+1

Đánh index sử dụng SearchKich gem

Giới thiệu

Elasticsearch cho phép trả về kết quả cực nhanh bởi thay vì tìm kiếm tìm kiếm thông thường vì Eslaticsearch tìm kiếm bởi inverted index. Vậy đánh index là gì?

Lấy một ví đơn giản để bạn có thể hình dung ra, ví dụ như sau:

Giả sử khi đọc một quyển sách. Để tìm kiếm 1 chương trong 1 quyển sách thì rõ ràng quyển sách có phụ lục sẽ nhanh hơn nhiều so với quyển sách không có phụ lục đúng không. (Mình ko nói đến chương mở đầu nằm ngay trang thứ 2 nhé =)) ).

Và để ES cho ra kết quả nhanh như vậy cũng vì lý do tương tự như đánh mục lục cho quyển sách vậy. ES sẽ tiến hành đánh index(mục lục) cho phần content(quyển sách) và lưu lại để phục vụ cho việc tìm kiếm sau này.

Hnay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn về Gem Searchkich và trong gem này người ta đánh index ntnao

Indexing

Kiểm soát dữ liệu nào được đánh index với phương thức search_data. Gọi Product.reindex sau khi thay đổi cách sử dụng phương thức này.

class Product < ApplicationRecord
 belongs_to :category

 def search_data
  {
   name: name,
   category_name: category.name,
  }
 end
end

Searchkick sử dụng find_in_batches để import documents. p/s: find_in_batches lấy ra batch các records. Nó gọi tới các batches đưa vào trong block dưới dạng một mảng các record thay vì đưa lần lượt từng record vào, điều làm cho việc sửa dụng find_in_batches sẽ hiệu quả hơn trong việc thao tác với một số lượng lớn các bản ghi.

Để eager load các associations, ta sử dụng scope search_import.

class Product < ApplicationRecord
 scope :search_import, -> { includes(:category) }
end

Mặc định, tất cả các record đã được đánh index. By default, all records are indexed. Để kiểm những record đã đc đánh index ta sử dụng method should_index? cùng với scope search_import


class Product < ApplicationRecord
 scope :search_import, -> { where(active: true) }

 def should_index?
  active # chỉ index đối với các record active
 end
end

Trường hợp khi reindex bị gián đoạn bạn có thể resume nó bằng câu lệnh:

Product.reindex(resume: true)

Đối với trường hợp bạn phải reindex số lượng record lớn thì có thể tham khảo thêm ại parallel reindexing

Khi nào thì Reindex, khi nào thì ko cần Reindex

Reindex

 • Khi bạn cài đặt hoặc upgrade searchkick
 • Thay đổi nội dung search_data method
 • Thay đổi searchkick method

Không cần reindex

 • Khởi động app

Stay Synced

Có 4 cách để giữ việc đồng bộ index với database của bạn:

 1. Inline (default): Bất cứ khi nào inserted, updated, hay deleted 1 record

 2. Asynchronous: Sử dụng background jobs để hiệu quả performance tốt hơn

class Product < ApplicationRecord
 searchkick callbacks: :async
end

Jobs sẽ được add vào hàng đợi với name là searchkick.

 1. Queuing: Push ids của các record cần update vào trong hàng đợi và reindex theo từng batchs. Cách này sẽ có hiệu quả performance tốt hơn so với viẹc sử dụng Asysnchronous vì nó sẽ thực hiện đồng thời 1 lần nhiều record thay vì thực hiện riêng lẻ như Asysnchronous. Xem cách setup tại đây

 2. Manual

Tắt syncing tự động

class Product < ApplicationRecord
 searchkick callbacks: false
end

Bạn có thể update hàng loạt bằng tay như sau:

Searchkick.callbacks(:bulk) do
 User.find_each(&:update_fields)
end

Hoặc tạm thời skill updates để thực hiện update hàng loạt bằng tay như sau:

Searchkick.callbacks(false) do
 User.find_each(&:update_fields)
end

Associations

Data sẽ không được tự động syns khi có 1 association bị update. Nếu muốn reindex trong trường hợp này bạn có thể gọi:

class Image < ApplicationRecord
 belongs_to :product

 after_commit :reindex_product

 def reindex_product
  product.reindex
 end
end

Analytics

Cách tốt hơn để improve tìm kiếm của bạn bằng cách theo track searches and conversions

Sẽ dễ dàng hơn để làm điều này với Searchjoy.

Product.search "apple", track: {user_id: current_user.id}

Đọc hướng dẫn và cài đặt taị đây

Tập trung ở 2 phần là:

 • top_searches Với low conversions
 • top_searches Với no results

Tài liệu tham khảo

https://github.com/ankane/searchkick https://github.com/ankane/searchkick#queuing https://github.com/ankane/searchjoy


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.