+1

Detect crop hints in an image using Google Cloud Vision API

1.Introduction

Crop hình ảnh là cách đơn giản nhất để tái bố cục, tạo điểm nhấn cho bức ảnh. Dưới đây là một số lý do bạn cần crop ảnh.

 • Cắt bớt khuyết điểm
 • Tìm kiếm sự cân bằng cho bức ảnh
 • Tìm điểm nhấn và khung ảnh mới

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người API Detect crop hints on a local image của API Google Cloud Cloud Vision, giúp phát hiện các thuộc tính chung của hình ảnh và gợi ý cắt xén cho thích hợp.

Để hiểu thêm về Detect crop hints on a local image thì các bạn truy cập ở link sau nhé Detect crop hints

2.Prerequisites

Để sử dụng bản dùng thử free API cloud thì bạn làm theo hướng dẫn ở đây nhé create API KEY

3.Getting Started

Sau khi đã hoàn thành việc tạo API KEY ở trên, thì chúng ta tiến hành tạo 1 project ứng dụng của mình:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel detect-crop-hints-project"5.7.*"

Sau khi chúng ta tạo xong project, di chuyển đến thư mục chứa project và chạy lệnh sau để cài đăt package google-cloud-vision-php

composer require wapnen/google-cloud-vision-php

Setting GOOGLE CLOUD KEY API bạn lấy được ở lúc tạo API KEY vào file .env như sau:

GOOGLE_CLOUD_KEY=your_api_key

Tiến hành tạo 1 controller để xử lý detect:

php artisan make:controller CropDetectController

Khai báo trong file routes/web

Route::get('/crop-hints', '[email protected]')->name('web.crop');

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use GoogleCloudVision\GoogleCloudVision;
use GoogleCloudVision\Request\AnnotateImageRequest;

class CropDetectController extends Controller
{
  public function crop()
  {
    try {
      $image = base64_encode(file_get_contents('https://2.bp.blogspot.com/-3QFcsa0kJFE/TjLxF5MgbHI/AAAAAAAADZE/mp6gmJbmZDo/s400/puente+25.jpg'));
      $request = new AnnotateImageRequest();
      $request->setImage($image);
      $request->setFeature("CROP_HINTS");

      $gcvRequest = new GoogleCloudVision([$request], env('GOOGLE_CLOUD_KEY'));
      $annotations = $gcvRequest->annotate();
      
      # print the crop hints from the annotation
      if ($annotations) {
        echo json_encode($annotations);
      } else {
        echo json_encode('No crop hints');
      }
    } catch (\Exception $e) {
      echo json_encode($e->getMessage());
    }
  }
}

4.Testing

Run server:

php artisan serve

Ảnh dùng để test mình để ở đây image

Đây là kết quả mà API phân tích cho chúng ta khi crop hình ảnh trên:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.