+1

[DJANGO - Cơ bản] Tạo phụ thuộc dropdown dùng Ajax / Jquery

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một danh sách hiện thị phụ thuộc vào một field nào đó nhé. Trường hợp hay sử dụng là chọn các Tỉnh/Thành phố, hay chọn cầu thủ của một câu lạc bộ ...

Trong ví dụ này mình sử dụng :

 • Django 2.0.5
 • Python 3.6.3
 • Bulma CSS

Chúng ta bắt đầu nào!


Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một Field chọn các danh sách cầu thủ của câu lạc bộ mà người dùng ưu thích.

Đầu tiên hãy tạo ứng dụng như sau

models.py

from django import models

class Football(models.Model):
  name = models.CharField(('CLB'),max_length = 50)
  
  class Meta:
    ordering = ('name',)
    
  def __str__(self):
    return self.name

class Player(models.Model):
  name= models.CharField(('tên'), max_length=140)
  clb = models.ForeignKey(Football, on_delete=models.CASCADE)
  
  class Meta:
    ordering = ('name',)
  
  def __str__(self):
    return self.name

class Person(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=100)
  team = models.ForeignKey(Football, on_delete=models.CASCADE)
  player = models.ForeignKey(Player, on_delete=models.CASCADE)
  
  def __str__(self):
    return self.name
 

Chúng ta vừa tạo ra model gồm FootballPlayer dùng cho việc lựa chọn các cầu thủ trong một CLB. Person là thông tin người dùng đăng ký, gồm tên, clb yêu thích, và cầu thủ yêu thích trong clb đó.

urls.py

from django.urls import path, include
from . import views

urlpatterns = [
  path('', views.person_list.as_view(), name='person_list'),
  path('add/', views.person_create.as_view(), name='person_create'),
]

Chúng ta vừa tạo 2 path để thêm người dùng và danh sách người dùng.

Bây giờ hãy tạo person_list va person_create :

views.py

from django.views.generic import ListView, CreateView
from django.urls import reverse_lazy
from .models import Person

class person_list(ListView):
  model = Person
  template_name = 'person_list.html'
  context_object_name = 'people'
  
class person_create(Createview):
  model = Person
  template_name = 'person_create.html'
  fields = ('name', 'Player','Football',)
  success_url = reverse_lazy('personList') 

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.