+5

[Docker] - Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7

Docker là một công nghệ container hóa cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng dưới dạng các thùng chứa di động, tự cung cấp, có thể chạy hầu như mọi nơi. Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai container và nó là một công cụ thiết yếu cho các kỹ sư DevOps.

1. Chuẩn bị

Để làm theo hướng dẫn này các bạn cần một VPS sử dụng hệ điều hành CentOS 7. Các bạn có thể tạo máy ảo Vmware hoặc đăng kí vps trên các nhà cung cấp hosting như:

  • AWS
  • GCP
  • Vultr
  • Digitalocean

2. Các bước cài đặt

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

Đầu tiên các bạn cần cập nhật hệ thống vào cài đặt một số gói cần thiết:

yum -y updateyum -y install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Bước 2: Thêm Docker stable repository

Tiếp theo, chạy lệnh sau sẽ thêm kho lưu trữ Docker vào hệ thống của bạn:

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Bước 3: Cài đặt Docker trên CentOS 7

Sau khi thêm kho lưu trữ Docker, hãy sử dụng lệnh bên dưới để cài đặt Docker

yum -y install docker-ce

Bước 4: Khởi động docker

Sau khi Docker được cài đặt hoàn tất, hãy chạy các lệnh sau để khởi động Docker:

systemctl start docker
systemctl enable docker

Để kiểm tra xem Docker đã hoạt động hay chưa các bạn sử dụng lệnh sau:

systemctl status docker

3. Cài đặt Docker Compose

Để cài đặt các Docker Compose các bạn sử dụng các lệnh sau

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Để kiểm tra phiên bản Docker Compose dùng lệnh

docker-compose --version

4. Giao diện dòng lệnh

Lệnh Docker CLI có dạng như sau:

docker [option] [subcommand] [arguments]

5. Docker Images

  • Docker image được tạo thành từ một loạt các lớp hệ thống tập tin tạo nên một ứng dụng phần mềm thực thi. Image là một tệp nhị phân bất biến bao gồm ứng dụng và tất cả các thành phần phụ thuộc khác như thư viện, tệp nhị phân và các hướng dẫn cần thiết để chạy ứng dụng.
  • Bạn có thể hiểu Docker Images như một ảnh chụp nhanh của Docker Container. Hầu hết các Docker Images có sẵn trên Docker Hub. Docker Hub là dịch vụ được sử dụng để lưu giữ Docker Images.
Tìm kiếm Docker Image

Để tìm kiếm Docker Images trên Docker Hub, hãy sử dụng lệnh như sau.

docker search image-name
Ví dụ: để tìm kiếm CentOS image, bạn dùng lệnh như sau:
docker search centos
docker_search_centos

Hầu hết các Docker Image trên Docker Hub được gắn tag với số phiên bản. Khi không có tag nào được chỉ định, Docker sẽ tải phiên bản mới nhất của Image.

Tải Docker Image

Ví dụ: để tải xuống bản chính thức mới nhất của Image CentOS 8, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

docker image pull centos

Tùy thuộc vào tốc độ Internet của bạn, quá trình tải xuống có thể mất vài giây hoặc vài phút. Khi không chỉ định tag, Docker sẽ tải Image CentOS mới nhất, tại thời điểm viết bài viết này là CentOS 8. Nếu bạn muốn tải xuống một bản phát hành CentOS cũ hơn, hãy thêm tag để chỉ định phiên bản

docker image pull centos:7
docker_image_pull

Để liệt kê tất cả các Image đã tải về sử dụng lệnh sau:

docker image ls
docker_image_ls

Xoá Docker image Nếu vì một số lý do, bạn muốn xóa một Image, bạn có thể làm điều đó với lệnh sau:

docker image rm image-name
Ví dụ để xoá Image centos sử dụng lệnh như sau
docker image rm centos
docker-image

Lưu ý: Bạn sẽ không thể xoá Image nếu bạn đang chạy Container dựa trên Image đó

6. Docker Containers

  • Một thể hiện của Image được gọi là Container. Container đại diện cho thời gian chạy cho một ứng dụng, quy trình hoặc dịch vụ.
  • Bạn có thể hiểu Docker Image là lớp (Class) và Docker container là một thể hiện của một lớp (Class).
  • Chúng ta có thể bắt đầu, dừng, loại bỏ và quản lý một container.

Start Docker Container

Lệnh sau sẽ khởi động Container CentOS dựa trên Image centos. Nếu bạn run Image centos, Docker sẽ tự động tải xuống Image centos trước khi chạy Container:

docker container run centos

Switch -it cho phép chúng ta tương tác với container thông qua dòng lệnh. Để bắt đầu một loại container tương tác sử dụng lệnh như sau:

docker container run -it centos /bin/bash

Liệt kê Docker Container

Để liệt kê các container đang hoạt động, sử dụng lệnh như sau:

docker container ls

Để xem cả Container đang hoạt động và không hoạt động, sử dụng lệnh như sau:

docker container ls -a

Xoá bỏ Docker Container

Để xóa một hoặc nhiều container, sao chép ID container (hoặc ID) và dán chúng sau lệnh docker container rm:

docker container rm c55680af670c

Cám ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào những bài sau. Thân ái và quyết thắng 🤗

Tài liệu tham khảo

#Link1

#Link2


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.