Display: inline-block, Float: left, Display: flex bạn lựa chọn cái nào ?

Trong quá trình xây dựng giao diện website thì việc bắt gặp xây dựng layout cho bố cục hay hiển thị list box ta gặp khá nhiều, mình xin trình bày 3 cách để xử lý bài toán này với ví dụ thực tế.

Yêu cầu

Hiển thị một list box với yêu cầu 4 box trên một hàng.

Ta có khối html với phần style ban đầu:

 <ul>
 <li class="box1"><a>box1</a></li>
 <li class="box2"><a>box2</a></li>
 <li class="box3"><a>box3</a></li>
 <li class="box4"><a>box4</a></li>
 <li class="box5"><a>box5</a></li>
 <li class="box6"><a>box6</a></li>
 <li class="box7"><a>box7</a></li>
 <li class="box8"><a>box8</a></li>
 <li class="box9"><a>box9</a></li>
 <li class="box10"><a>box10</a></li>
</ul>

style

li{
 font-size: 25px;
 list-style: none;
 height: 300px;
 width:25%;
}


li a {
 display: block;
 background: green;
 height: 100%;
 color: #fff;
 text-align: center;
 line-height:300px;
 margin: 10px;
}

Display: inline-block

Phần lý thuyết bạn có thể tìm hiểu tại here

Bây giờ ta thay đổi lại style:

li {
display: inline-block;
}

nhưng kết quả:

Bây giờ ta thay đổi thêm phần style:

ul {
 font-size: 0;
}

kết quả nhận được như ý muốn:

Float: left

Chi tiết bạn có thể tham khảo tại here

Thay vì sử dụng thuộc tính inline-block ta thay vào đó là thuộc tính float: left

li {
 float: left;
}

kết quả ta đạt được hoàn toàn như mong muốn:

nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu một phần tử trong đó có kích thước nhở hơn so với phần tử bên cạnh

li.box4 {

 height: 150px;
}

giao diện sẽ không còn được như trước:

Điều quan trong nhất khi sử dụng float: left là làm sao để tránh trường hợp height của phần tử cần đồng đều, khi xây dựng layout thuộc tính này thường đi kèm với thuộc tính clear: both. Thuộc tính này ta có thể thấy nó được sử dụng rất nhiều trong Boostrap3 với hệ thống grid chia layout.

Display: flex

Phần tài liệu chi tiết bạn có thể tham khảo tại here Các thuộc tính đi kèm với display: flex là rất nhiều nhưng mình chỉ đề cập tới một số thuộc tính để giải quyết bài toán phía trên.

Nếu ta chỉ sử dụng mỗi thuộc tính display: flex ở phần tử cha thì kết quả:

ul {
 display: flex;
}

Mặc định khi chỉ sử dụng thuộc tính này là sẽ chia đều các phần tử có và hiển thị trên một hàng. Để hiển thị theo mong muốn ta thêm thuộc tính:

ul {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap; # có thể hiển thị trên nhiều dòng
}

li {
 #trong flex ta có thể thay thế thuộc tính width thành flex-basis để set mặc định.
 flex-basis: 25%;
}

kết quả ta nhận được

Đối với 'display: flex' thì đây là thuộc tính rất mạnh mẽ và được ưa chuộng nhất hiện nay, hiện các framwork mới nhất cũng đã apply thuộc tính này vào dượng layout (hệ thống grid của Bootstrap4 ...). Điểm trừ duy nhất mình nhận thấy là việc sử dụng nó trên IE phiên bản thấp.

Tổng kết

Tài liệu tham khảo

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/ https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_float.asp https://www.w3schools.com/css/css_inline-block.asp