+4

Đào sâu tìm hiểu cách Rails tìm templates(p1)

Bạn đã bao giờ tự hỏi về một ứng Rails, khi bạn truy cập vào một action trong controller, làm thế nào Rails tìm thấy template để render? Ví dụ: khi action index trong ArticlesController được truy cập, mặc định template app/views/articles/index.html.erb sẽ được chọn và render. Gần đây mình đã đào sâu vào source code của Rails, các bạn cùng mình tìm hiểu thông qua source code trong ActionPackActionView nhé.

Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách render hoạt động. Lưu ý chúng ta sẽ tìm hiểu trong Rails 4.2, nếu bạn xem trong một phiên bản khác thì có thể hơi khác một chút.

Điểm bắt đầu cho render là nằm ở method AbstractController::Rendering#render . AbstractController là một module được chia sẻ bởi ActionControllerActionMailer. Vì hai module này chia sẻ rất nhiều chức năng, nên Rails sẽ lấy ra các chức năng tương tự đưa vào AbstractController. Cùng nhìn vào method này nhé:

module AbstractController

 module Rendering

  # Normalize arguments, options and then delegates render_to_body and
  # sticks the result in self.response_body.
  # :api: public
  def render(*args, &block)
   options = _normalize_render(*args, &block)
   self.response_body = render_to_body(options)
   _process_format(rendered_format, options) if rendered_format
   self.response_body
  end
 end

end

Trong controller, chúng ta có thể gọi render trực tiếp, Ví dụ chúng ta có thể gọi render "new" để render template new.html.erb. Hoặc nếu chúng ta gọi render rõ ràng thì có một module là ActionController::ImplicitRender nó sẽ gọi default_render.

module ActionController
 module ImplicitRender
  def send_action(method, *args)
   ret = super
   default_render unless performed?
   ret
  end

  def default_render(*args)
   render(*args)
  end
 end
end

method send_action sẽ được gọi khi action của controller được kích hoạt. Đầu tiên nó gọi super, sau đó nếu trong action không render bất kỳ thứ gì thì performed? sẽ trả về false. Vì vậy default_render được gọi. Chúng ta có thể thấy default_render nó chỉ gọi render mà không có bất kì đối số nào.

Trong method AbstractController::Rendering#render, Đầu tiên nó gọi _normalize_render, sau đó gọi render_to_body. _normalize_render trả về một đối tượng tùy chọn là một Hash. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu method _normalize_render xem các tùy chọn được sinh ra như thế nào.

Cùng xem cách _normalize_render được thực hiện.

module AbstractController

 module Rendering

  private

  # Normalize args and options.
  # :api: private
  def _normalize_render(*args, &block)
   options = _normalize_args(*args, &block)
   #TODO: remove defined? when we restore AP <=> AV dependency
   if defined?(request) && request && request.variant.present?
    options[:variant] = request.variant
   end
   _normalize_options(options)
   options
  end

 end

end

Chúng ta có thể thấy nó gọi method _normalize_args_normalize_options.

_normalize_args

method _normalize_args là để chuyển đổi tất cả các đối số thành options hash. Ví dụ: khi chúng ta gọi method render, chúng ta có thể gọi như thế này:

render 'new', status: :ok

Ở đây đối số đầu tiên 'new' là String, và _normalize_args có trách nhiệm đưa đối số đầu tiên này vào options hash và cung cấp cho nó một key thích hợp.

Cùng xem cách nó thực hiện:

module AbstractController

 module Rendering

  # Normalize args by converting render "foo" to render :action => "foo" and
  # render "foo/bar" to render :file => "foo/bar".
  # :api: plugin
  def _normalize_args(action=nil, options={})
   if action.is_a? Hash
    action
   else
    options
   end
  end

 end

end

Chúng ta có thể thấy method này theo mặc định hầu như không có gì, nếu action là một Hash nó sẽ trả về action, nếu không hành động giống ví dụ sẽ là một string, nó sẽ trả về tham số thứ hai là options hash.

Lưu ý: ApplicationController include một số module khác ghi đè phương thức này, chúng ta sẽ thấy sau.

_normalize_options

method _normalize_options dành cho các module include các tùy chọn khác. Đối với ứng dụng Rails, ApplicationController extend từ ActionController::Base, và ActionController::Base includes rất nhiều module, mỗi module đều có thể ghi đè method này và thêm một số tùy chọn khác.

Trước tiên, hãy kiểm tra xem được triển khai như thế nào trong AbstractController::Rendering

module AbstractController

 module Rendering

  # Normalize options.
  # :api: plugin
  def _normalize_options(options)
   options
  end

 end

end

Mặc định method này không làm gì cả, Nhưng nó sẽ bị ghi đè trong các module khác.

Override _normalize_args

Source code của Rails rất phức tạp, một lý do bởi vì có nhiều module có thể ghi đè các module khác. Ví dụ: trong một ArticlesController, cùng xem cha của nó:

$ rails c
Loading development environment (Rails 4.2.0)
2.0.0-p353 :001 > puts ArticlesController.ancestors
ArticlesController
#<Module:0x007f8f0a971800>
ApplicationController
#<Module:0x007f8f0a8f93c8>
#<Module:0x007f8f05465118>
#<Module:0x007f8f05465140>
ActionController::Base
WebConsole::ControllerHelpers
Turbolinks::XHRHeaders
Turbolinks::Cookies
Turbolinks::XDomainBlocker
Turbolinks::Redirection
ActiveRecord::Railties::ControllerRuntime
ActionDispatch::Routing::RouteSet::MountedHelpers
ActionController::ParamsWrapper
ActionController::Instrumentation
ActionController::Rescue
ActionController::HttpAuthentication::Token::ControllerMethods
ActionController::HttpAuthentication::Digest::ControllerMethods
ActionController::HttpAuthentication::Basic::ControllerMethods
ActionController::DataStreaming
ActionController::Streaming
ActionController::ForceSSL
ActionController::RequestForgeryProtection
ActionController::Flash
ActionController::Cookies
ActionController::StrongParameters
ActiveSupport::Rescuable
ActionController::ImplicitRender
ActionController::MimeResponds
ActionController::Caching
ActionController::Caching::Fragments
ActionController::Caching::ConfigMethods
AbstractController::Callbacks
ActiveSupport::Callbacks
ActionController::EtagWithTemplateDigest
ActionController::ConditionalGet
ActionController::Head
ActionController::Renderers::All
ActionController::Renderers
ActionController::Rendering
ActionView::Layouts
ActionView::Rendering
ActionController::Redirecting
ActionController::RackDelegation
ActiveSupport::Benchmarkable
AbstractController::Logger
ActionController::UrlFor
AbstractController::UrlFor
ActionDispatch::Routing::UrlFor
ActionDispatch::Routing::PolymorphicRoutes
ActionController::ModelNaming
ActionController::HideActions
ActionController::Helpers
AbstractController::Helpers
AbstractController::AssetPaths
AbstractController::Translation
AbstractController::Rendering
ActionView::ViewPaths
ActionController::Metal
AbstractController::Base
ActiveSupport::Configurable
Object
ActiveSupport::Dependencies::Loadable
PP::ObjectMixin
JSON::Ext::Generator::GeneratorMethods::Object
Kernel
BasicObject

Chúng ta có thể thấy đối với một controller bình thường, nó có rất nhiều cha và hầu hết là các modules. Tất cả các module sau AbstractController::Rendering có thể ghi đè method. Mình có một cách để kiểm tra những thằng cha thực hiện một method:

class Module
 def ancestors_that_implement_instance_method(instance_method)
  ancestors.find_all do |ancestor|
   (ancestor.instance_methods(false) + ancestor.private_instance_methods(false)).include?(instance_method)
  end
 end
end

Chạy code trên trong rails console, sau đó bạn có thể gọi ClassName.ancestors_that_implement_instance_method để kiểm tra những thằng cha nào thực hiện một method.

Đầu tiên hãy xem những thằng cha ghi đè method _normalize_args

$ rails c
Loading development environment (Rails 4.2.0)
2.0.0-p353 :013 >  ArticlesController.ancestors_that_implement_instance_method(:_normalize_args)
 => [ActionController::Rendering, ActionView::Rendering, AbstractController::Rendering]

Hai modules ghi đè method này: ActionView::RenderingActionController::Rendering.

Cùng nhìn vào ActionView::Rendering trước

module ActionView
 module Rendering
  # Normalize args by converting render "foo" to render :action => "foo" and
  # render "foo/bar" to render :template => "foo/bar".
  # :api: private
  def _normalize_args(action=nil, options={})
   options = super(action, options)
   case action
   when NilClass
   when Hash
    options = action
   when String, Symbol
    action = action.to_s
    key = action.include?(?/) ? :template : :action
    options[key] = action
   else
    options[:partial] = action
   end

   options
  end
 end
end

Chúng ta có thể thấy với đối số đầu tiên là action, nếu nó là chuỗi và chuỗi bao gồm "/", thì key củ đối số này là :template còn nếu không bao gồn "/" thì khóa là :action.

Vì vậy nếu chúng ta gọi render "new", option sẽ là {action: "new"}, nếu chúng ta gọi render "articles/new" thì option sẽ là {template: "articles/new"}

Ok, giờ hãy xem cách ActionController::Rendering ghi đè method

module ActionController
 module Rendering
  # Normalize arguments by catching blocks and setting them on :update.
  def _normalize_args(action=nil, options={}, &blk) #:nodoc:
   options = super
   options[:update] = blk if block_given?
   options
  end
 end
end

Chúng ta có thể rõ ràng, nếu method được truyền một block, nó sẽ gán block cho options[:update]

Override _normalize_options

Cũng giống như _normalize_args, Cùng kiểm tra những module ghi đè _normalize_options, Chúng ta có thể thấy các module sau triển khai _normalize_options: [ActionController::Rendering, ActionView::Layouts, ActionView::Rendering, AbstractController::Rendering]

Cùng kiểm tra ActionView::Rendering đầu tiên

module ActionView
 module Rendering

  # Normalize options.
  # :api: private
  def _normalize_options(options)
   options = super(options)
   if options[:partial] == true
    options[:partial] = action_name
   end

   if (options.keys & [:partial, :file, :template]).empty?
    options[:prefixes] ||= _prefixes
   end

   options[:template] ||= (options[:action] || action_name).to_s
   options
  end
 end
end

Chúng ta có thể thấy nó thêm 3 options theo mặc định

 • Nếu options[:partial] là true, thì nó sẽ đặt options[:partial] thành action_name, action_name là tên của action trong contronller được kích hoạt.
 • Nếu options không include: :partial, :file hoặc :template, nó sẽ thiết lập options[:prefixes], cùng xem những gì nó thiết lập cho:prefixes sau ít phút.
 • Nó thiết lập options[:template]. Nó có thể được truyền từ các đối số hoặc action_name.

Phần này tạm kết thúc tại đây, phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong option[:prefixes] có gì và method _prefixes

Mong bài viết sẽ giúp ích được cho mọi người. Cảm ơn mọi người!!~~

Nguồn: http://climber2002.github.io/blog/2015/02/21/how-rails-finds-your-templates-part-1/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.