+1

Data Encryption In Ruby On Rails

Giới thiệu

Bảo mật dữ liệu là vấn đề rất quan trọng trong bất kỳ ứng dụng nào. Bởi vì chúng ta đang lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng như: ngày sinh, số điện thoại di động, địa chỉ, thông tin về ngân hàng, v.v.

Vì vậy, chúng ta nên thực hiện chức năng bảo mật dữ liệu với bất kì thông tin gì của người dùng. Có nhiều gem có sẵn trong thư viện của Ruby On Rails. Nhưng mình sẽ triển khai gem attr_encrypted.

Bước 1: Thêm gem attr_encrypted

Trong thư mục GemFile thêm dòng

gem "attr_encrypted"

Bước 2: Cài đặt gem

Ở màn hình console chạy lệnh

bundle install

Bước 3: Tạo 1 model

rails g model User

Bước 4: Thêm các dữ liệu bạn muốn mã hóa vào trong file migration

class CreateUserDetails < ActiveRecord::Migration
  def change
    create_table :user_details do |t|
      t.string :last_name
      t.string :first_name
      t.string :encrypted_birth_date
      t.string :encrypted_birth_date_iv
      t.string :encrypted_mobile_no
      t.string :encrypted_mobile_no_iv
      t.timestamps null: false
    end
  end
end

Trong file migration ví dụ chúng ta muốn mã hóa 2 thông tin đó là ngày sinh và số điện thoại. Chúng ta thêm vào tiền tố encryptedtrước tên cột. Ví dụ:

t.string :encrypted_birth_date

trường iv nhằm mục đich giúp dữ liệu được bảo mật kĩ hơn

Bước 5: Setting Model UserDetails

Trong file UserDetail.rb chúng ta thêm:

class UserDetail < ActiveRecord::Base
  secret_key = ENV['DB_COL_ENCRYPTED_KEY']
  attr_encrypted :birth_date, key: secret_key
  attr_encrypted :mobile_no, key: secret_key
  validates_presence_of :last_name
  validates_presence_of :first_name
  validates_presence_of :birth_date 
end

Bước 6: Truy cập các thông tin mã hóa ngoài view hoặc trên rails console

Để truy cập các thông tin đã được mã hóa ở ngoài view hoặc trên rails console. Bạn chỉ cần gọi tên của trường đó (không cần thêm tiền tố encrypted). Ví dụ: Ở ngoài view:

<%= f.text_field :birth_date, class: 'form-control' %>
<%= f.text_field : mobile_no, class: 'form-control' %>

Trong controllser, thêm permit params

private
  def user_details_params
   params.require(:user_detail).permit(:id, :last_name, :birth_date, :mobile_no)
  end

Trong màn hình rails console: 1.Đầu tiên chúng ta tạo 1 bản ghi mới: Trong ví dụ trên, bạn nhìn vào log có thể thấy 2 thông tin birth_date và mobile_no đã được mã hóa 2.Lấy thông tin của bản ghi vừa tạo: Khi cần lấy thông tin gì, bạn chỉ cần gọi đến tên của trường đó (không cần tiền tố encryption)

usr = UserDetail.find(1)
usr.birth_date
usr.mobile_no

Và bạn sẽ thấy được dữ liệu trả về ở dạng chưa được mã hóa.

Kết luận:

Với nhu cầu bảo mật thông tin cho dữ liệu thì gem attr_encrypted đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của chúng ta. Bài viết trên đây đã giới thiệu cho mọi người cách dùng cơ bản của gem attr_encrypted. Hy vọng bài viết có ích cho mọi người. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.

Nguồn:

https://itnext.io/data-encryption-in-ruby-on-rails-4512fea27893


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.