+1

Direct Uploads với ActiveStorage

Active Storage là gì?

Active Storage là tình năng mới được giới thiệu từ Rails 5.2. Nó được dùng để upload các loại files lên các cloud storage như Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Storage, ... hoặc lưu trữ trong máy local. Nó sẽ dùng để thay thế cho các gem upload file khác như carrierwave, paperclip, ...

Sử dụng Active Storage thế nào?

Active Storage sử dụng 2 tables trong database: active_storage_blobsactive_storage_attachments. Run rails active_storage:install để tạo migration để tạo 2 tables trên.

rails active_storage:install
rails db:migrate

Vào config trong file: config/storage.yml để config nơi lưu trữ

local:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("storage") %>
 
test:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("tmp/storage") %>
 
amazon:
 service: S3
 access_key_id: ""
 secret_access_key: ""

Sau đó thay đổi trong từng environment file theo nhu cầu lưu trữ của bạn.

# Store files locally.
# config/environments/development.rb
config.active_storage.service = :local
# Store files on Amazon S3.
config/environments/production.rb
config.active_storage.service = :amazon

Chú ý: khi bạn lưu trữ với amazon, bạn phải thêm

gem "aws-sdk-s3", require: false

để cho active storage có thao tác với amazon s3. tương tự với các cloud storage khác, cũng cần sử dụng gem cụ thể của nó, xem thêm: http://guides.rubyonrails.org/active_storage_overview.html#amazon-s3-service

Đến đây là config cho Active Storage đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào demo. Demo này là user có thể tạo bài post với nhiều images.

Tạo model Post

rails generate model post
# db/migration/20180717061744_create_posts.rb
class CreatePosts < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :posts do |t|
   t.string :name
   t.text :content
   t.timestamps
  end
 end
end
# app/models/post.rb
class Post < ApplicationRecord
 has_many_attached :images # method của active storage: 1 post có nhiều images
end

Tạo controller cho Post

class PostsController < ApplicationController
 def new
  @post = Post.new
 end

 def create
  post = Post.create post_params
  redirect_to post
 end

 def show
  @post = Post.find params[:id]
 end

 private
  def post_params
   params.require(:post).permit(:name, :content, images: [])
  end
end

Tạo view cho post

# app/views/posts/new.html.erb
<%= form_for @post do |f| %>
 <div><%= f.text_field :name %></div>
 <div><%= f.text_area :content %></div>
 <div><%= f.file_field :images, multiple: true %></div>
 <div><%= f.submit "Save" %></div>
<% end %>
# app/views/posts/show.html.erb
<h1>Post</h1>
<ul>
 <li>Name: <%= @post.name %></li>
 <li>Content: <%= @post.content %></li>
 <li>
  <% @post.images.each do |image| %>
   <div><%= link_to image.filename, image %></div>
  <% end %>
 </li>
</ul>

rails server, bạn sẽ có thể tạo bài post với nhiều images.

Direct Uploads

Tính năng Direct Uploads này cho phép bạn dùng javascript library có sẵn trong active storage để upload trực tiếp từ client lên cloud. Bạn có thể dùng các event của nó để tạo thành progress bar, hoặc percentage khi đang upload để cho người dùng biết trạng thái của upload.

// application.js
//= require activestorage

trong file_field bạn phải thêm attr: direct_upload: true

# app/views/posts/new.html.erb
<%= form_for @post do |f| %>
 ...
 <div><%= f.file_field :images, multiple: true, direct_upload: true %></div>
 ...
<% end %>

Thêm javascript:

// direct_uploads.js
addEventListener("direct-upload:initialize", event => {
 const { target, detail } = event
 const { id, file } = detail
 target.insertAdjacentHTML("beforebegin", `
  <div id="direct-upload-${id}" class="direct-upload direct-upload--pending">
   <div id="direct-upload-progress-${id}" class="direct-upload__progress" style="width: 0%"></div>
   <span class="direct-upload__filename">${file.name}</span>
  </div>
 `)
})
 
addEventListener("direct-upload:start", event => {
 const { id } = event.detail
 const element = document.getElementById(`direct-upload-${id}`)
 element.classList.remove("direct-upload--pending")
})
 
addEventListener("direct-upload:progress", event => {
 const { id, progress } = event.detail
 const progressElement = document.getElementById(`direct-upload-progress-${id}`)
 progressElement.style.width = `${progress}%`
})
 
addEventListener("direct-upload:error", event => {
 event.preventDefault()
 const { id, error } = event.detail
 const element = document.getElementById(`direct-upload-${id}`)
 element.classList.add("direct-upload--error")
 element.setAttribute("title", error)
})
 
addEventListener("direct-upload:end", event => {
 const { id } = event.detail
 const element = document.getElementById(`direct-upload-${id}`)
 element.classList.add("direct-upload--complete")
})

Thêm css:

/* direct_uploads.css */
 
.direct-upload {
 display: inline-block;
 position: relative;
 padding: 2px 4px;
 margin: 0 3px 3px 0;
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);
 border-radius: 3px;
 font-size: 11px;
 line-height: 13px;
}
 
.direct-upload--pending {
 opacity: 0.6;
}
 
.direct-upload__progress {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 bottom: 0;
 opacity: 0.2;
 background: #0076ff;
 transition: width 120ms ease-out, opacity 60ms 60ms ease-in;
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}
 
.direct-upload--complete .direct-upload__progress {
 opacity: 0.4;
}
 
.direct-upload--error {
 border-color: red;
}
 
input[type=file][data-direct-upload-url][disabled] {
 display: none;
}

Để tìm hiểu thêm về các event của javascript này bạn có xem tại: http://guides.rubyonrails.org/active_storage_overview.html#direct-upload-javascript-events

Đã done. Bạn refresh lại browser và upload lại nhé. 😃 Active storage còn có support việc xử lý ảnh với MiniMagic, và nhiều tình năng hay nhiều nữa. Chi tiết thêm bạn hãy tham khảo link dưới này.

References

http://guides.rubyonrails.org/active_storage_overview.html

https://gorails.com/episodes/direct-uploads-with-rails-active-storage?autoplay=1


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.