+10

Điểm qua một vài tính năng mới trong Vue 3

Giới thiệu

Vue.js là một framework JavaScript phổ biến đã được người dùng ưa chuộng trong những năm gần đây. Đây là một framework mã nguồn mở để xây dựng giao diện người dùng và có một cộng đồng lớn của các nhà phát triển làm việc trên đó. Phiên bản mới nhất của Vue.js, Vue 3, đi kèm với rất nhiều tính năng và cải tiến mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các tính năng mới trong Vue 3.

1. Composition API

Composition API là một trong những tính năng mới quan trọng nhất trong Vue 3. Đây là một phương thức thay thế cho options API, đã được sử dụng trong các phiên bản trước của Vue. Composition API cung cấp một cách linh hoạt và có thể mở rộng hơn để tổ chức code trong các thành phần Vue. Với Composition API, bạn có thể nhóm các logic liên quan với nhau và tái sử dụng chúng trên nhiều thành phần. Điều này làm cho việc quản lý các thành phần phức tạp dễ hơn và khiến mã trở nên có thể tái sử dụng hơn. Nếu muốn hiểu rõ hơn về composition API thì bạn có thể đọc thêm bài viết Tìm hiểu Vue composition API trên Viblo mà mình thấy đã giải thích khá đầy đủ.

2. Một vài điểm mới ở component v-model

 • V-model arguments: Mặc định, v-model trong component sử dụng modelValue như một prop và update:modelValue là một event. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại name thông qua argument của v-model:

    <MyComponent v-model:title="pageTitle" />
  

  image.png

 • Multiple v-model bindings: Bây giờ, chúng ta có thể tạo nhiều v-model binding trong một đối tượng component. Mỗi v-model sẽ đồng bộ với một prop khác nhau, mà không cần các tùy chọn bổ sung trong component:

    <UserName
     v-model:first-name="first"
     v-model:last-name="last"
    />
  

  <script setup>
    defineProps({
     firstName: String,
     lastName: String
    })

    defineEmits(['update:firstName', 'update:lastName'])
  </script>
  <template>
     <input
      type="text"
      :value="firstName"
      @input="$emit('update:firstName', $event.target.value)"
     />
     <input
      type="text"
      :value="lastName"
      @input="$emit('update:lastName', $event.target.value)"
     />
  </template>

Try it in the Playground

 • Handling v-model modifiers: Nếu bạn dùng Vue 2 thì chắc hẳn đã biết một số built-in modifiers của v-model như là:

  1. .lazy: để đồng bộ hóa sau sau khi change events

   <!-- synced after "change" instead of "input" -->
   <input v-model.lazy="msg" />
   
  2. .number: để tự động chỉ định input là kiểu number

   <input v-model.number="age" />
   

   Nếu giá trị không thể được phân tích cú pháp với parsefloat (), thì giá trị ban đầu được sử dụng thay thế.

  3. .trim: để tự động loại bỏ khoảng trắng.

  Ngoài một số built-in modifiers nên trên, đôi khi bạn muốn tự tạo ra những modifiers mới như là upperCase, reverseString thì phải làm thế nào? Thật may là ở Vue 3 chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra modifiers cho riêng mình.
  Bây giờ, chúng ta thử tạo một modifier là capitalize, nó sẽ giúp viết hoa chữ cái đầu tiên của chuỗi.

   <MyComponent v-model.capitalize="myText" />
  

  Trong ví dụ dưới đây, chúng ta đã tạo một component có chứa một modelModifiers mặc định là một object trống:

  <script setup>
    const props = defineProps({
     modelValue: String,
     modelModifiers: { default: () => ({}) }
    })
  
    defineEmits(['update:modelValue'])
  
    console.log(props.modelModifiers) // { capitalize: true }
   </script>
  
   <template>
     <input
       type="text"
       :value="modelValue"
       @input="$emit('update:modelValue', $event.target.value)"
     />
   </template>
  

Có thể thấy ở ví dụ trên prop modelModifiers chứa 1 object có key là capitalize và value là true. Do chúng ta có viết ở trên v-model.capitalize="myText".
Trong code bên dưới, chúng ta sẽ xử lý viết hoa ký tự đầu tiên của chuỗi cho <input />

<script setup>
const props = defineProps({
 modelValue: String,
 modelModifiers: { default: () => ({}) }
})

const emit = defineEmits(['update:modelValue'])

function emitValue(e) {
 let value = e.target.value
 if (props.modelModifiers.capitalize) {
  value = value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1)
 }
 emit('update:modelValue', value)
}
</script>

<template>
 <input type="text" :value="modelValue" @input="emitValue" />
</template>

Try it in the Playground

3. Teleport

Vue 3 giới thiệu một tính năng mới gọi là teleport, giúp cho việc hiển thị nội dung bên ngoài template của một component dễ dàng hơn. Với teleport, bạn có thể hiển thị nội dung ở một phần khác của DOM mà không cần phải tạo một thành phần mới. Điều này rất hữu ích khi tạo ra các modal, hộp thoại và các phần tử khác cần được hiển thị bên ngoài template của component.
Chúng ta thử tạo một Modal đơn giản như sau:

<div class="outer">
 <h3>Vue Teleport Example</h3>
 <div>
  <MyModal />
 </div>
</div>

<script setup>
import { ref } from 'vue'

const open = ref(false)
</script>
<template>
 <button @click="open = true">Open Modal</button>

 <div v-if="open" class="modal">
  <p>Hello from the modal!</p>
  <button @click="open = false">Close</button>
 </div>
</template>

<style scoped>
.modal {
 position: fixed;
 z-index: 999;
 top: 20%;
 left: 50%;
 width: 300px;
 margin-left: -150px;
}
</style>

Như bạn thấy ở component trên gồm có một <button> có thể kích hoạt việc open modal và một <div> có class .modal chứa nội dung của modal và button để close modal.

Nếu viết modal như trên sẽ có một số vấn đề về CSS:

 • Ví dụ, nếu chúng ta dự định làm animate cho <div class = "outer"> với CSS transform, nó sẽ phá vỡ bố cục của modal!
 • z-index của modal bị hạn chế bởi elements chứa nó. Nếu có elements khác đè lên <div class="outer"> và có z-index cao hơn thì modal của chúng ta sẽ không được hiển thị

Muốn giải quyết vấn đề này chúng ta cần sửa lại <MyModal> và sử dụng <Teleport>:

<button @click="open = true">Open Modal</button>

<Teleport to="body">
 <div v-if="open" class="modal">
  <p>Hello from the modal!</p>
  <button @click="open = false">Close</button>
 </div>
</Teleport>

Giá trị của thuộc tính to là CSS selector hoặc thẻ html, mục đính là để xác định cho <Teleport> biết cần "ship" code HTML bên trong đến đâu. Như ví dụ bên trên thì chúng ra sẽ "ship" phần HTML của modal to thẻ <body>. Nếu F12 lên chúng ra sẽ thấy rõ điều này: image.png

4. Fragments

Một tính năng đáng chú ý khác trong Vue 3 là việc thêm vào fragments. Trước đây, các thành phần Vue phải có một phần tử gốc duy nhất. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn trả về nhiều phần tử trong một component, bạn phải bọc chúng trong một phần tử cha. Với fragments, bạn có thể trả về nhiều phần tử từ một thành phần mà không cần phải bọc chúng trong một phần tử cha. Điều này làm cho việc viết mã ngắn gọn và dễ đọc hơn.

Vue 2 Syntax: không hỗ trợ multi-root

<!-- Layout.vue -->
<template>
 <div>
  <header>...</header>
  <main>...</main>
  <footer>...</footer>
 </div>
</template>

Vue 3 Syntax: components bây giờ có thể có multiple root

<!-- Layout.vue -->
<template>
 <header>...</header>
 <main v-bind="$attrs">...</main>
 <footer>...</footer>
</template>

Tổng kết

Vue 3 đi kèm với nhiều tính năng và cải tiến mới, bao gồm Composition API, Fragments và Teleport. Những tính năng này giúp cho việc viết code dễ dàng hơn, có thể mở rộng và làm cho Vue trở thành một framework mạnh mẽ hơn để xây dựng giao diện người dùng. Nếu bạn mới bắt đầu với Vue, hoặc nếu bạn đang xem xét nâng cấp lên Vue 3 thì những tính năng này là đáng để khám phá.

Bài viết có tham khảo từ: https://vuejs.org/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.