+3

[Django ORM] Group By trong Django

Group by trong Django

Mình sẽ sử dụng User model đã hỗ trợ sẵn của Django nằm trong django.contrib.auth app.

Count

SQL:

SELECT COUNT(*) FROM auth_user

Django ORM:

User.objects.count()

Aggregate Function

Để sử dụng được các aggregate functions, chúng ta cần import các function đó nằm trong mục from django.db.models import Count.
Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng Count function, ngoài ra còn cách aggregate function khác như: Max, Min, Sum, Avg.

SQL:

SELECT COUNT(id) AS id__count FROM auth_user

Django ORM:

from django.db.models import Count

User.objects.aggregate(Count('id'))

=> {"id__count": 318}

Bạn cũng có thể thay đổi tên của giá trị trả về. Ví dụ mình sẽ đổi từ id__count sang total. SQL:

SELECT COUNT(id) AS total FROM auth_user

Django ORM:

from django.db.models import Count

User.objects.aggregate(total=Count('id'))

=> {"total": 318}

Group by với aggregate function

SQL:

SELECT
  is_active,
  COUNT(id) AS total
FROM
  auth_user
GROUP BY
  is_active

Django ORM:

User.objects
.values('is_active')
.annotate(total=Count('id'))
 • values('is_active'): trường muốn group by.
 • annotate(total=Count('id')): group by theo aggregate function nào.

=> Thứ tự gọi là values trước annotate.

Filter a QuerySet với Group by

Ví dụ này sẽ đếm số lượng những user active hoặc inactive có role là staff.

SQL:

SELECT
  is_active,
  COUNT(id) AS total
FROM
  auth_user
WHERE
  is_staff = True
GROUP BY
  is_active

Django ORM:

User.objects
.values('is_active')
.filter(is_staff=True)
.annotate(total=Count('id'))

Sort a QuerySet với Group by

SQL:

SELECT
  is_active,
  COUNT(id) AS total
FROM
  auth_user
GROUP BY
  is_active
ORDER BY
  is_active,
  total

Django ORM:

User.objects
.values('is_active')
.annotate(total=Count('id'))
.order_by('is_active', 'total')

Kết hợp nhiều Aggregate Function với Group By

Ví dụ này sẽ đếm số lượng những user active hoặc inactive và với từng loại active hoặc inactive sẽ lấy ra last_joined.

SQL:

SELECT
  is_active,
  COUNT(id) AS total,
  MAX(date_joined) AS last_joined
FROM
  auth_user
GROUP BY
  is_active

Django ORM:

from django.db.models import Max

User.objects
.values('is_active')
.annotate(
  total=Count('id'),
  last_joined=Max('date_joined'),
)

Group By nhiều trường

Kết quả của ví dụ này sẽ bao gồm is_active, is_staff và số lượng users với mỗi group.

SQL:

SELECT
  is_active,
  is_staff,
  COUNT(id) AS total
FROM
  auth_user
GROUP BY
  is_active,
  is_staff

Django ORM:

User.objects
.values('is_active', 'is_staff')
.annotate(total=Count('id'))

Group By với Expression

SQL:

SELECT
  EXTRACT('year' FROM date_joined),
  COUNT(id) AS total
FROM
  auth_user
GROUP BY
  EXTRACT('year' FROM date_joined)

Django ORM:

User.objects
.values('date_joined__year')
.annotate(total=Count('id'))

Sử dụng với Conditional Aggregation

SQL:

SELECT
  EXTRACT('year' FROM date_joined),

  COUNT(id) FILTER (
    WHERE is_staff = True
  ) AS staff_users,

  COUNT(id) FILTER (
    WHERE is_staff = False
  ) AS non_staff_users

FROM
  auth_user
GROUP BY
  EXTRACT('year' FROM date_joined)

Django ORM:

from django.db.models import F, Q

User.objects
.values('date_joined__year')
.annotate(
  staff_users=(
    Count('id', filter=Q(is_staff=True))
  ),
  non_staff_users=(
    Count('id', filter=Q(is_staff=False))
  ),
)

Sử dụng với Having

SQL:

SELECT
  is_active,
  COUNT(id) AS total
FROM
  auth_user
GROUP BY
  is_active
HAVING
  COUNT(id) > 100

Django ORM:

User.objects
.annotate(year_joined=F('date_joined__year'))
.values('is_active')
.annotate(total=Count('id'))
.filter(total__gt=100)

Distinct với Group By

SQL:

SELECT
  is_active,
  COUNT(id) AS total,
  COUNT(DISTINCT last_name) AS unique_names
FROM
  auth_user
GROUP BY
  is_active

Django ORM:

User.objects
.values('is_active')
.annotate(
  total=Count('id'),
  unique_names=Count('last_name', distinct=True),
)

Join với Group By

SQL:

SELECT
  p.type,
  COUNT(u.id) AS total
FROM
  auth_user u
  JOIN user_profile p ON u.id = p.user_id
GROUP BY
  p.type

Django ORM:

User.objects
.values('user_profile__type')
.annotate(total=Count('id'))

Group By với Many to Many Relationship

SQL:

SELECT
  u.id,
  COUNT(ug.group_id) AS memberships
FROM
  auth_user
  LEFT OUTER JOIN auth_user_groups ug ON (
    u.id = ug.user_id
  )
GROUP BY
  u.id

Django ORM:

User.objects
.annotate(memberships=Count('groups'))
.values('id', 'memberships')

Hi vọng bài viết giúp ích được các bạn trong việc làm quen với Django ORM.

Mình có tham khảo và dịch lại bài viết tại blog:
https://hakibenita.com/django-group-by-sql

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.