+4

Điểm mặt những mẫu design patterns tốt nhất cho Rails

Disign pattern là một trong những giải pháp tối ưu trong việc giải quyết những lỗi kiểu common hay vấn đề tương đối là ngớ ngẩn nếu mắc phải trong quá trình phát triển phần mềm. Khi xây dựng một ứng dụng, giả dụ đứng trên ngôn ngữ Ruby on Rail, bạn sẽ phải thường xuyên đối mặt với những vấn đề như vậy, đặc biệt là khi bạn làm việc với những dự án cỡ lớn mà lại đang không tuân theo một kiến trúc thiết kế phần mềm nào cả.
Ở bài viết này, đơn giản chỉ là điểm mặt qua những mấu thiết kế thường được sử dụng trong quá trình phát triển một ứng dụng băng Ruby on rail. Những mẫu pattern được nêu ra ắt hẳn phải có những ưu điểm nổi trội gì đó nên mới được tin dùng, nhưng không vì thế mà lạm dụng vì trong một số trường hợp, chúng có thể gây hại kiến trúc của ta thay vì làm nó trở nên tốt hơn.

Tại sao chúng ta nên sử dụng design pattern

Nếu bạn biết tìm ra tiếp cận phù hợp khi sử dụng các mẫu design pattern sẽ đem lại rất nhiều lợi ích thiết yếu cho kiến trúc mà bạn đang xây dựng, dưới đây là những ưu điểm, cũng như lý do tại sao bạn nên sử dụng chúng:

 1. Quá trình phát triển nhanh hơn - chúng ta có thể tăng tốc độ phát triển phần mềm bằng cách sử dụng các mẫu đã được kiểm tra và thiết kế tốt.
 2. Các giải pháp để không có lỗi - bằng cách sử dụng các mẫu thiết kế, chúng ta có thể loại bỏ một số vấn đề không thể nhìn thấy ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển nhưng có thể thấy nhiều hơn trong tương lai. Nếu không có các mẫu thiết kế, việc mở rộng code hoặc xử lý nhiều tình huống hơn có thể sẽ trở nên khó khăn hơn.
 3. Code dễ đọc hơn và có thể coi là tài liệu cho những chức năng tương tự - bằng cách áp dụng các quy tắc kiến trúc cụ thể, chúng ta có thể làm cho code của mình dễ đọc hơn. Cũng sẽ dễ dàng hơn khi tuân theo các quy tắc có sẵn mà ai ai cũng nắm rõ.

Nhược điểm của việc sử dụng design patterns sai cách

Mặc dù các mẫu design pattern được tạo ra để đơn giản hóa và cải thiện quá trình phát triển kiến trúc, việc sử dụng không phù hợp có thể gây hại cho kiến trúc và làm cho quá trình mở rộng code trở nên khó khăn hơn.
Việc sử dụng sai các mẫu design patterns có thể dẫn đến những rủi ro sau:

 1. Thêm logic không cần thiết - chúng ta có thể làm cho bản thân đoạn code đơn giản hơn nhưng lại chia nó thành nhiều files và tạo một class logic bổ sung sẽ khiến việc duy trì kiến trúc và hiểu các quy tắc của một người không tham gia vào việc tạo mã code trở nên khó khăn hơn, phức tạp hơn mức cần thiết.
 2. Quá phức tạp vấn đề - đôi khi một chức năng chỉ cần đơn giản viết trong 1 hàm, 1 class, do đơn giản quá nên cũng không cần nhất thiết phải tuân theo bất kỳ design pattern nào cả dường như lại là lựa chọn đúng đắn.

Các mẫu thiết kế thường được sử dụng trong các ứng dụng Rails

1. Service object

Theo wiki thì Service object PORO – Plain Old Ruby Object, là một ý tượng rất đơn giản về việc tạo ra một class có nhiệm vụ chỉ làm một việc duy nhất.

Khi nào thì sử dụng service objects?
 1. Khi chúng ta cần thực hiện các phép tính phức tạp hoặc một logic nghiệp vụ, ví dụ: nếu chúng ta cần tính lương của nhân viên dựa trên sự tham gia(những việc làm) của họ.
 2. Khi chúng ta cần implement bất kỳ API khác.
 3. Khi chúng ta muốn import/export data.
 4. Khi chúng ta cần xóa dữ liệu không sử dụng ra khỏi CSDL theo cách hiệu quả mà nó sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thực hiện tích hợp Stripe với sự trợ giúp của Service object. Tại đây, Stripe Service sẽ tạo Stripe customers dựa trên email address và token.

class PaymentsController < ApplicationController
 def create
  PaymentService.new(param).call
  redirect_to payments_path
 
  rescue Stripe::CardError => e
  flash[:error] = e.message
  redirect_to new_Payment_path
 end
end

Giờ thì tạo payment_service.rb trong your_project/app/services folder.

class PaymentService
 def initialize(options = {})
  options.each_pair do |key, value|
   instance_variable_set "@#{key}", value
  end
 end

 def call
  Stripe::Charge.create charge_attributes
 end

 private

 attr_reader :email, :source, :amount, :description

 def amount
  @amount.to_i * 100
 end

 def customer
  @customer ||= Stripe::Customer.create customer_attributes
 end

 def customer_attributes
  {
   email: email,
   source: source
  }
 end

 def charge_attributes
  {
   custormer: customer.id,
   amount: amount,
   description: description
  }
 end
end

2. View Objects (Presenter)

Cho phép bạn đóng gói tất cả các logic liên quan đến model và views gọn gàng hơn. Các View object là mẫu pattern rất dễ để test vì đơn giản chúng là các class.
Để giải quyết vấn đề logic tính toán, chúng ta có thể sử dụng rails helper, nhưng nếu độ phức tạp của đoạn mã quá to, trong trường hợp đó, chúng ta nên sử dụng Presenter.

<p>
 User Full Name: <%= "#{user.first_name} #{user.last_name}" %>
 <%= link_to "View More Detail", user, class: "w-75 p-3 text-#{user.active? "orange" : "green"} border-#{user.active? ? "orange" : "green"}" %>
</p>

Ở đây, chúng ta có thể thấy đoạn nối firsts_name và last_name ở ngay trên views luôn. Đó không phải là một ý tưởng tốt. Do đó để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dung presenter.
Hãy tạo một presenter class để giải quyết vấn đề này.

class UserPresenter
 def initialize user
  @user = user
 end

 def full_name
  "#{@user.first_name} #{@user.last_name}"
 end

 def css_color
  @user.active? "orange" : "green"
 end
end

Hãy lưu đoạn code trên dưới tên file app/presenter/user_presenter.rb và tạo presenter folder nếu bạn chưa có.
Bây giờ, hãy xem lại thành quả của chúng ta sau khi sử dụng presenter nào.

<% presenter = UserPresenter.new(user) %>

<p>
 User Full Name: <%= presenter.full_name %>
 <%= link_to "View More Detail", user, class: "w-75 p-3 text-#{presenter.css_color} border-#{presenter.css-color}" %>
</p>

3. Query Object

Query Object là loại design pattern trong rails cho phép chúng ta tìm và nạp logic truy vấn từ Controller và Models vào các class để có thể tái sử dụng lại.
Ví dụ như chúng ta muốn request một list các post có thể loại là video có số view lớn hơn 1000 và current user có thể access được.

class PostsController < ApplicationController
 def index
  @posts = Post.accessible_by(current_ability)
         .where(type: :view)
         .where('view_count > ?', 100)
 end
end

Sẽ gặp phải vấn đề gì trong đoạn mã trên?

 • Đoạn mã trên không thể sử dụng lại
 • Rất khó để test
 • Bất kỳ thay đổi nào đối với post có thể sẽ phá vỡ logic/code trên.

Để làm cho Controller của bạn gọn gàng hơn, dễ đọc hơn thì chúng ta có thể sử dụng scopes:

class Post < ActiveRecord::Base
 scope :video_type, -> { where(type: :video)}
 scope :popular, -> { where("view_count > ?", 1000)}
 scope :popular_video_type, -> { popular.video_type }
end

Như vậy, controller sẽ trông như này này:

class PostsController < ApplicationController
 def index
  @posts = Post.accessible_by(current_ability)
         .popular_video_type
 end
end

Tuy nhiên, đây lại không phải là giải pháp phù hợp. ở đây chúng ta cần tạo scopes cho một điều kiện truy vấn mà chúng ta muốn thêm, mặc dù đã tăng đoạn mẵ trong model với nhiều tổ hợp scopes khác nhau.
Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần sử dụng Query Object: video_query.rb

class VideoQuery
 def call ability
  ability
   .where(type: :video)
   .where("video_count > ?", 1000)
 end
end

post_controller.rb

class PostsController < ApplicationController
 def index
  ability = Post.accessible_by current_ability
  @posts = ViewQuery.new.call ability
 end
end

Giờ chúng ta có thể sử dụng class VideoQuery ở bất kỳ chỗ nào mà mình cần.

4. Decorators

Decorator là một mẫu thiết kế cho phép hành vi được thêm vào một object, độc lập và không ảnh hưởng đến cách hành vi của các object khác cùng class. Decorators có thể rất hữu ích để làm sạch logic/code được viết trong view và controller.
(1) Trước tiên hãy tạo 1 folder app/decoratr
(2) Sau đó thêm decorator helper vào trong ApplicationHelper

module ApplicationHelper
 def decorator model_name, decorator_class = nil
  (decorator_class || "#{model_name.class}Decorator".constantize).new(model_name)
 end
end

(3) Thêm base_decorator.rb vào app/decorators folder

class BaseDecorator < SimpleDelegator
 def decorate model_name, decorator_class = nil
  ApplicationController.helpers.decorator(model_name, decorator_class)
 end
end

(4) Thêm user_decorator.rb vào app/decorators folder

class UserDecorator < BaseDecorator
 def full_name
  "#{full_name} #{last_name}"
 end
end

(5) Khởi tạo @user_decorator trong user_controller

class UsersController < ApplicationController
 def show
  @user_decorator = helpers.decorate(current_user)
 end
end

(6) Giờ thì hãy sử dụng trên view (show.html.erb)

<%= @user_decorator.full_name %>
<%= @user_decorator.email %>

5. Form Object

Form Object là mẫu thiết kế được sử dụng để đóng gói code liên quan đến validation và persisting data thành một đơn vị duy nhất.
Hãy xem ví dụ về Form Object sau để hiểu rõ hơn:
app/controller/posts_controller.rb

class PostsController < ApplicationController
 def create
  @post = Post.new post_params
  
  if @post.save
   render json: @post
  else
   render json: @post.error, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 private

 def post_params
  params.require(:post).permit(:title, :description, :content)
 end
end

app/model/post.rb

class Post < ActiveRecord::Base
 validates :title, presence: true
 validates :content, presence: true
end

Giải pháp tốt hơn là chuyển logic validation sang một lớp đơn lẻ riêng biệt mà chúng ta có thể gọi là PostForm

class PostForm
 include ActiveModel::Model
 include Virtus.model

 attribute :id, Integer
 attribute :title, String
 attribute :description, String
 attribute :content, String

 attr_reader :record
 
 def persist
  @record = id ? Post.find(id) : Post.new

  if valid?
   @record.save!
   true
  else
   false
  end
 end
end

Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng trong posts_controller rồi.

class PostsController < ApplicationController
 def create
  @form = PostForm.new post_params
  
  if @form.persist
   render json: @form.record
  else
   render json: @form.error, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 private

 def post_params
  params.require(:post).permit(:title, :description, :content)
 end
end

6. Value Object

Value Object được khuyến khích sử dụng với mẫu object cỡ nhỏ, đơn giản và cho phép bạn so sánh đối tượng này theo logic đã cho hoặc các thuộc tính cụ thể.
Nó đại diện cho giá trị nhưng không phải là một cái gì đó duy nhất trong hệ thống của bạn như kiểu user object. Value Object luôn luôn chỉ trả về giá trị.

class EmailReport
 def initialize emails
  @emails = emails
 end

 def data
  emails_data = []

  emails.each do |email|
   emails_data << {
    username: email.match(/([^@]*)/).to_s,
    domain: email.split("@").last
   }
  end

  emails_data
 end

 private
 attr_reader :emails
end

Chúng ta sẽ phải áp dụng những điều sau đây với xử lý email:

 • Không thay đổi giá trị của email
 • Luôn chỉ trả về giá trị
def Email
 def initialize email
  @email = email
 end

 def username
  email.match(/([^@]*)/).to_s
 end

 def domain
  email.split("@").last
 end

 def to_h
  { username: username, domain: domain }
 end

 private
 attr_reader :email
end

Bây giờ, chúng ta chỉ cần sử dụng đối tượng Email là được

class EmailReport
 def initialize emails: emails
  @emails = emails
 end

 def data
  emails.map { |email| Email.new(email).to_h }
 end

 private
 attr_reader :emails
end

Tham khảo

https://longliveruby.com/articles/rails-design-patterns-the-big-picture


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.