0

Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA): Plan, Audit & Review

Quy trình quản lý kiểm thử có 2 phần chính bao gồm 7 giai đoạn:

I. Lập kế hoạch:

1 - Phân tích rủi ro

2 - Ước lượng kiểm thử

3 - Lập kế hoạch kiểm thử

4 - Tổ chức kiểm thử

II. Thực hiện:

1 - Giám sát và điều khiển kiểm thử

2 - Quản lý issue

3 - Báo cáo và đánh giá kiểm thử

Sau hoàn thành 7 giai đoạn kiểm thử trên, kết quả có vẻ tốt. Không có vấn đề gì đáng kể trong quá trình thực hiện dự án. Bạn thấy rằng mình đã quản lý dự án tốt và cảm thấy tự hào về điều này. Tuy nhiên, quản lý cấp cao hơn của bạn lại không nghĩ như vậy.

Bạn không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng bạn đã quản lý tốt dự án. Bạn đã hỏi một cố vấn cho một giải pháp. Đây là câu trả lời

Câu trả lời này là một sự khởi đầu, nhưng bạn vẫn có những câu hỏi sau

Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi trên:

1. Kiểm tra và đánh giá quản lý kiểm thử (Test Management Reviews & Audit) là gì?

 • Management Reviews: còn được gọi là Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA). Nó tập trung nhiều hơn vào qui trình phần mềm hơn là sản phẩm phần mềm làm việc. Đảm bảo chất lượng là một tập hợp các hoạt động được thiết kế để đảm bảo rằng người quản lý dự án tuân theo quy trình chuẩn đã được xác định trước. Nói cách khác, Đảm bảo chất lượng để chắc chắn việc quản lý kiểm thử đang được làm đúng cách.

 • Audit: là việc kiểm tra các sản phẩm công việc và thông tin liên quan để đánh giá xem liệu quy trình tiêu chuẩn có được tuân theo hay không.

2. Tại sao chúng ta cần SQA trong quá trình quản lý kiểm thử?

Để hiểu điều này, hãy xem xét kịch bản sau đây:

Trong 1 dự án có các giai đoạn kiểm thử như sau

Là người quản lý kiểm thử, bạn là người phụ trách các hoạt động này. Tuy nhiên, bạn đang ở vị trí cao nhất trong nhóm dự án. Ai sẽ xem xét nhiệm vụ của bạn và kiểm tra các hoạt động quản lý dự án được thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất?

Vâng, người kiểm tra SQA là người đánh giá và kiểm tra các hoạt động quản lý dự án được thực thi theo tiêu chuẩn cao nhất có thể. Chỉ thông qua kết quả của tổng quan này, Ban quản lý có thể đánh giá chất lượng của việc xử lý dự án của bạn.

Đây là lý do tại sao chúng ta cần đánh giá quản lý hay SQA trong qui trình quản lý kiểm thử.

SQA sẽ phỏng vấn một người quản lý kiểm thử để đánh giá dự án dựa trên các tiêu chuẩn đã đặt ra.

Lợi ích của SQA là:

3. Làm thế nào để thực hiện việc đảm bảo chất lượng?

Bước 1 - Phát triển kế hoạch SQA

Hoạt động kiểm thử cần Kế hoạch kiểm thử, tương tự như vậy hoạt động SQA cũng cần một kế hoạch được gọi là kế hoạch SQA.

Mục tiêu của kế hoạch SQA là hỗ trợ việc lập kế hoạch quy trình và thủ tục để đảm bảo sản phẩm được sản xuất hoặc dịch vụ do tổ chức cung cấp có chất lượng vượt trội.

Trong quá trình lập kế hoạch dự án, Test Manager thực hiện một kế hoạch SQA trong đó việc đánh giá SQA được lên lịch định kỳ.

Trong Kế hoạch SQA, Test Manager phải làm như sau:

 • Xác định vai trò và trách nhiệm của nhóm SQA
 • Liệt kê các sản phẩm công việc (work product) mà người kiểm tra SQA sẽ kiểm tra và đánh giá
 • Tạo một lịch trình để thực hiện các nhiệm vụ SQA

Bước 1.1) Xác định vai trò và trách nhiệm của nhóm SQA

Trong một nhóm dự án, mỗi thành viên phải có trách nhiệm về chất lượng công việc của mình. Mỗi người phải đảm bảo công việc của họ đáp ứng các tiêu chí QA.

Nhóm SQA là nhóm người đóng vai trò chính trong dự án. Không có QA, sẽ không có doanh nghiệp nào chạy thành công. Do đó, Test Manager phải làm rõ trách nhiệm của mỗi thành viên SQA trong kế hoạch SQA như sau:

 • Rà soát và đánh giá chất lượng các hoạt động của dự án để đáp ứng các tiêu chí QA
 • Phối hợp với ban quản lý và các nhóm dự án để đánh giá các yêu cầu và tham gia vào các cuộc họp đánh giá và tình trạng dự án.
 • Thiết kế theo dõi và thu thập số liệu để theo dõi chất lượng dự án.
 • Đo lường chất lượng sản phẩm; đảm bảo sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng.

Ví dụ, trong Kế hoạch SQA của dự án Guru99 Bank, bạn có thể tạo danh sách thành viên của nhóm SQA như sau:

No Thành viên Vai trò Trách nhiệm
1 Peter SQA leader Xây dựng và ghi chép tiêu chuẩn chất lượng và quy trình cho tất cả quy trình quản lý
2 James SQA auditor Thực hiện các nhiệm vụ SQA, báo cáo SQA leader kết quả đánh giá SQA.
3 Bean SQA auditor Thực hiện các nhiệm vụ SQA, báo cáo cho SQA leader kết quả đánh giá SQA.

Bước 1.2) Danh sách các sản phẩm công việc mà người kiểm tra SQA sẽ xem xét và kiểm tra

Test Manager nên:

 • Liệt kê tất cả các sản phẩm công việc của từng quy trình quản lý thử nghiệm
 • Xác định cơ sở hoặc thiết bị nào mà kiểm toán viên SQA có thể truy cập để thực hiện các nhiệm vụ SQA như đánh giá quá trình và kiểm toán.

Ví dụ, đối với dự án Guru99 Bank, bạn có thể liệt kê ra các sản phẩm công việc của từng Quy trình quản lý kiểm thử và xác định sự cho phép cho các thành viên SQA truy cập vào các sản phẩm công việc này theo bảng sau:

No Phases Tên tài liệu (Work product) Nơi lưu trữ tài liệu (Path) Cấp quyền (Permission) Person
1 Risk analysis Risk Management document [Server path] Read All SQA team members
2 Estimation Estimation and Metrics report ... Read All SQA team members
3 Planning Test Planning document ... Read All SQA team members
4 Organization Human resource plan, training plan ... Read All SQA team members
5 Monitoring and Control Collected metrics of project effort ... Read All SQA team members
6 Issue Management Issue management report ... Read All SQA team members
7 Test report Test Report document ... Read All SQA team members

Bước 1.3) Tạo lịch biểu để thực hiện các tác vụ SQA

Trong bước này, Test Manager phải mô tả các nhiệm vụ được thực hiện bởi người kiểm tra SQA với sự nhấn mạnh đặc biệt về các hoạt động SQA cũng như sản phẩm công việc cho từng công việc.

Test Manager cũng tạo ra lịch trình cho các tác vụ SQA đó. Thông thường, lịch trình SQA được thúc đẩy bởi lịch trình phát triển dự án. Do đó, một tác vụ SQA được thực hiện trong mối quan hệ với những hoạt động phát triển phần mềm đang diễn ra.

Trong kế hoạch SQA, Test Manager sẽ lập lịch đánh giá quản lý. Ví dụ:

Date Nhiệm vụ SQA PIC Mô tả Output
30/10/2014 Đánh giá quá trình lập kế hoạch, theo dõi và giám sát dự án James Xem xét đặc tả phần mềm, Eestimation, Master Schedule and Project Plan Báo cáo lập kế hoạch SQA, Ghi chép đánh giá SQA
15/12/2014 Đánh giá phân tích yêu cầu James Xem xét việc phát triển yêu cầu phần mềm Báo cáo kiểm tra quy trình
30/03/2015 Xem xét và đánh giá test design James Xem xét tài liệu test design Báo cáo SQA, Ghi chép đánh giá SQA
30/03/2015 Xem xét bản phát hành Bean Kiểm tra qui trình: bản phát hành cuối cùng Báo cáo SQA, Ghi chép đánh giá SQA
02/04/2015 Xem xét việc đóng dự án Bean Đánh giá bên ngoài sau khi bàn giao cho khách hàng Báo cáo kiểm tra qui trình SQA

Bước 2 - Xác định các tiêu chuẩn / phương pháp luận

Để xem xét các hoạt động Quản lý theo quy trình tiêu chuẩn, bạn nên thực hiện các bước sau:

 • Xác định các chính sách và quy trình nhằm ngăn ngừa các lỗi xảy ra trong quá trình quản lý
 • Ghi lại các chính sách & thủ tục
 • Thông báo và đào tạo nhân viên sử dụng nó

Bước 3 - Xem xét quy trình

Xem xét các hoạt động của dự án để xác minh sự tuân thủ quy trình quản lý. Trong đánh giá quản lý, các thành viên SQA phải thực hiện 5 đánh giá SQA như sau:

 • SQA0: Xem xét kế hoạch dự án
 • SQA1: Xem xét phân tích yêu cầu phần mềm
 • SQA2: Xem xét test design
 • SQA3: Xem xét trước khi phát hành
 • SQA4: Xem xét đóng dự án

Thời gian xem xét cho SQA phụ thuộc vào mô hình vòng đời phát triển của dự án. Trong trường hợp của dự án Guru99 Bank, lịch biểu xem xét phải tuân theo:

Trong mỗi giai đoạn SQA, các thành viên SQA cung cấp tư vấn và xem xét các kế hoạch dự án, sản phẩm công việc và các thủ tục liên quan đến việc tuân thủ chính sách tổ chức và quy trình chuẩn. Trong Audit, các thành viên SQA nên sử dụng danh sách kiểm tra đánh giá SQA

Sau khi bạn đi qua 3 bước thực hiện đảm bảo phần mềm, bạn có kết quả của kiểm tra và xem xét Quản lý kiểm thử. Đây là bằng chứng chứng minh cho các bên liên quan về chất lượng quản lý của bạn.

Nguồn: https://www.guru99.com/software-quality-assurance-test-audit-review-makes-your-life-easy.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.