấp bởi orats. Nó là một công cụ mã nguồn mở để tạo một project rails.

Cài đặt orats

gem install orats

Tạo một project mới

# Feel free to generate the project anywhere you want.
orats new /tmp/my_dockerized_app

Dockerize cho ứng dụng Rails

Có một vài điều ta cần làm để Dockerize ứng dụng.

Logging

Để log hoạt động đúng, Docker cần ứng dụng của ta ghi log vào STDOUT. Đây là một ý tưởng tốt vì việc quản lý log sẽ tách khỏi ứng dụng của bạn. Bạn có thể lựa chọn để Docker ghi log vào syslog hoặc một local service đang chạy trên máy chủ của bạn hoặc sử dụng bên thứ 3 như Loggly.

Trong tất cả các trường hợp, bạn cần thực hiện một điều chỉnh nhỏ cho ứng dụng Rails của bạn:

# config/application.rb : Lines 21-24

logger      = ActiveSupport::Logger.new(STDOUT)
logger.formatter = config.log_formatter
config.log_tags = [:subdomain, :uuid]
config.logger  = ActiveSupport::TaggedLogging.new(logger)

Ta vừa thiết lập rails ghi log vào STDOUT và thiết lập một format tùy chỉnh để bao gồm cả subdomain và uuid vào mỗi phần tử log.

Các tệp của Docker

Thư mục gốc của project có một vài tệp của Docker:

[email protected]:/tmp/my_dockerized_app ⚡ ls -la
-rw-rw-r-- 1 nick nick  3507 Jul 7 10:50 .env
-rw-rw-r-- 1 nick nick  1032 Jul 7 10:50 docker-compose.yml
-rw-rw-r-- 1 nick nick  4353 Jul 7 10:50 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 nick nick   49 Jul 7 10:50 .dockerignore

Tệp duy nhất cần thiết là Dockerfile nhưng bạn sẽ thấy hầu hết các ứng dụng web đều sẽ chứa một số tệp khác.

Dockerfile

Hãy bắt đầu với Dockerfile bởi vì để nói về các tệp khác sẽ đòi hỏi phải có một chút kiến thức về cách Docker image được xây dựng như thế nào.

Bạn có thể coi tệp này như là thiết kế của Docker image của bạn. Khi chạy lệnh docker build các dòng trong tệp này sẽ được thực thi từ trên xuống. Nó sẽ chạy tất cả các lệnh trong context của Docker image.

FROM ruby:2.5-alpine

RUN apk update && apk add build-base nodejs postgresql-dev

RUN mkdir /app
WORKDIR /app

COPY Gemfile Gemfile.lock ./
RUN bundle install --binstubs

COPY . .

LABEL maintainer="Nick Janetakis <[email protected]>"

CMD puma -C config/puma.rb

Tại thời điểm này, ta có thể xây dựng image và có thể truy cập vào ứng dụng rails. Nhưng hãy tránh làm điều đó vào lúc này.

.dockerignore

Tiếp theo là tệp .dockerignore

.git
.dockerignore
.byebug_history
log/*
tmp/*

Tệp này tương tự như tệp .gitignore. Nó cho phép bạn liệt kê các danh sách đen các thư mục hoặc tệp nhất định.

docker-compose.yml

Docker Compose là một công cụ chính thức được cung cấp bởi Docker. Nó là một tiện ích giúp bạn soạn thảo các lệnh Docker và quản lý nhiều container một cách dễ dàng.

version: '2'

services:
 postgres:
  image: 'postgres:10.3-alpine'
  volumes:
   - 'postgres:/var/lib/postgresql/data'
  env_file:
   - '.env'

 redis:
  image: 'redis:4.0-alpine'
  command: redis-server --requirepass yourpassword
  volumes:
   - 'redis:/data'

 website:
  depends_on:
   - 'postgres'
   - 'redis'
  build: .
  ports:
   - '3000:3000'
  volumes:
   - '.:/app'
  env_file:
   - '.env'

 sidekiq:
  depends_on:
   - 'postgres'
   - 'redis'
  build: .
  command: sidekiq -C config/sidekiq.yml.erb
  volumes:
   - '.:/app'
  env_file:
   - '.env'

 cable:
  depends_on:
   - 'redis'
  build: .
  command: puma -p 28080 cable/config.ru
  ports:
   - '28080:28080'
  volumes:
   - '.:/app'
  env_file:
   - '.env'

volumes:
 redis:
 postgres:

.env

Tệp này không phải là một phần về mặt kỹ thuật của Docker, nhưng nó được sử dụng bởi Docker và ứng dụng Rails. Mặc định, Docker Compose sẽ tìm kiếm tệp .env trong cùng thư mục với tệp docker-compose.yml Ta có thể đặt các biến môi trường ở đây. Ví dụ:

COMPOSE_PROJECT_NAME=my_dockerized_app

Chạy ứng dụng Rails

Bạn có thể chạy mọi thứ bằng cách gõ docker-compose up --build. Sau khi lệnh up kết thúc, mở một cửa sổ lệnh mới và kiểm tra những gì đã được tạo ra.

Docker images

Chạy docker images:

mydockerizedapp_cable   latest       ...     392 MB
mydockerizedapp_sidekiq  latest       ...     392 MB
mydockerizedapp_website  latest       ...     392 MB
postgres         10.3-alpine     ...     39.5 MB
redis           4.0-alpine     ...     27.5 MB
ruby           2.5-alpine     ...     60.7 MB

Docker Compose tự động kéo Redis và Ruby cho bạn, sau đó xây dựng các image webside, sidekiq và cable.

Docker containers

Chạy docker-compose ps:

Name            State  Ports     
-------------------------------------------------------------------
mydockerizedapp_cable_1   ...  Up   0.0.0.0:28080->28080/tcp
mydockerizedapp_postgres_1  ...  Up   5432/tcp
mydockerizedapp_redis_1   ...  Up   6379/tcp
mydockerizedapp_sidekiq_1  ...  Up               
mydockerizedapp_website_1  ...  Up   0.0.0.0:3000->3000/tcp

Docker Compose tự động đặt tên container cho bạn, và nó chèn thêm _1 vì nó đang chạy 1 thể hiện của Docker image. Docker Compose hỗ trợ mở rộng quy mô nhưng nó vượt ra ngoài phạm vi của bài viết này.

Hiển thị trang web

Nếu sử dụng Docker nguyên bản, bạn có thể truy cập http://localhost:3000

Nếu bạn cài đặt Docker thông qua Docker Toolbox bạn cần thực hiện 3 thay đổi cho tệp .env:

# Open the .env file and find these values:
ACTION_MAILER_HOST=localhost:3000
ACTION_CABLE_FRONTEND_URL=ws://localhost:28080
ACTION_CABLE_ALLOWED_REQUEST_ORIGINS=http:\/\/localhost*

# Replace `localhost` with your Docker Machine IP address:
ACTION_MAILER_HOST=192.168.99.100:3000
ACTION_CABLE_FRONTEND_URL=ws://192.168.99.100:28080
ACTION_CABLE_ALLOWED_REQUEST_ORIGINS=http:\/\/192.168.99.100*

Người dùng Toolbox cần thay đổi một vài thể hiện của localhost thành 192.168.99.100 hoặc bất cứ địa chỉ IP nào của Docker Machine. Bạn có thể xác định IP bằng cách chạy docker-machine ip. Để mở trang web, truy cập http://192.168.99.100:3000. Lúc này bạn sẽ nhận được lỗi cơ sở dữ liệu không tồn tại. Điều này là do ta chưa reset cơ sở dữ liệu.

Tương tác với ứng dụng Rails

Phần nãy sẽ cho thấy làm thế nào để chạy lệnh rails thông qua Docker và làm thế nào để khởi tạo một Rails database.

Reset cơ sở dữ liệu

docker-compose exec --user "$(id -u):$(id -g)" website rails db:reset

Migrate cơ sở dữ liệu

docker-compose exec --user "$(id -u):$(id -g)" website rails db:migrate

Docker Compose có lệnh exec cho phép thực thi lệnh trên một container đang chạy. Option --user "$(id -u):$(id -g)" đảm bảo rằng mọi file tạo ra khi thực thi lệnh exec được sở hữu bởi user chứ không phải root. Bây giờ ta có thể truy cập được trang web trên trình duyệt.

Kết luận

Docker thật tuyệt vời. Bây giờ bạn có thể chạy các project của mình trên các nền tảng khác mà không phải lo lắng về sự phụ thuộc vào nền tảng.

Tham khảo

https://nickjanetakis.com/blog/dockerize-a-rails-5-postgres-redis-sidekiq-action-cable-app-with-docker-compose


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.