+1

Đào sâu tìm hiểu cách Rails tìm templates(p3)

Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 2 của bài viết Đào sâu tìm hiểu cách Rails tìm templates(p2).

Trong phần trước, mình đã giới thiệu cách Rails tìm kiếm một template, trước tiên nó sẽ tạo ra hash chứa các options bằng cách gọi _normalize_render. Và sau đó trong hàm render, nó sẽ gọi render_to_body và truyền vào options đã tạo trước đó

module AbstractController

 module Rendering

  # Normalize arguments, options and then delegates render_to_body and
  # sticks the result in self.response_body.
  # :api: public
  def render(*args, &block)
   options = _normalize_render(*args, &block)
   self.response_body = render_to_body(options)
   _process_format(rendered_format, options) if rendered_format
   self.response_body
  end
 end

end

render_to_body nó sẽ chọn template dựa trên các giá trị của hash options truyền vào. Nếu chúng ta kiểm tra mã nguồn của AbstractController::Rendering#render_to_body, nó không có j cả. Cũng giống như các hàm mà chúng ta tìm hiểu, nó bị ghi đè bởi module khác.

module AbstractController

 module Rendering

  # Performs the actual template rendering.
  # :api: public
  def render_to_body(options = {})
  end

 end

end

Trong phần trước chúng ta có thể chạy ApplicationController.ancestors_that_implement_instance_method để tìm ra những class hoặc module ghi đè một method nào đó, và chúng ta sẽ tìm thấy như sau

2.0.0-p353 :008 > ApplicationController.ancestors_that_implement_instance_method(:render_to_body)
 => [ActionController::Renderers, ActionController::Rendering, ActionView::Rendering, AbstractController::Rendering]

ActionController::Renderers#render_to_body

Đối với hàm ActionController::Renderers#render_to_body, nó đăng ký các renderers, và sau đó nếu options có chứa renderer key, thì nó sẽ gọi đến renderer đó. Nếu không tìm thấy renderer thì nó chỉ gọi super.

module ActionController

 module Renderers

  def render_to_body(options)
   _render_to_body_with_renderer(options) || super
  end

  def _render_to_body_with_renderer(options)
   _renderers.each do |name|
    if options.key?(name)
     _process_options(options)
     method_name = Renderers._render_with_renderer_method_name(name)
     return send(method_name, options.delete(name), options)
    end
   end
   nil
  end

 end

end

Cái này chủ yếu để gọi render và truyền các tham số giống như :json, :xml, giống đoạn code dưới đây

class ArticlesController < ApplicationController

 def index
  @articles = Articles.all
  render json: @articles
 end
end

:json là một renderer trong ActionController::Renderers, nó sẽ gọi đến renderer đó. Bạn cũng có thể đăng ký renderer của riêng mình bằng cách gọi ActionController::Renderers.add.

ActionController::Rendering#render_to_body

Nếu trong ActionController::Renderers#render_to_body, nó không tìm thấy renderer, thì nó sẽ gọi super, đó là ActionController::Rendering#render_to_body. Cùng xem những gì mà module này thực hiện trong hàm.

module ActionController

 module Rendering

  RENDER_FORMATS_IN_PRIORITY = [:body, :text, :plain, :html]

  def render_to_body(options = {})
   super || _render_in_priorities(options) || ' '
  end

  private

  def _render_in_priorities(options)
   RENDER_FORMATS_IN_PRIORITY.each do |format|
    return options[format] if options.key?(format)
   end

   nil
  end

 end

end

Lưu ý hàm này nó sẽ gọi super đầu tiên, nó chỉ gọi _render_in_priorities nếu super không trả về gì cả.

Trong _render_in_priorities nó tìm kiếm RENDER_FORMATS_IN_PRIORITY từng cái một, và trả về giá trị của option nếu tìm thấy format.

Trong module này khi nó gọi super, là nó gọi đếb hàm ActionView::Rendering#render_to_body.

ActionView::Rendering#render_to_body

module ActionView

 module Rendering

  def render_to_body(options = {})
   _process_options(options)
   _render_template(options)
  end

  # Returns an object that is able to render templates.
  # :api: private
  def view_renderer
   @_view_renderer ||= ActionView::Renderer.new(lookup_context)
  end

  private

   # Find and render a template based on the options given.
   # :api: private
   def _render_template(options) #:nodoc:
    variant = options[:variant]

    lookup_context.rendered_format = nil if options[:formats]
    lookup_context.variants = variant if variant

    view_renderer.render(view_context, options)
   end

 end

end

Hóa ra đây là thứ mà chúng ta tìm kiếm. render_to_body gọi _render_template, và đối với _render_template thì nó gọi view_renderer.render(view_context, options).

view_renderer là một object của ActionView::Renderer, và khi nó khởi tạo, nó truyền vào object lookup_context, đó là một instance của ActionView::LookupContext. ActionView::LookupContext chứa tất cả thông tin tìm kiếm một template dựa trên các options. Vì vậy, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về class này và tìm hiểu cách LookupContext, ViewPaths, PathSet hoạt động cùng nhau để tìm template.

Nguồn: http://climber2002.github.io/blog/2015/02/22/digging-rails-how-rails-finds-your-templates-part-2/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.