+1

CustomView sử dụng canvas

Hãy nhìn vào nhưng view ở trên, với nhưng View object có sẵn liệu chúng ta có thể làm được như vậy không? Hoặc nếu bạn làm được thì nó có dễ dàng không? Với canvas chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được 1 cách dễ dàng vấn đề trên. Vì vậy, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ lại những gì mình tìm hiểu được về canvas một cách dễ hiểu nhất 😄

Nội dung bài viết sẽ bao gồm:

 1. Giới thiệu chung về canvas
 2. Một số phương thức cơ bản
 3. Tìm hiểu chi tiết hơn thông qua sample

1. Giới thiệu chung về canvas

Canvas được xem như là một bền mặt 2D (hình dung như tờ giấy, bảng) mà chúng ta có thể vẽ bất cứ thứ gì lên đó.

 • Canvas cung cấp các phương thức để chuyển đổi các điểm vẽ của chúng ta thành bitmap.
 • Instance của Bitmap class được liên kết với View instance và thể hiện nó ở trên UI
 • Paint object chứa thông tin về kiểu và màu sắc về cách vẽ các hình học (chẳng hạn như đường thẳng, hình chữ nhật, hình bầu dục và đường dẫn), text và bitmap.

Canvas xác định các hình dạng mà bạn có thể vẽ trên màn hình, trong khi Paint xác định màu sắc, kiểu, phông chữ, v.v. của mỗi hình dạng bạn vẽ.

Khi thực hiện vẽ chúng ta sẽ lấy gốc tọa độ (0,0) ở góc trên bên trái của màn hình như hình ảnh ở bên dưới.

2. Một số phương thức draw cơ bản

Vẽ hình học

drawLine

Đơn giản chỉ là vẽ 1 đường gạch ngang/dọc/chéo.

canvas.drawLine(startX, startY, endX, endY, paint)

drawLines

Nếu bạn muốn vẽ nhiều hơn 1 line, thì bạn có thể sử dụng drawLines . Bạn chỉ việc cung cấp các thông tin các giá trị tọa độ thôi.

canvas.drawLines(
  floatArrayOf(
    startFirstX, startFirstY, endFirstX, endFirstY,
    startSecondX, startSecondY, endSecondX, endSecondY),
  paint)

drawPoint

Cái tên quá rõ ràng. Vẽ 1 điểm =]]

canvas.drawPoint(coordinateX, coordinateY, paint)

drawPoints

Vẽ nhiều điểm

canvas.drawPoints(
  floatArrayOf(startX, startY, startSecondX, startSecondY),
  paint)

drawRect

Quen thuộc nhất chắc là drawRect vẽ hình chữ nhật. Chúng ta có thể truyền tọa độ hoặc sử dụng class Rect .

drawRoundRect

Round là vòng -> tròn, drawRoundRect là vẽ hình chữ nhật có bo các góc dựa vào thuộc tính radiusX và radiusY để điều chỉnh độ cong của góc.

canvas.drawRoundRect(rect, radiusX, radiusY, projectResources.paint)

Nếu radiusX = radiusY:

Nếu radiusX > radiusY:

Nếu radiusX < radiusY:

drawCircle

drawCircle vẽ hình tròn với centerCoordinateX, centerCoordinateY là tọa độ tâm, radius là bán kính

canvas.drawCircle(
  centerCoordinateX, centerCoordinateY,
  radius,
  paint)

drawOval

Không giống như vẽ hình tròn, drawOval không cung cấp bán kính, mà sẽ dựa vào tỉ lệ hình chữ nhật.

canvas.drawOval(rect, paint)

drawArc

drawArc sử dụng cơ chế tương tự như vẽ 1 hình trái xoan. drawArc sử dụng Rect và có thêm các params như là startAngle, sweepAngleuseCenter.

 • Đối với startAngle, tính từ giữa của hình chữ nhật, và quay theo chiều kim đồng hồ
 • Đối với sweepAngle, tính từ giữa của hình chữ nhật, và quay ngược chiều kim đồng hồ

Cả startAnglesweepAngle đều sử dụng đơn vị là độ góc.

 • useCenter là 1 giá trị kiểu boolean quyết định arc sử dụng tâm để vẽ hay không?

Ví dụ:

useCenter = false

useCenter = true

drawPath

drawPath là phương thức khá hữu dụng, hay được sử dụng trong những app vẽ vời như paint.

val path = Path().apply {
moveTo(startX, topY)
lineTo(endX, bottomY)
moveTo(startX, bottomY)
lineTo(endX, topY)
}
canvas.drawPath(path, paint)

Vẽ text

Vẽ text một cách linh động hơn so với sử dụng TextView

canvas.drawText(text, coordinateX, coordinateY, paintText)

với:

 • text là String data.
 • coordinateX và coordinateY được sử dụng để định vị tọa độ của text.
 • paintText quyết định bạn sẽ vẽ nó như nào (kích cỡ, màu)

Vẽ màu

drawRGB

canvas.drawRGB(red, green, blue)

drawARGB

canvas.drawARGB(alpha, red, green, blue)

drawColor

canvas.drawColor(context.getColor(R.color.colorPrimary))

Vẽ hình ảnh

drawBitmap

private val bitmap by lazy {
  BitmapFactory.decodeResource(resources, R.drawable.image)
}
canvas.drawBitmap(bitmap, sourceRect, destRect, paint)

required parameters là bitmap và destRect.

bitmap có thể extracted từ resources.

destRect khu vực hình chữ nhật mà canvas có thể vẽ vào

3. Tìm hiểu chi tiết hơn thông qua sample

Quay trở lại với cái hình ảnh ban đầu, chúng ta sẽ làm 1 demo nho nhỏ làm làm cái bảng paint thôi. Dùng Java nha :v

Cấu trúc project vô cùng đơn giản, gồm:

 • CanvasCustomView: Vẽ canvas
 • MainActivity: dùng để hiển thị CanvasCustomView

CanvasCustomView.class

public class CanvasCustomView extends View {
  public int width;
  public int height;
  private Bitmap mBitmap;
  private Canvas mCanvas;
  private Path mPath;
  Context context;
  private Paint mPaint;
  private float mX, mY;
  private static final float TOLERANCE = 5;

  public CanvasCustomView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    // Khởi tạo đối tượng Path. Cái này được dùng để tạo ra các đường vẽ
    mPath = new Path();

    // Như đã trình bày ở trên, Paint xác định màu sắc, kiểu, phông chữ, v.v. của mỗi hình dạng bạn vẽ.
    mPaint = new Paint();
    mPaint.setAntiAlias(true);
    mPaint.setColor(Color.BLACK);
    mPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
    mPaint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
    mPaint.setStrokeWidth(4f);
  }

  // override onSizeChanged
  //onSizeChanged () được gọi khi view lần đầu tiên được chỉ định một kích thước và nếu kích thước của view thay đổi vì bất kỳ lý do gì. Tính toán vị trí, kích thước và bất kỳ giá trị nào khác liên quan đến kích thước view trong onSizeChanged (), thay vì tính toán lại chúng mỗi khi bạn vẽ
  
  @Override
  protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
    super.onSizeChanged(w, h, oldw, oldh);

    // Canvassẽ vẽ lên Bitmap đã xác định
    mBitmap = Bitmap.createBitmap(w, h, Bitmap.Config.ARGB_8888);
    mCanvas = new Canvas(mBitmap);
  }

  // override onDraw
  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
    super.onDraw(canvas);
    // Vẽ mPath sử dụng mPaint
    canvas.drawPath(mPath, mPaint);
  }

  // ACTION_DOWN xác định điểm vẽ tại thời điểm press/touch
  private void startTouch(float x, float y) {
    mPath.moveTo(x, y);
    mX = x;
    mY = y;
  }

  // ACTION_MOVE dùng để move các điểm vẽ (x,y) tạo thành các nét vẽ
  private void moveTouch(float x, float y) {
    float dx = Math.abs(x - mX);
    float dy = Math.abs(y - mY);
    if (dx >= TOLERANCE || dy >= TOLERANCE) {
      mPath.quadTo(mX, mY, (x + mX) / 2, (y + mY) / 2);
      mX = x;
      mY = y;
    }
  }

//Reset các đường vẽ và update lại UI
  public void clearCanvas() {
    mPath.reset();
    invalidate();
  }

  // when ACTION_UP dừng vẽ/touch
  private void upTouch() {
    mPath.lineTo(mX, mY);
  }

  //override the onTouchEvent
  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
  //get tọa độ x, y của event coordinates để vẽ/di chuyển các điểm vẽ.
    float x = event.getX();
    float y = event.getY();

    switch (event.getAction()) {
      case MotionEvent.ACTION_DOWN:
        startTouch(x, y);
        invalidate();
        break;
      case MotionEvent.ACTION_MOVE:
        moveTouch(x, y);
        invalidate();
        break;
      case MotionEvent.ACTION_UP:
        upTouch();
        invalidate();
        break;
    }
    return true;
  }
}

MainActivity.class

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private CanvasCustomView mCanvasView; / /khai báo view

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    mCanvasView = findViewById(R.id.signature_canvas);
  }

  public void clearCanvas(View view) {
    if (mCanvasView == null) return;
    mCanvasView.clearCanvas(); //clear canvas và refesh lại view
  }
}

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <com.example.myapplication.CanvasCustomView
    android:id="@+id/signature_canvas"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:textColor="#FFFFFF" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom|center"
    android:onClick="clearCanvas"
    android:text="Clear Canvas" />
</FrameLayout>

Hết dồi. Run app và vẽ thôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem bài viết.

Tham khảo tại:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.