Viblo CTF
+1

Deploying Ruby on Rails Apps On VPS Server

Tôi muốn giới thiệu cho bạn một phương pháp để deploy các ứng dụng Ruby on Rails hoàn toàn theo cách riêng của bạn. Nó không phải là một giải pháp miễn phí, nhưng nó chắc chắn là giá cả phải chăng và bạn sẽ có một mã hóa thú vị hơn rất nhiều trong Ruby mà không có tất cả các hạn chế paywall.

Thiết lập VPS

Để bắt đầu, bạn cần một VPS mà bạn có thể kết nối thông qua ssh. Giả sử chúng ta có một và chúng ta có thể kết nối với nó thông qua: $ ssh vps.com. Tên miền cũng được yêu cầu khi tôi muốn phân phối các ứng dụng bằng cách sử dụng tên miền phụ. Giả sử chúng ta có miền vps.com trỏ đến địa chỉ IP VPS của tôi. Đầu tiên chúng ta cần tạo một file cho VPS của chúng ta dưới thư mục nodes /. File sẽ chạy 3 vai trò:

 • bootstrap (setting up locale, install nodejs, rbenv)
 • web (nginx)
 • database (postgresql)
# nodes/vps.com.json

{
 "run_list": [
  "role[bootstrap]",
  "role[web]",
  "role[database]"
 ]
}

Cài đặt gem trước khi bạn bắt đầu làm việc với VPS ($ gem install bundler nếu bạn chưa có nó): $ bundle install. Để chuẩn bị & làm việc với vps chạy: knife solo bootstrap vps Ok, bây giờ bạn phải có một ứng dụng RoR tuyệt vời mà bạn không thể chờ đợi lâu hơn nữa để chia sẻ với thế giới. Làm thôi nào! Tạo vai trò cho ứng dụng (tên có thể giống với tên ứng dụng) chạy công thức "rails_app":

# roles/example_app.json

{
 "json_class": "Chef::Role",
 "run_list": [
  "recipe[rails_app]"
 ],
 "override_attributes": {
  "app_name": "example_app",
  "authorized_keys": [
   "ssh-rsa AsadsadsecretZZZ [email protected]",
   "ssh-rsa BsadsadsecretZZZ [email protected]",
   "ssh-rsa CsadsadsecretZZZ [email protected]"
  ]
 }
}

Ứng dụng sẽ có sẵn dưới tên miền phụ, trong trường hợp này là: http://example_app.vps.com. Ngoài vai trò được tạo vẫn cần một file để chạy vai trò ứng dụng:

# nodes/example_app.vps.com.json

{
 "run_list": [
  "role[example_app]"
 ]
}

Bạn cần cấu hình ssh cho example_app.vps.com, như hình dưới đây:

Host example_app.vps.com
 HostName vps.com
 User example_app
 ForwardAgent yes
 IdentityFile ~/.ssh/me_rsa

Chạy ứng dụng với tư cách là người dùng root: knife solo cook [email protected]_app.com.vps. VPS đã sẵn sàng để đi, tất cả những gì còn lại là triển khai mã nguồn ứng dụng RoR qua

Ứng dụng Rails

Thêm gem capistrano và unicorn vào Gemfile:

# Gemfile

gem 'capistrano', '3.2.1'
gem 'capistrano-rails'
gem 'capistrano-rbenv', '~> 2.0'

group :production do
 gem 'unicorn', '4.8.3'
end

Tiếp theo chạy: $ bundle install. Tạo tệp Capfile vào thư mục gốc của ứng dụng:

# Capfile

require 'capistrano/setup'
require 'capistrano/deploy'
require 'capistrano/rbenv'
require 'capistrano/bundler'
require 'capistrano/rails/assets'
require 'capistrano/rails/migrations'

Tạo file config / deploy.rb:

# config/deploy.rb

lock '3.2.1'

set :application, 'example_app'
set :repo_url, '[email protected]:username/example_app.git'

set :rbenv_custom_path, '/usr/local/rbenv'
set :rbenv_ruby, '2.1.5'

set :pty, true
set :sudo_prompt, ""
set :linked_files, %w{
 config/database.yml
 config/nginx.production.conf
 config/secrets.yml
 config/unicorn.rb
 config/unicorn_init.sh
}
set :linked_dirs, %w{ tmp log }
set :scm, :git
set :tmp_dir, "/home/#{fetch(:application)}/tmp"

namespace :deploy do
 %w{start stop restart}.each do |command|
  desc "#{command} unicorn server"
  task command do
   on roles(:app) do
    execute "service unicorn_#{fetch(:application)} #{command}"
   end
  end
 end
 after :finishing, :restart
end

và tạo file deploy/production.rb:

# config/deploy/production.rb

set :branch, :master
set :deploy_to, '/home/example_app/production'

server 'example_app.vps.com',
 user: 'example_app',
 roles: %w{ web app db },
 ssh_options: {
  forward_agent: true
 }

Cũng nên nhớ thêm database.yml và secret.yml vào .gitignore vì các tệp đó đã có trên VPS và cam kết tất cả các thay đổi của bạn. Chúng ta đã gần xong rồi ... Bây giờ deploy ứng dụng của trên VPS: $ bundle exec cap production deploy.

Chúc mọi người thành công!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.